مدل ارزیابی بهره‌وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ مدیریت دولتی، دانشکدۀ‌ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه منابع انسانی، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، مؤسسۀ مطالعات بین‌المللی انرژی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل ارزیابی بهره‌وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران است. تحقیق حاضر با روش ترکیبی (کیفی ـ کمّی)، رویکرد اکتشافی  و با روش تحلیل مضمون انجام شد. مصاحبه با شانزده نفر از خبرگان به‌روش گلوله‌برفی انجام شد. با کدگذاری متن مصاحبه‌ها در نرم‌افزار مکس‌کیودا (Maxqda)، 258 مفهوم، 27 مضمون فرعی و 7 مضمون اصلی حاصل شد و مدل مفهومی طراحی گردید. در بخش کمّی، مدل مفهومی به‌روش میدانی و پرسش‌نامه (محقق‌ساخته) توسط 221 نفر از کارشناسان صنعت خودرو تکمیل شد. سپس به‌روش تحلیل عاملی تأییدی، اعتباریابی و  به‌روش سوارا (SWARA) توسط خبرگان وزن‌دهی شد. در بُعد عوامل سازمانی، مؤلفه‌های محیط کار، استراتژی، تکنولوژی، ساختار سازمانی، مدیریت دانش و فرهنگ ‌سازمانی؛ در بُعد فرایند تأمین، مؤلفه‌های برنامه‌ریزی منابع انسانی، کارمندیابی، گزینش و به‌کارگماری؛ در بُعد فرایند توسعه، مؤلفه‌های مدیریت استعداد، مدیریت عملکرد و آموزش و توانمندسازی؛ در بُعد فرایند نگهداری، مؤلفه‌های سلامت روانی، بهداشت، ایمنی و سلامت جسمی، عوامل شغلی، امکانات رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و حقوق و دستمزد؛ در بُعد فرایند کاربرد، مؤلفه‌های رهبری اثربخش، شرایط و ابزار کار، روابط کار و ارتباطات در مدل آورده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model of Evaluating Knowledge Worker Productivity in Iran’s Automotive Industry to Implement the Resistance Economy Policies

نویسندگان [English]

 • Reza Zare 1
 • Kave Teimornejad 2
 • Mojtaba Rajabbaigy 3
1 PhD Candidate of Public Administration, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Human Resources, Research Center for Strategic Studies, Institute for International Energy Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to design a productivity model of knowledge worker human resources in the automotive industry in Iran. The research method was qualitative-quantitative, through exploratory content-analysis. The interview was done with 16 experts through snowball sampling. The coding was done through Maxqda software which resulted in 258 concepts, 27 peripherals, and 7 main themes. In the quantitative phase, the conceptual model was conducted through field research and questionnaire which was filled by 221 persons in the automotive industry. Then, by administering confirmatory analysis, the reliability and validity was done by SWARA method. In the organizational aspect, some elements were extracted such as environmental, strategic, technological, organizational structure, knowledge management, and organizational structure. In terms of resources, some other elements such as human resources planning, employment, selection, and recruitment were identified. From the perspective of developmental process, talent management, performance management, and teaching were found. In maintenance, the elements were psychological health, hygiene, security and physical health, occupational factors, welfare, treatment, insurance, retirement, and income. Finally, in terms of practical processes, effective leadership, work conditions, working relations, and communications were some other factors to be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • productivity
 • knowledge worker
 • theme analysis
 1. Abili, Kh., Hayat, A., & Youzbashi, A. (2014). Effective factors of human resources management in national oil company in Iran. Human Resources Management in Oil Industry, 6(19), 132-159. (Persain)

  Afrooznia, A., & Tavakoli, A. (2016). A comparative study of productivity in labor force in Iran. Journal of Studies in Human Resources Management, Imam Hossein University, 8(4), 105-125. (Persain)

  Asadian, B., Radfar, R., & Tolou Ashlaghi, A. (2019). Prioritizing the effective factors of prospective document using even comparison to improve organization productivity: the case of Saipa. Productive Management, 13(51), 99-121. (Persain)

  Boodlayi, H., Ghezel, A., Firooz, D., & Mousavi, M. (2013). The improvement of manager’s productivity in governmental sector. Journal of Governmental Organization Management, 2(1), 106-118. (Persain)

