شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد ومدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری،تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

10.30507/jmsp.2023.354649.2470

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری وفق بند 21 سیاست های کلی نظام اداری است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران به تعداد 248 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان برابر 148 نفر تعیین گردید برای نمونه‌گیری، از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های محقق ساخته بود که روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 24 عامل در قالب چهار دسته عوامل مدیریتی، عوامل مربوط به ویژگی های خط مشی، عوامل مربوط به مجریان خط مشی و عوامل‎ مربوط به محیط(بستر) خط مشی بوده است. همچنین نتایج اولویت بندی نشان داد که عوامل مدیریتی با ضریب وزنی 0.377 بیشترین تاثیر را دارا هستند و عوامل مرتبط با مجریان خط مشی با ضریب وزنی 0.253 در رتبه دوم، ویژگی های خط مشی با ضریب وزنی 0.248در رتبه سوم و عوامل مربوط به بستر اجرای خط مشی با ضریب وزنی 0.121 در رتبه چهارم قرار گرفت. طبق نتایج تحقیق به منظور نهادینه سازی خطمشی وجدان کاری تمرکز بر عوامل شناسایی شده به ویژه عوامل مدیریتی و همچنین توانایی مجریان خط مشی های اداری ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors on the implementation of the policy of institutionalizing work conscience in the administrative system

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Gholami 1
  • Samad Barani 2
  • Hormat Asghari 3
1 Master's degree of Public Administration, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. Iran
چکیده [English]

The main goal of this research is to identify the effective factors on the institutionalization of work conscience in public organizations according to paragraph 21 of the general policies of the administrative system.The research is applied in terms of purpose and descriptive-exploratory in terms of its method. The statistical population of the research is 248 employees of one of the government organizations.The sample size was determined to be 148 people using the Krejcie and Morgan table and a simple random method was used for sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, whose validity was confirmed by content method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test.Exploratory factor analysis and hierarchical analysis were used to analyze the data. The findings of the research indicated the identification of 24 factors in the form of four categories of managerial factors, factors related to policy characteristics, factors related to policy practitioner and factors related to the policy environment.Also the prioritization results showed that managerial factors with a weighting factor of 0.377 are the most important, and factors related to policy practitioners with a weighting factor of 0.253 are in the second place, policy features with a weighting factor of 0.248 are in the third place and factors related to the implementation context ranked fourth with a weighted factor of 0.121. According to the results of the research, in order to institutionalize the policy of work conscience in the country's administrative system, managers should focus on the factors identified in this research,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Implementation
  • Institutionalization of Work Conscience
  • General Policies of Administrative System