عوامل موثر بر فرصت‌های شغلی با تاکید بر نیروی کار متخصص و کارآمد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار،گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

10.30507/jmsp.2022.337024.2407

چکیده

مطالعه حاضر با توجه به اهمیت جایگاه اشتغال زنان در قانون اساسی کشور، سند چشم انداز 20 ساله کشور، جایگاه زنان در منشور حقوق و مسئولیت‌های آنان و همچنین سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. پژوهش با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر فرصت‌های شغلی زنان تحصیلکرده، با تاکید بر نیروی‌کار متخصص و کارآمد در بین دانشجویان زن تحصیلات ‌تکمیلی دانشگاه آزاد مشهد انجام شده است. پارادایم پژوهش از نوع اثبات‌گرا و با رویکرد قیاسی است. روش تحقیق پیمایشی انتخاب شده و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت پذیرفته است. و در میان 313 دانشجوی زن در مقطع کارشناسی‌ارشد به روش نمونه‌گیری «طبقه‌ای متناسب با حجم» اجرا شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد؛ هر چه کلیشه‌های جنسیتی و نابرابری جنسیتی در جامعه بیشتر باشد، فرصت‌های شغلی در دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی کمتر است. و هر چه حمایت‌های خانواده‌، جامعه، دوستان و همکاران بیشتر باشد فرصت‌های شغلی در دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی بیشتر خواهد بود. همچنین بررسی متغیرهای زمینه‌ای نشان داد؛ رشته‌تحصیلی و وضعیت‌تاهل بر فرصت‌های شغلی گروه مورد نظر تاثیر مثبت و معنادار دارد و متغیرهای سن و سطح درآمد سرپرست خانوار در گروه هدف بی‌اثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting job opportunities with emphasis on skilled and efficient workforce

نویسندگان [English]

  • Monire Mahdizade 1
  • Fateme Sadrnabavi 2
1 M.Sc. Student, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The present study is based on the importance of women's employment status in the constitution, the 20-year vision document, the status of women in the Charter of their rights and responsibilities, as well as women's employment policies in the Islamic Republic of Iran. The aim of this study was to investigate the factors affecting the job opportunities of educated women, with emphasis on specialized and efficient workforce among female graduate students of Mashhad Azad University. The research paradigm is positivist and deductive. The survey research method has been selected and has been done using a questionnaire. Among 313 female undergraduate students, "proportional class" was performed by sampling method. Research findings show; The more gender stereotypes and gender inequality in society, the fewer job opportunities there are for female graduate students. And the more support family, community, friends and co-workers have, the more job opportunities there will be for female graduate students. Also, the study of contextual variables showed; The field of study and marital status have a positive and significant effect on the job opportunities of the target group and the variables of age and income level of the head of the household in the target group have been ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career opportunities for educated women, skilled and efficient workforce, women'
  • s employment policies