تأثیر مالیات نیروی ‌کار در رفاه خانوارهای فقیر و ثروتمند در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

10.30507/jmsp.2022.338118.2409

چکیده

هدف از این مقاله بررسی و مقایسۀ اثر سیاست تغییر مالیات نیروی ­کار بر مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند در مدل سیاست مالی بهینه، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) با استفاده از داده­های سال 1377 تا 1399 است. تغییر مالیات نیروی­ کار با وجود و نقش خانوار فقیر و ثروتمند جامعه می‌تواند نتایج سیاست­های بهینه را در اقتصاد تغییر و سیاست­های جدیدی به سیاست­گذاران پیشنهاد دهد. نتایج پژوهش نشان داد در این‌گونه مدل­ها، نقش مالیات­ نیروی ­کار موجود در سیستم سیاست­گذاری بسیار اهمیت دارد و سیاست تغییر مالیات بر نیروی ­کار به تغییر متفاوت در مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند منجر می‌شود و به‌دنبال آن، رفاه این دو گروه خانوار تغییرات متفاوتی خواهد داشت؛ بنابراین باید بهینه­سازی سیاست پولی و مالی دولت با نگاه به سهم خانوار فقیر و ثروتمند در جامعه صورت گیرد. بررسی اثر اصلاحات مالیاتی از سوی دولت با حضور مسئلۀ رمزی در جامعه­ای با ترکیب خانوار ثروتمند و فقیر نشان می­دهد اجرای سیاست افزایش در مالیات بر نیروی ­کار از سوی دولت ابتدا منجر به کاهش رفاه در کوتا‌مدت و سپس افزایش آن در بلند‌مدت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Labor’s Tax as a Part of the General Policies According to General Policies of Iran on the Wealthy and Poor Households’ Welfare

نویسندگان [English]

  • HamidReza Izadi
  • Mojtaba Abbasiyan
Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Humanities, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to analyze the impact of labor’s tax policy on the situation of poor and wealthy families in efficient financial policy model within the DSGE framework from 1998 to 2020. The tax change of the labor force and the role of poor and wealthy family can change the results of the efficient policies in economy, and implement new policies. The results indicated that in such models, the role of labor’s tax plays a significant role in policy making, and the policy of tax change on labor force makes a difference on the welfare of the poor and wealthy families. Therefore, improving the monetary and financial policies of government should consider the welfare of the poor and rich families. The analysis of tax reforms by government through Ramzi problem in poor and wealthy families showed that the execution of increasing tax on labor force by the government can lead to welfare reduction in the short term and its increase in the long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welfare
  • poor and wealthy households
  • changing labor t ax
  • DSGE framework
Abraham, A., &  Carceles-Poveda, E. (2010). Endogenous trading constraints with incomplete asset markets. Journal of Economic Theory, 145(3), 974-1004.
Blanchard, O. (2009). The state of macro. Annual Review of Economics, 1(1), 209-228.
Chari, V., & Christiano , L. (1993). Optimal fiscal policy in a business cycle model. Journal of Political Economy, 102(4), 617-652.
Domeij, D., & Heathcote, J. (2004). On the distributional effects of reducing capital taxes. International Economic Review, 45(2), 523-554.
Gali, J.,  Lopez-Salido, J. D., & Valles, J. (2007). Understanding the effects of government spending on consumption. Journal of the European Economic Association, 5(1), 227-270.
Ilzetzki, E., E., Mendoza, G., & Végh, C. A. (2013). How big (small?) are fiscal multipliers?. Journal of Monetary Economics60(2), 239-254.
Izadi, H. (2018). The role of government preference in a financial policy model in heterogeneous factors of general-random balance. Journal of Economic Modelling, 4(44), 73-96. (Persain)
Izadi, H., & Marzban, H. (2016). Design, analysis, and comparison of reliability factors of general balance of random dynamics in Iran’s economy. Journal of Studies and Policies of Economy, 24(80), 195-216. (Persain)
Izadi, H., & Marzban, H. (2019). The role of productivity enhacement in monetary policies and effective finance derived from Ramzi problem. Economic Studies, 16(2), 31-71. (Persain)
Izadi, H., & Sayareh, M. (2019). The role of job distribution into two internal and external sections in Iran’s economy in general-random modelling. Journal of Ecometrics Modelling, 4(3), 73-96. (Persain)
Izadi, H. R. (2021). Investigating the role of financial sanctions in utility function and their impact on household behavior. DLSU Business & Economics Review, 31(1), 132-141.
Kumhof, M., & Yakadina, I. (2017). Government debt bias.  IMF Economic Review, 65(4), 675-703.
Marzban, H., Dehghan Shaban, Z., Rostamzadeh, P., & Izadi, H. (2016). Welfare evaluation through different financial policies in monetary and financial policy modelling. Economic Modelling, 4(36), 25-51. (Persain)
Marzban, H., Dehghan Shaban, Z., Rostamzadeh, P., & Izadi, P. (2018). Monetary policy and effective finance through Ramzi problem. Economic Studies (Improvement and Sustainable Development), 18(3), 27-56. (Persain)
Meltzer, A. H., & Richard, S. F. (1981). A rational theory of the size of government. The Journal of Political Economy, 89(5), 914-927.
Ramey, V. (2011). Can government purchases stimulate the economy?.  Journal of Economic Literature, 49(3), 673-685.
Roine, J., & Waldenstrom, D. (2008). The evolution of top incomes in an egalitarian society. Journal of Public Economics, 92(1), 366-387.
Smith, N. (2012). Are macroeconomic methods politically biased?. Journal of the European Economic Association, 1(5), 1123-1175.