شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده‌ی حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده‌ی حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان. ایران

3 کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشکده‌ی حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.30507/jmsp.2023.370766.2503

چکیده

شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمی است. در مرحله اول با بررسی پژوهش های قبلی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در ایران و انجام روش فراترکیب، عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی ایران شناسایی و در دو دسته عوامل مثبت و منفی دسته بندی شدند. مرحله دوم از از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل دو دسته عوامل سیاسی مثبت و منفی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است که در اختیار 32 خبره این حوزه قرار گرفت. یافته های پژوهش درباره رتبه بندی عوامل نشان می‌دهد که در بین شاخص‌های بعد مثبت سیاسی، ثبات سیاسی با وزن 0.6564 رتبه اول، برقراری امنیت سرمایه گذاری با وزن 0.6403 رتبه دوم و حکمرانی خوب با وزن 0.5143 رتبه سوم را کسب کرده است. در بین شاخص‌های بعد منفی سیاسی، تحریم‌های بین المللی با وزن 0.6752 رتبه اول را کسب کرده است. بی ثباتی و بالابودن ریسک سیاسی با وزن 0.5970 رتبه دوم و عدم امنیت سرمایه‌گذاری با وزن 0.5788 رتبه سوم را کسب کرده است.

واژه‌های کلیدی: سرمایه گذاری، عوامل سیاسی، سرمایه گذاری خارجی، ریسک سیاسی، فساد، فراترکیب.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifing and ranking the effective political factors on foreign investment in Iran based on the General Policies of economic security

نویسندگان [English]

  • Yahya Kamali 1
  • Sedighe Sheikhzadeh Jooshani 2
  • Fatemeh Afzali goroh 3
1 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman. Iran
3 Master's degree in Political Science, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Identifing and ranking the effective political factors on foreign investment in Iran based on the General Policies of economic security

Abstract

This research aim is identifing and ranking of the effective political factors on foreign investment in Iran. research method includes two qualitative and quantitative stages. In the first stage, political factors have been identified with the meta-synthesis method. The second stage uses the fuzzy TOPSIS method. the data was collected by a questionnaire containing two categories of positive and negative political factors affecting foreign investment in Iran, which was given to 32 experts in this field. research findings show that the positive political factors ranked as followes, political stability with a weight of 0.6564, investment security with a weight of 0.6403, and good governance with a weight of 0.5143. the negative political facors ranked as followes, international sanctions with a weight of 0.6752 at first place, Instability and high political risk with a weight of 0.5970 ranked second and investment insecurity with a weight of 0.5788 ranked at third.

Keywords: investment, political factors, foreign investment, political risk, meta synthesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment
  • political factors
  • foreign investment
  • political risk
  • metaaynthesis