عوامل موثر بر نظام اداری دانش بنیان جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشکده علوم تربیتی، مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران. ایران

3 استادیار، گروه آمار ریاضی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.333242.2393

چکیده

هدف از پژوهش حاضر،شناسائی عوامل موثر بر نظام اداری دانش بنیان جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری می باشد. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی ،از نظر روش ،توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع داده ها آمیخته (کیفی و کمی) است. روش نمونه گیری دربخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و دربخش کمی، خوشه ای و تصادفی طبقه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی 20 نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمی ،تعداد1472 نفر از کارکنان بانک ملی شهر تهران است که بااستفاده از روش کوکران 305نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای تحلیل داده ها دربخش کیفی از ضریب توافق کندال و دربخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مراتبی (AHP)استفاده شد. نتایج تحلیل بخش کیفی به تایید نظری مدل، با 7 بُعد و 28 مولفه و 91 شاخص منجر شد. اطلاعات مورد نیازبا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و از طریق نرم افزارهای spss،Lisrel و Expert choice تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد مهمترین ابعاد به ترتیب اهمیت عامل مدیریت دانش ،یکپارچه سازی اطلاعات ،عوامل مرتبط با دولت ،عامل محیطی ،عامل سازمانی ،عامل زیر ساختها و عامل ارزشهای اسلامی هستند که با توجه به تایید شدن ضریب مسیر وآماره t ، هفت عامل شناسایی شده تاثیر مستقیم و معناداری برمولفه های نظام اداری دانش بنیان دارند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Knowledge-based Administrative System to Implement the Administrative General Policies

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Fathalizade kavaran 1
  • Esmaeel Asadi 2
  • Sahar Dorniani 3
1 PhD student in Public Administration, Faculty of Educational Sciences, Management and Accounting, Islamic Azad University, Roudhan Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Mathematical Statistics, Faculty of Engineering, Islamic Azad University Roudehen Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the factors affecting the knowledge-based administrative system to implement the general policies of the administrative system. According to the purpose, this research is applied, in terms of method, descriptive survey and in terms of data type is mixed (qualitative and quantitative). The sampling method is targeted in the qualitative and snowball sections and in the quantitative, cluster and stratified random sections. The statistical population in the qualitative section is 20 experts and specialists and in the quantitative section is 1472 employees of Bank Melli in Tehran, 305 people were selected as a sample using Cochran's method. Confirmatory factor analysis and hierarchical analysis (AHP) were used. The results of qualitative part analysis led to the theoretical confirmation of the model, with 7 dimensions, 28 components and 91 indicators. The required information was collected using a researcher-made questionnaire and analyzed through SPSS, Lisrel and Expert choice software. Findings showed that the most important dimensions are the importance of knowledge management factor, information integration, government-related factors, environmental factor, organizational factor, infrastructure factor and Islamic values factor, respectively, which according to the approval of path coefficient and t-statistic, seven factors Identified have a direct and significant impact on the components of the knowledge-based administrative system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based administrative system
  • knowledge management
  • confirmatory factor analysis
  • hierarchical analysis