مدل عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی دکتری، رشتۀ جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان در ایران و ارائۀ مدل ساختاری و تفسیری برای به‌منظور نگاهی جامع و الویت­مند به مسئله است. پژوهش از نوع کاربردی است. در ابتدا با مرور نظام­مند پژوهش­های انجام‌شده در زمینۀ هویت اجتماعی زنان، عوامل مؤثر در هویت اجتماعی این قشر شناسایی شد. سپس با نمونه­گیری هدفمند از نخبگان زن و استفاده از پرسش‌نامه، ماتریس خودتعاملی با روش مدل­سازی ساختاری تفسیری به‌دست آمد. در ادامه با بررسی روابط عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان، سطح­بندی عوامل صورت گرفت. در مرحلۀ نهایی، با استفاده از تحلیل میک‌مک (MICMAC) نوع متغیرها براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی تعیین گردید. براساس یافته­های این پژوهش، گسترۀ شبکۀ ارتباطی، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی از متغیرهای مستقل کلیدی در هویت اجتماعی زنان است و مدیریت بدن، گرایش به نقش‌های سنتی (زن سنتی)، مشارکت ورزشی، گرایش به نقش‌های مدرن (زن مستقل و امروزی)، دین‌داری زنان، میزان عقلانیت، جهانی شدن، امنیت اجتماعی، ایجاد پیوند میان هویت‌های مختلف و اوقات فراغت نیز از متغیرهای پیوندی به‌شمار می‌آید. متغیر رضایت از زندگی متغیر وابسته است که به‌شدت تحت تأثیر تغییرات سایر متغیرها، در هویت اجتماعی زنان ایرانی تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Factors Affecting Social Identity Using Interpretive Structural Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi 1
  • Atiye Rezayi 2
  • Zahra Sadeghi Arani 3
1 Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
2 PhD Candidate of Sociology, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

The aim of current study is to identify the effective factors on the social identity of women in Iran and present a structural and interpretive model for the same case. The study is practical. Firstly, previous studies in terms of women’s social identity and the related effective factors were investigated. Then, through purposeful sampling from female elites, and administering questionnaire, a self-interactive matrix was extracted through interpretive structural modelling. By analyzing the factors affecting the women’s social identity, a prioritization was constructed. Finally, employing Mic Mac analysis, the type of variable considering their significance and dependency were sorted. Based on the findings, some of the key independent variables of women’s social identity were: interactional web, socio-economic status, novel IT technology, social capital, and cultural capital. The dependent variables were: body management, traditional roles, athletic contribution, modern roles (independent and updated woman), religious beliefs, reason, globalization, social security, the link between different identities and spare time. Life satisfaction is a dependent variable which is highly related to other variables in the social identity of Iranian women

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social identity
  • women
  • interpretive structural modeling
  • Mick Mac
Abdolahi, M., & Ghaderzadeh, O. (2003). Ethnic distance and its impact on Iran. Social Studies, 10(24), 1-36. (Persain)
Alirezanezhad, S. (2018). Female farmer or female household: the case of roles and social identity of rural women. Sociological Studies in Iran, 12(1), 82-104. (Persain)
Azar, A., & Bayat, K. (2008). A process-based model of business through interpretation structural model (ISM). IT Management, 1(1), 3-18. (Persain)
Brooks, A., & Wee, L. (2008). Reflexivity and Transformation of Gender Identity: Reviewing the Potential for Change in a Cosmopolitan City. Sociology, 42(3), 503- 521.
Burke, P. J. (1991). Identity Process and Social Stress. American Sociological Review, 56.
Chang, B., Chang, C. W., Wu, C. H. (2011). Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria. Expert Systems with Applications, 38.
Costlez, M. (2001). Information era: power of identity (translated into Farsi by Hasan Chavoshian). Tehran: Tarhe Now. (Persain)
Darity Jr, W. A. (2008). International encyclopedia of the social sciences (2nd ed.). vol 7. Macmillan Reference USA.
Dianat, M., & Dastranj, M. (2019). The impact of globalization on social identity of women: the case of women in Bandarabas. Social Studies in Iran. 8(3), 557-580. (Persain)
Diener,  E. E., Sun,  M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective wellbeing: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125.
Doran, B., & Mohseni, M. (2003). Identity: approaches and theories. Educational Sciences and Psychology, 4(1), 39-90. (Persain)
Faisal, M., Banwet, D. K., & Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: modelling the enablers. Business Process Management, 12(4).
Firoozjanian, A., & Firoozjanian, M. (2013). The role of ISM in tourism: a pathological study. Planning and Developing Tourism. (Persain)
Ghiasi, R., Ahi, P., Barkhordar, Sh., & Hadipour, B. (2019). A sociological study on the relationship between religious identity and lifestyle: the case of women in Kerman. Disciplinary and Social Studies of Women and Family, 7(1), 62-80. (Persain)
Gholipour, A., MohammadEsmaeeli, N., & Gholipour, F. (2010). Identity planning, and ways to improve social identity of women in educational centers. Women in Development and Politics, 8(4), 121-140. (Persain)
Giddens, A. (1998). Consequences of modernity (translated into Farsi by Mohsen Salasi). Tehran: Markaz Press. (Persain)
Giddens, A. (2006). The Construction of society: Outlin e of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press.
