تحلیلی بر روابط علی بین شاخص های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره دیماتل

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

بانک مرکزی ج.ا.ا.

چکیده

یافتن روابط علّی و الویت بندی روابط علّی در شاخص های اقتصاد مقاومتی یک نوع اقدامی است که چنانچه به آن خوب توجه گردد باعث خواهد شد که سیاست گذار با درک بهتری از شرایط، برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسبی اتخاذ نمایند. بنابراین در مقاله حاضر برای یافتن روابط علّی و الویت بندی روابط علّی شاخص های 24 گانه اقتصاد مقاومتی از روش تصمیم گیری چند معیاره استفاده نمودیم و وابستگی های موجود میان عوامل را با روش دیماتل بدست آوردیم و پس از آن عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر را بصورت مجزا مشخص کردیم. برای انجام این کار، کل شاخصهای 24 گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان عوامل بالقوه در پرسشنامه ای تهیه و با استفاده از نظر خبرگان و نرم افزار متلب نتایج تحلیل گردید. بر اساس یافته های این تحقیق، «تاثیر گذارترین شاخص» در تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد هماهنگی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و شاخص افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی در یک کشور «تاثیر پذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the causal relationships between indicators of general policies of Resistive Economy by utilizing Multiple Criteria Decision Making( DEMATEL approach)

نویسندگان [English]

  • Alireza Moghtadaei
  • Abdollah Yavaran Bakhshayesh
Central bank of I.R
چکیده [English]

Finding Casual relationships and prioritizing these relationships in Resistive Economy s indicators can give policy makers a better understanding about the situation and thereby they can make better plan and decisions. So in this research to find Casual relationships and prioritize 24 indicators of Resistive Economy we utilized Multi Criteria Decision Method and we assessed correlations of factor by DEMATEL. For the purpose, as potential factors the total 24 indicators of Resistive Economy policy gathered in a questionnaire, then answers which received from experts analyzed by MATLAB software. Findings showed “the most influential index” is coordination of economic policies and the index of increased domestic production inputs and basic commodities in the country is “the most affected factor".

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive economy
  • Economic resilience
  • affecting and affected indicators
  • DEMATEL Technique
  • Multi-criteria decision making
اصغرپور، محمد جواد (1382). تصمیم گیریگروهیونظریهبازیهابانگرشتحقیقدرعملیات. انتشارات دانشگاه تهران.
دانش‌جعفری، داوود (1392).  اقتصاد مقاومتی، مفاهیم، قلمرو و راهکارها. نقش حماسه اقتصادی و واکاوی ابعاد دفاعی- امنیتی آن (ص. 2-21)، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی- گروه آماد و فناوری دفاعی.
سیف، اله مراد (1391). الگویپیشنهادیاقتصادمقاومتیجمهوریاسلامیایران (مبتنیبردیدگاهمقاممعظمرهبری). فصلنامهعلمی وپژوهشیآفاقامنیت. سال پنجم. شماره شانزدهم.
عربی، حسین (1392). اقتصادمقاومتیدربیاناتمقاممعظمرهبری. فصلنامهسیاستکلان (دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام)، سال دوم، شماره دوم.
قربانی، پیمان (1393). وظایف بانک مرکزی در قبال اقتصاد مقاومتی. بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی. پژوهشکده پولی و بانکی. خرداد 1393.
قیاسوند، ابوالفضل و همکاران (1393). گزارش درباره سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مروری بر ادبیات جهانی درباره تا آوری ملی. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی. شماره مسلسل 13582.
کریم، محمد حسین؛ صفدری نهاد، محمود؛ امجدی پور، مسعود. (1393). توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت. فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان. دوره 2. شماره 6.