مدل ارزیابی بهره‌وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته مدیریت دولتی، دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه منابع انسانی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.336367.2404

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل ارزیابی بهره‌وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران است. این پژوهش با روش ترکیبی (کیفی ـ کمی) با رویکرد اکتشافی و به روش تحلیل مضمون انجام گردید. مصاحبه با 16 نفر از خبرگان به روش گلوله برفی انجام شد. با کدگذاری متن مصاحبه‌ها در نرم‌افزار Maxqda ، 258 مفهوم، 27 مضمون فرعی و 7 مضمون اصلی حاصل شد و مدل مفهومی طراحی گردید. در بخش کمی، مدل مفهومی به روش میدانی و پرسشنامه (محقق ساخته) که توسط 221 نفر از کارشناسان صنعت خودرو تکمیل شد. سپس به روش تحلیل عاملی تاییدی، اعتباریابی و به روش SWARA توسط خبرگان وزن‌دهی شد. در بعد عوامل سازمانی، مولفه‌های محیط کار، استراتژی، تکنولوژی، ساختار سازمانی، مدیریت دانش و فرهنگ‌سازمانی، در بعد فرآیند تأمین، مولفه‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی، کارمندیابی، گزینش و به‌کارگماری، در بعد فرآیند توسعه، مولفه‌های مدیریت استعداد، مدیریت عملکرد و آموزش و توانمندسازی، در بعد فرآیند نگهداری، مولفه‌های سلامت روانی، بهداشت، ایمنی و سلامت جسمی، عوامل شغلی، امکانات رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و حقوق و دستمزد، در بعد فرآیند کاربرد، مولفه‌های رهبری اثربخش، شرایط و ابزار کار، روابط کار و ارتباطات در مدل آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Khowledge Worker Productivity Evaluation Model in Iran’s Automotive Industry in order to implement the policies of the resistance economy

نویسندگان [English]

  • Reza Zare 1
  • Kave Teimornejad 2
  • Mojtaba Rajabbaigy 3
1 PhD Student of Public Administration, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Human Resources, Research Center for Strategic Studies, Institute for International Energy Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is designing model for evaluating the productivity of khowledge worker in the Iranian automotive industry. This research was conducted by combined method (qualitative-quantitative) with exploratory approach and theme analysis method. Interviews with 16 experts were conducted by the snowball method. By encoding the text of the interviews in Maxqda software, 258 concepts, 27 sub-themes and 7 main themes were obtained and a conceptual model was designed. In the quantitative part, a conceptual model by field method and a questionnaire (researcher-made) completed by 221 automotive industry experts. Then, it was validated by confirmatory factor analysis and SWARA method by experts. In organizational factors, components of work environment, strategy, technology, organizational structure, knowledge management and organizational culture, in employment process, components of human resource planning, recruitment, selection and hiring, in development process, components of talent management, performance management, training and empowerment, in retaining process, components of mental health, health, safety and physical health, occupational factors, welfare facilities, treatment, insurance and retirement, and salary, in utilization process, components of effective leadership, working conditions and tools, labor relations and communication are given in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ارزیابی
  • بهره‌وری
  • منابع انسانی دانشگر
  • تحلیل مضمون