طراحی مدل عوامل موثر بر هویت اجتماعی با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: نخبگان علمی زن)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه کاشان،کاشان، ایران

2 دانشجوی دکترای رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.30507/jmsp.2022.343444.2428

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اصلی موثر بر هویت اجتماعی زنان در ایران و ارائه مدل ساختاری و تفسیری جهت داشتن نگاهی جامع و الویت‌مند نسبت مساله صورت گرفته‌ است. پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. در ابتدا با مروری نطام‌مند بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه هویت اجتماعی زنان به شناسایی عوامل موثر بر آن پرداخته شد. سپس با نمونه‌گیری هدفمند از نخبگان زن و استفاده از پرسشنامه، ماتریس خودتعاملی با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری بدست آمد. در ادامه با بررسی روابط بین عوامل موثر بر هویت اجتماعی زنان، سطح‌بندی عوامل صورت گرفت. در مرحله نهایی نیز با استفاده از تحلیل میک مک نوع متغیرها بر اساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی تعیین گردید. بر اساس یافته-های این پژوهش متغیرهای گستره شبکه ارتباطی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی از متغیرهای مستقل کلیدی در هویت اجتماعی زنان بوده و متغیرهای مدیریت بدن، گرایش به نفش‌های سنتی (زن سنتی)، مشارکت ورزشی، گرایش به نفش‌های مدرن (زن مستقل و امروزی)، دینداری زنان، میزان عقلانیت، جهانی شدن، امنیت اجتماعی، ایجاد پیوند میان هویت‌های مختلف و اوقات فراغت نیز از متغیرهای پیوندی می‌باشند. متغیر رضایت از زندگی، به عنوان متغیر وابسته بدست آمد که به‌شدت تحت تاثیر تغییرات سایر متغیرها، بر هویت اجتماعی زنان ایرانی تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Factors Affecting Social Identity Using Interpretive Structural Modeling Approach (Case Study: Female Scientific Elites)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi 1
  • Atiye Rezayi 2
  • Zahra Sadeghi Arani 3
1 Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
2 PhD Student in Sociology, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the main factors affecting the social identity of women in Iran and to present a structural and interpretive model to have a comprehensive and priority view of the issue. The research is applied. First, a systematic review of research on women's social identity to identify the factors affecting it. Then, by purposive sampling of female elites and using a questionnaire, the self-interaction matrix was obtained by interpretive structural modeling. Then, by examining the relationships between the factors affecting women's social identity, the factors were classified. In the final stage, using Mick Mac analysis, the type of variables was determined based on the penetration power and the degree of dependence. According to the findings of this study, the variables of communication network scope, socio-economic base, use of new communication and information technologies, social capital and cultural capital are key independent variables in women's social identity and body management variables tend to traditional traits ( Traditional women), sports participation, inclination towards modern influences (independent and modern woman), women's religiosity, level of rationality, globalization, social security, creating a connection between different identities and leisure are also related variables. The life satisfaction variable was obtained as a dependent variable that strongly affects the social identity of Iranian women under the influence of changes in other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Identity
  • Women
  • Interpretive Structural Modeling
  • Mick Mac