نسبت دو مفهوم توسعه و محیط‌زیست در تحلیل گفتمان قوانین دوران برنامه پنجم و ششم توسعه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای رشته جامعه شناسی سیاسی، دانشکده‌ علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد گروه مطالعات فرهنگی، دانشکده‌ علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم و اندیشه سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.30507/jmsp.2022.330671.2383

چکیده

با وجود نمونه‌های روشنی از پیامدهای برنامه‌های توسعه پیشین، روشن است نه تنها شاهد کامیابی در شکل‌گیری گفتمانی که حفظ محیط زیست را همان توسعه معنا کند، نیستیم و از منظر چرخش پارادایمی، کمینه 40 سال پس‌افتادگی روی داده است، بلکه هر روز جلوه‌های تازه‌ای از تخریب محیط زیست بروز می‌یابند که در برخی حوزه‌ها، دیگر با چالشی سیاسی اجتماعی روبرو هستیم. اما همچنین برساخت‌های کلان اقتصادی چون نرخ بیکاری و سرانه تولید ناخالص ملی و ... ، نیاز روزافزون ایران به برنامه‌های توسعه با برساختی اقتصادی را برجسته می‌کنند. بدین ترتیب شاهد همه تناقضات موجود در نیاز روزافزون به برساخت اقتصادی توسعه و پیامدهای مخرب روزافزون برنامه‌های چنین مدلولی از توسعه، هستیم. در این پژوهش تلاش شده نسبت توسعه و محیط‌زیست در قوانین دوران برنامه پنجم و ششم توسعه، مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد. باتوجه به مسئله پژوهش، به نظر می‌رسد در ایران، همچنان گفتمان پیشرفت (فضای گفتمانی مکتب نوسازی) گفتمان مسلط است که دو مفهوم محیط‌زیست و توسعه را مفاهیمی متضاد و متناقض ارزیابی می‌کند. فرضی که در انتها باتوجه به نتایج پژوهش، کمینه در برساخت قوانین، نقض می‌شود. اما فرضی که باتوجه به نتایج پژوهش نیز، تایید می‌شود، نوعی سردرگمی گفتمانی بین تبیین اهدافی است که همزمان تلاش می‌کنند به نیازهای فوری و لحظه‌ای در این دو حوزه متناقض پرداخته و تنها از تبدیل چالش به بحران در کوتاه مدت جلوگیری نمایند. در این پژوهش اعوجاج فضای گفتمانی این دوران، ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Two Concepts of Development and the Environment in the Discourse Analysis of the Fifth and Sixth Development Plans

نویسندگان [English]

  • niloofar hashemi 1
  • Mohammad Saeid Zokaei 2
  • Mohammad Reza Tajik 3
1 Ph.D. of Political Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba’i University, Teharn, Iran
2 Professor, Department of Cultural Studies, Allameh Tabataba’i University, Teharn, Iran
3 Associate Professor, Department of Economic & Political Sciences, Shahid Beheshti University, Teharn, Iran
چکیده [English]

Despite the clear examples of the consequences of previous development plans, it is clear that not only are we not seeing success in shaping the discourse that environmental protection means development, and in terms of paradigm shift, at least 40 years of backwardness have occurred, but new manifestations of Environmental degradation is occurring, and in some areas we are no longer facing a socio-political challenge. But also macroeconomic structures such as unemployment and per capita GDP, etc., highlight the growing need of Iran for development programs with economic structure. Thus we see all the contradictions in the growing need for economic construction of development and the increasingly destructive consequences of such a model of development programs. In this research, an attempt has been made to analyze and analyze the relationship between development and the environment in the laws of the fifth and sixth development plans. Regarding the research issue, it seems that in Iran, the discourse of progress (the discourse of modernization) is still the dominant discourse that evaluates the two concepts of environment and development as contradictory and contradictory concepts. The assumption that in the end, according to the results of the research, at least in the construction of laws, is violated. But the hypothesis, which is also confirmed by the results of the research, is a kind of discourse confusion between explaining the goals that simultaneously try to address the immediate and momentary needs in these two contradictory areas and only prevent the crisis in the short term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis
  • Development
  • Environment
  • Fifth and Sixth Development Plans
  • Laws