Golmohammadi, A. (2013). Globalization, culture, and identity. Tehran: Nashre Ney. (Persain)
Habibi, A., & Afaridi, S. (2022). Multi-factorial decision making. Tehran: Narvan Press.
Hatami, M., & Mazhabi, S. (2011). Media and women’s attitude towards their own gender. Cultural Studies in Iran, 4(2), 185-209. (Persain)
Hosseinzadeh, A., Hossein, E., & Farhand, N. (2009). Analyzing the effective factors on social identity of female students in Shahid Chamran University. Applied Sociology, 20(3), 1-23. (Persain)
Iman, M., & Kizghan, T. (2003). Analyzing the effective factors of social identity of women: the case of Shiraz. Alzahra’s Humanities, 12-13(44-45), 79-107. (Persain)
Imanpour, S., & Piri, F. (2019). Analyzing the social identity and social security of women in parks of Ahvaz. Social Discipline, 11(3), 163-188. (Persain)
Karvani, A. (2018). Interaction in social media and its impact on national identity of students in Sistan and Balouchestan. National Studies, 19(2), 113-128. (Persain)
Khajenouri, B., & Parnian, L. (2015) A study on the relationship between cultural globalization and social identity: women in Kermanshah. Applied Sociology, 26(1). (Persain)
Khajenouri, B., & Riahi, Z. (2013). Globalization, materialism and women. International Journal of Media, 1, 21-47. (Persain)
Khajenouri, B., Moradkhani, M., & Barati, Sh. (2018). A study on the relationship between lifestyle and social identity of women: the case of women in Ilam. Social Sciences, 15(1), 143-168. (Persain)
Kiani, M., & Najafi, S. (2018). Social trust and social identity: redefining social identity of graduated women: the case of Tabriz. Women and Society, 9(2), 275-292. (Persain)
Koosh, D. (2011). The concept of culture in social sciences (translated into Farsi by Fereydoun Vahida). Tehran: Soroosh. (Persain)
Kroger, J. (2019). Identity in adolescence, the balance between self and other (4th ed.). London & New York: Routledge.
Laler, A. (2014). Identity: a sociological perspective (translated into Farsi Mahnaz Farahmand). Tehran: Sociologists. (Persain)
Malone, D. (2014). An introduction to the application of interpretive structural
modeling. Proceedings of the IEEE, 63(3).
Moghadas, A., & Khajenouri, B. (2005). Globalization and social identity change of women: the case of Shiraz and Estehban. Sociological and Psychological Studies of Women, 3(7), 5-32. (Persain)
Montalbano, Lori L. (2011). Gender, race, and social identity in American politics: The past and future of political access. Rowman & Littlefield.
Mostofi, A. (2013). The relationship between social identity and security in women of Tehran. Female Police, 7(19), 55-77. (Persain)
Nezhad Asghari, Z. (2016). The impact of social media (telegram) on religious identity of users. National Conference on Women, Family, and Social Media, Iranian Institute of Women Studies. (Persain)
Orrange, R. M. (2003). The emerging mutable self: gender dynamics and creative. adaptation in defining work, family and future. Social Forces, 82(1).
Rafatjah, M., & Sayarpour, F. (2011). Social and cultural factors and their impact on identity representation through body. Journal of Cultural and Information Studies, 7(23), 73. (Persain)
Raghibi, M., Minakhani, Gh. (2012). The relationship between body management and individual and social identities. Studies in Social Psychology, 2(7). (Persain)
Rahbar Mehrpo, B., Rashidi, E., & Danayi, A. (2019). The relationship between social media, Instagram, and the redefinition of gender identity of women. Women Studies, 10(2), 85-112. (Persain)
Robert, B. W., & Robenz, R. W. (2000). The intersection of personality triates and major life goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(10).
Sajadian, N., Nemati, M., & Ghashtil, F. (2019). The role of location in the effectiveness of IT on gender identity of women: the case of Ahvaz. Geographical Studies, 34(3), 413-425. (Persain)
Sarookhani, B., & Rafatjah, M. (2004a). Women and the redefinition of social identity. Iranian Journal of Sociology, 5(2), 133-160. (Persain)
Sarookhani, B., Rafatjah, M. (2004b). Sociological factors of redefining social identity of women. Women in Development and Politics, 2(1), 71-91. (Persain)
Shahvandi, A., & Taghavinasab, M. (2017). Analyzing the role of social identity of women: the case of women in Pasargad. Women and Society, 8(4), 165-184. (Persain)
Shayegan, F., & Rostami, F. (2011). Social identity and security: the case of women in Tehran. Welfare Planning and Social Development, 3(9), 149-181. (Persain)
Soltani, L., Zangiabadi, A., & Nastaran, M. (2011). City planning for identity enhancement of Islamic-Iranian females: a focus on city neighborhood. Studies on Iranian-Islamic Cities, 1(4), 29-36. (Persain)
Tajfel, H., & John, T. (1979). An integrative theory of intergroup conflict, the social psychology of intergroup relations. Monterey, CA: Brooks/Cole.
Wolfe, T. M. (2013). Investigating science identity and motivation constructs in undergraduate chemistry through novel instrument development. A dissertation, submitted to Oregon State University, in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Science Education.
Zolfali Fam, J., & Ghafari, M. (2009). A sociological analysis of social identity of female students in Gilan. Research on Young, Culture, and Society, 3, 121-140. (Persain)