شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده‌ حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده‌ حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان. ایران

3 کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشکده‌ حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمی است. در مرحله اول با بررسی پژوهش های قبلی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در ایران و انجام روش فراترکیب، عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی ایران شناسایی و در دو دسته عوامل مثبت و منفی دسته بندی شدند. مرحله دوم از از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل دو دسته عوامل سیاسی مثبت و منفی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است که در اختیار 32 خبره این حوزه قرار گرفت. یافته های پژوهش درباره رتبه بندی عوامل نشان می‌دهد که در بین شاخص‌های بعد مثبت سیاسی، ثبات سیاسی با وزن 0.6564 رتبه اول، برقراری امنیت سرمایه گذاری با وزن 0.6403 رتبه دوم و حکمرانی خوب با وزن 0.5143 رتبه سوم را کسب کرده است. در بین شاخص‌های بعد منفی سیاسی، تحریم‌های بین المللی با وزن 0.6752 رتبه اول را کسب کرده است. بی ثباتی و بالابودن ریسک سیاسی با وزن 0.5970 رتبه دوم و عدم امنیت سرمایه‌گذاری با وزن 0.5788 رتبه سوم را کسب کرده است.

واژه‌های کلیدی: سرمایه گذاری، عوامل سیاسی، سرمایه گذاری خارجی، ریسک سیاسی، فساد، فراترکیب.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the effective political factors on foreign investment in Iran based on the General Policies of country in economic security

نویسندگان [English]

