ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد ، لامرد ، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش است.این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات کیفی از نوع تحلیل محتوا قیاسی است.ابزار جمع آوری داده ها، فیش برداری وکتابخانه ای بود.روش تحلیل داده های کیفی ، کدگذاری باز ، محوری و انتخابی بود.نتایج بخش کیفی گویای آن بود که الگوی مفهومی مبانی و رویکردهای تربیت دانشجو معلمان در کشورهای منتخب و ایران در 7 بعد، 28 مولفه و 72 شاخص در قالب یافته-های بخش کیفی شناسایی شد که در مبانی فلسفی نظام تربیت معلم کشورهای منتخب 4 مولفه و 12 شاخص، در مبانی روانشناختی 4 مولفه و 10 شاخص ، در مبانی علمی 4 مولفه و 9 شاخص، در مبانی جامعه شناختی 4 مولفه و 11 شاخص، در رویکرد وفادارانه 4 مولفه و 9 شاخص، در رویکرد سازگارانه 4 مولفه و 11 شاخص و در رویکرد نیمه سازگارانه 4 مولفه و 10 شاخص شناسایی شد.یافته ها نشان داد مسیرهای ورود به دوره های آماده سازی معلمان در ایران محدود است و به طور کامل متمرکز اداره می شود. درحالیکه در سایر کشورها، از انعطاف پذیری قابل قبولی برخوردار است و به صورت نیمه متمرکز یا غیرمتمرکز اداره می شود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که در آماده سازی نوین معلمی، مهارتها و آموزشهای نظری، کمتر راه گشای حرفه ای معلمان است، ازاینرو به جای تأکید بر محتوا، فنون تدریس و دانش حرفه ای، توسعۀ تجارب حرفه ای مهمتربه نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of student teacher training approaches based on the general policies of the education system

نویسندگان [English]

  • Saleh Rosta 1
  • Sayyed Ahmad Hashemi 2
  • Abbas Ghaltash 3
  • Ali Asghar Mashinchi 4
1 Ph.D. student of Philosophy of Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lamard Branch, Lamard, Iran
2 Associate Professor, Department of Curriculum Planning, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lamard Branch, Lamard, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Marovdasht Branch, Marovdasht, Iran
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lamard branch, Lamard, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the basics and approaches of teacher training in selected countries and provide a model for Iran. This research is practical in terms of its objectives, and in terms of the qualitative data collection method, it is a comparative content analysis. The method of qualitative data analysis is coding. Again, the coding was central and the coding was selective or selective. The results of the qualitative part showed that the conceptual model of the foundations and approaches of teacher training in selected countries and Iran was identified in 7 dimensions, 28 components and 72 indicators in the form of the findings of the qualitative part. In the philosophical foundations of the teacher training system of selected countries, there are 4 components and 12 indicators, in the psychological foundations, 4 components and 10 indicators, in the scientific foundations, 4 components and 9 indicators, in the sociological foundations, 4 components and 11 indicators, in the loyal approach, 4 components and 9 indicators. In the adaptive approach, 4 components and 11 indicators were identified, and in the semi-adaptive approach, 4 components and 10 indicators were identified. The findings showed that the entry paths to teacher preparation courses in Iran are limited and are completely centralized. While in other countries under investigation, it has acceptable diversity and flexibility and is managed in a semi-centralized or decentralized manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher education
  • Japan
  • America
  • France
  • England and Iran