تأثیر مالیات نیروی‌کار بر رفاه خانوارهای فقیر و ثروتمند در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار. ایران

10.30507/jmsp.2022.338118.2409

چکیده

هدف این مقاله بررسی و مقایسه اثر سیاست تغییر مالیات نیروی‌کار بر مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند در یک مدل سیاست مالی بهینه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا با استفاده از داده‌های سال 1377 تا 1399 می-باشد. تغییر مالیات نیروی‌کار با وجود و نقش خانوار فقیر و ثروتمند جامعه می‌تواند نتایج سیاست‌های بهینه را در اقتصاد تغییر داده و سیاست‌های جدیدی به سیاست‌گزاران پیشنهاد دهد. نتایج نشان داد در این‌گونه مدل‌ها نقش مالیات‌ نیروی‌کار موجود در سیستم سیاست‌گذاری بسیار حائز اهمیت بوده و یک سیاست تغییر مالیات بر نیروی‌کار منجر به تغییر متفاوت در مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند شده و به دنبال آن، رفاه این دو گروه خانوار تغییرات متفاوتی خواهد داشت بنابراین باید بهینه‌سازی سیاست پولی و مالی دولت با نگاهی بر سهم خانوار فقیر و ثروتمند در جامعه صورت گیرد. بررسی اثر اصلاحات مالیاتی توسط دولت با حضور مسأله رمزی در جامعه‌ای با ترکیب خانوار ثروتمند و فقیر نشان می‌دهد که اجرای یک سیاست افزایش در مالیات بر نیروی‌کار توسط دولت ابتدا منجر به کاهش رفاه در کوتاه مدت و سپس افزایش آن در بلند مدت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of labor’s tax as Part of General Policies According to General Policies of Iran on the Wealthy and Poor Households’ Welfare

نویسندگان [English]

  • HamidReza Izadi 1
  • Mojtaba Abbasiyan 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Humanities, University of Maritime and Marine Sciences, Chabahar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Humanities, University of Maritime and Marine Sciences, Chabahar, Iran
چکیده [English]

This paper examines a comparative study of the effect of policy of changing labour tax on the poor and wealthy households’ utility in an optimal fiscal policy model using data from 1998 to 2020 and DSGE framework. In the presence of heterogeneous agents in a dynamic stochastic general equilibrium framework. The changing labor tax with the existence and role of the poor and rich households of society can change the results of optimal policies on the economy and propose new policies to policymakers. Results indicate that in these models, the role of labour tax available in the policymaker system is very important and changing labor tax led to different changes in the utility of the rich and the poor and as a result, the welfare of these two groups of households will change differently, Therefore, the monetary and fiscal policy of the government should be optimized by looking at the share of poor and rich households in the society. Examining the effect of tax reform by the government in a society with a rich and poor household in the presence of Ramsey problem, shows that the implementation of a labor tax increase policy by the government first leads to a decrease in welfare in the short run and then an increase in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welfare
  • Poor and Wealthy Households
  • Changing Labour Tax
  • DSGE Framework