  • Yahya Kamali 1
  • Sedighe Sheikhzadeh Jooshani 2
  • Fatemeh Afzali goroh 3
1 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman. Iran
3 Master's degree in Political Science, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is identifying and ranking the effective political factors on foreign investment in Iran. Research method includes two qualitative and quantitative approaches. In the first stage, political factors have been identified with the meta-synthesis method. The second stage employs the fuzzy TOPSIS method. The data was collected by a questionnaire containing two categories of positive and negative political factors, which affects the foreign investment in Iran, and was given to 32 experts in this field. Research findings show that the positive political factors ranked as follows, political stability with a weight of 0.6564, investment security with a weight of 0.6403, and good governance with a weight of 0.5143. The negative political facers ranked as follows, international sanctions with a weight of 0.6752 at first place, Instability and high political risk with a weight of 0.5970 ranked second and investment insecurity with a weight of 0.5788 ranked at third.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Political factors
  • Foreign investment
  • Political risk
  • Meta synthesis
Ansari Mahyari, A. & Raisi, L. (2018). International Standards of Foreign Investment Protection. Encyclopedia of Economic Law Journal, 25(14), 47-88. (In Persian)
Behrouzi Mafrouzlu V.; Soltani A. & Mirzaei M. Analyzing (2015). Local Obstacles and Restriction of Foreign Investment in Iran. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 23(74), 193-233. (In Persian)
Dargahi, H. (2015). The Effective Determinants for encouraging foreign direct investment: lessons for Iran's economy. Industrial engineering and management Sharif, 22(36), 57-73. (In Persian)
doudangi, M. (2016). Factors Affecting Domestic and Foreign Investments in Iran. Economic Growth and Development Research, 6(23), 147-131. (In Persian)
Economou, Fotini; Hassapis, Christis; Philippas, Nikolaos and Tsionas, Mike (2016). Foreign Direct Investment Determinants in OECD and Developing Countries. Review of Development Economies.
Fadaei, M. & Sarem, M. (2018). Short-term and long-term effects of political risk and financial development on foreign direct investment in Iran. Economic Growth and Development Research Quarterly, 5(18), 113-132. (In Persian)
Fathi, Zadollah & et al. (2014). EdalatianShahriari, Jamshid and Mohammad yaser Karbalaei.
Garanejad, Gh.; Khosrovinejad, A. & Bahraminia, I. (2007). Investigation of the effect of foreign investment on human capital. Quarterly Journal of Financial Economics (Financial Economics and Development), 1(3), 1-14. (In Persian)
Hah'abadie, A. & Mahmudie, A. (2006). Determinants of Foreign Direct Investment (A Case Study for Iran). Journal of Iran's Economic Essays (JIEE), 3(5), 92-129. (In Persian)
Heydari P. & Afshari Z. (2012). Economic and Social Determinants of Foreign Direct Investment with Emphasis on Governance Index (1996-2007). Quarterly Journal of Economic Research, 12(1), 141-170. (In Persian)
Hosseini, S. & hossini, S. (2017). Political Stability and Control of Corruption on Foreign Direct Investment: A Case Study on MENA Countries. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 5(17), 145-168. (In Persian)
Jalali, O.; Ansari Samani, H. & Hatefi Madjumerd, M. (2017). The Effect of Political Risk on Foreign Direct Investment in Iran. Economic Growth and Development Research, 8(29), 157-174. (In Persian)
Jor jor zade A. R. & asehagh B. (2019). The Impact of Economic Sanctions and other Factors on Attracting Foreign Direct Investment in OPEC Countries. Quarterly Energy Economic Review, 15(60), 51-75. (In Persian)
Kalantari Bangar, M. (2004). Identification of factors affecting foreign investment in Iran. Economic researches and policies, 12(1), 77-102. (In Persian)
Kamali Kermani, N. (2016). The factors effective on the direct foreign financial investmentin air transport industry of Iran. Accounting and Auditing Research, 8(32), 108-123. (In Persian)
Kamali, Y. (2017). Mthodology ofmeta synthesis andimplicationsforpublicpolicy. politics Qurterly, 47(3), 721-736. (In Persian)
kazemi A.; Beik, M.; Hadian, E. & Hakimi F. (2014). Investigating and Ranking the Factors Affecting the Foreign Investment Opportunities by TOPSIS. Quarterly journal of fiscal and economic policies, 1(4), 45-72. (In Persian)
Kazemi, M. (2014). The effect of political risk on the attraction of foreign investment. Iranian Journal of International Politics, 3(1), 72-92. (In Persian)
Kohensal (2015). Reasons of not attracting foreign investment. Danesh Audit Knowledge Journal, (21), 34-41. (In Persian)
Kurdi, A. & Khodaparast Mashhadi, M. (2015). Effect of corruption on foreign direct investment in developing countries. Financial Economy Quarterly, 10(36), 33-50. (In Persian)
Mahdavi, A. & Aziz Mohammadlou, H. (2013). Foreign direct investment and employment in developing countries. Knowledge and Development Journal, (15), 69-84. (In Persian)
Memarzadeh Thehran, G. & Amini, E. (2012). Identify and prioritize obstacles to foreign investment in Iran. Public Policy in Administration, 3(5-6), 1-13. (In Persian)
Mirzakhani, H. (2012). The Requirements for Foreign Investment in the Year of National Production, Supporting Iranian Capital and Labor. monthly review of economic issues and policies, 12(7-8), 93-112. (In Persian)
Mohseni, N. S.; Mohammadi, T. & arbab, H. (2020). The Effect of the Interaction of Political Stability and Size of the Economy on the Inflows of Foreign Direct Investment (FDI). New economy and trade, 15(1), 61-92. (In Persian)
Qamat, J. (1390). Foreign policy of the Islamic Republic of Iran and its effects on attracting foreign investment. Daneshnameh, (80), 167-206. (In Persian)
Rabbani, R.; Pourrajb, J. & Rahmanian, R. (2006). Perspectives on Foreign Direct Investment. Political-Economic Quarterly, (244-243), 168-177. (In Persian)
Rasouli, Mehdi & Chong, Li choy (2019). The Macroeconomic Determinants and the Impact of Sanctions on FDI in Iran: A Case Study, preprints. 28 november.
Saeedi, A. & Miadi, Z. (2011). The major barriers to Foreign Investment in Iran from Investor's viewpoint.  Economics Research, 11(41), 181-200. (In Persian)
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Classifying the findings in qualitative studies. Qualitative Health Research, 13(7), 905-923.
Sarfaraz, Leyla (2002). Economic reforms and foreign direct investment in Iran. available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/1480/1/ MPRA_paper_1480.
shahabadi, A. & pouran, R. (2012). The investigation of two-way linkages between foreign direct investment (FDI) and trade in Iran. Iranian Journal of Trade Studies, 16(62), 1-28. (In Persian)
Shahsavari, Mohsen and Shabannejad, Reza and Shabanzadeh, Mehdi (2016). Identification and prioritization of factors affecting the attraction of foreign investment in the industrial sector of Qazvin province. Management and accounting studies quarterly, 3(2), 309-316. (In persian)
Shahzad, Arfan (2012). Political stability and the foreign direct investment inflows in Pakistan. Arts and social sciences, (9), 2012.
Taheri, A. (2005). Barriers of Attraction of foreign investment in Iran. Public Law Researsh, 7(14), 21-55. (In Persian)
Yasmin, Bushra; Hussain, Aamrah & Chaudhary (2003). Pakistan Econoic and Social Review Volume Xli. (1 & 8), 59-75.