  Boon, C., Den Hartog, D. N., & Lepak, D. P. (2019). A systematic review of human resource management systems and their measurement. Journal of Management, 45(6), 2498-2537. https://doi.org/10.1177/0149206318818718

  Boon, C., Den Hartog, D. N., & Lepak, D. P. (2019): A Systematic Review of Human Resource Management Systems and Their Measurement. Journal of Management, 45(6), S. 2498–2537. https://doi.org/10.1177/0149206318818718

  Central Bank of Islamic Republic of Iran. (2018). The report of productivity in Iran’s economy. (Persain)

  Chen, Ch. (2020). Capital-skill complementarity, sectoral labor productivity, and structural transformation. Journal of Economic Dynamics and Control, 116(3), S. 103902. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2020.103902

  Eskandari, K., Jozee, N., Memarzadeh Tehran, Gh., Mousikhani, M., & Mohtashem, A. (2018). A beneficial model for human resources brand in governmental organizations. Journal of Productivity Management, 12(47), 109-148. (Persain)

  Gholeich Khani, B. (2007). Enhancing human resources. Tehran: Institute of Studies on Productivity and Human Resources, Saramad Press. (Persain)

  1. Zaied, Abdel Nasser., Elawady, H., Mesalam, Y., & Haweel, M. (2016). The impacts of human resource management practices on company labor productivity: Empirical evidence from Iron and Steel Company in Libya. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences, 15(1), pp. 19-33.

  Khaki, Gh. (2009). Productivity management: an analysis in organizations. Tehran: Kouhsar. (Persain)

  Kheirandish, M., & Askari, N. (2020). Identifying and prioritizing the human resources challenges to improve labor productivity in governmental organizations. Journal of Productivity Management, 14(52), 97-116. (Persain)

  Kianto, A., Sáenz, J., & Aramburu, N. (2017). Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation. Journal of Business Research, 81(1), S. 11–20. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.07.018

  Mobini Dehkordi, E., & Ebrahimi, M. (2016). Analyzing the role of measuring the performance of productivity in organizations through grounded theory. Journal of Studies in Human Resources Management, Imam Hossein University, 8(7), 59-81. (Persain)

  Mohammadi, S., & Alvani, M. (2020). Analyzing the performance of staff in governmental organizations through sustainable development to enhance productivity. Journal of Productivity Management, 14(53), 23-47. (Persain)

  Mousavi Kashi, Z., & Faghihi, A. (2010). A model for measuring productivity and its effectiveness in public service in Iran. Governmental Management, 2(4), 107-126. (Persain)

  National Organization of Productivity in Iran. (2018). Guideline for executing clause A, part 5 of the sixth development plan. (Persain)

  Oppong, G. K., & Pattanayak, J. K. (2019). Does investing in intellectual capital improve productivity? Panel evidence from commercial banks in India. Borsa Istanbul Review, 19(3), S. 219–227. https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.03.001

  Ozkan, N., Cakan, S., & Kayacan, M. (2017). Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector. Borsa Istanbul Review, 17(3), S. 190–198. https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.03.001

  Pirayesh, R. (2007). A domestic model for improving the productivity of human resources in governmental organizations in Zanjan province. PhD thesis, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (Persain)

  Pourasadi, M., Teymournezhad, K., & Rabiee Mandajin, M. (2019). A fundamental model for maintaining citizen’s investment rights in banking crises of Tehran through content analysis. Journal of Economics and Civil Management, 8(1), 127-149. (Persain)

  Rahman Seresht, H., & Mousavi Kashi, Z. (2015). A model for measuring the effectiveness of public service: the case of governmental hospitals. Journal of Public Management Prospects, 6(24), 59-76. (Persain)

  Rajab Beigi, M., Forouzandeh, L., & Varizi, A. (2009). The effective factors of empowering researchers in oil industry. Journal of Management Science in Iran, 4(14), 93-119. (Persain)

  Rakhshani, J., Ebrahimpour, H., Satari Ardebili, F., Rasouli, E., & Hassanzadeh, M. (2020). A model of expanding human resources in governmental organizations through entrepreneurship: a grounded theory approach. Journal of Productivity Management, 4(54), 74-102. (Persain)

  Ranayi Kurdshouli, H., & Daneshvar, V. (2011). A comprehensive model for enhancing human resources through a qualitative meta-analysis. Journal of Studies in Human Resources, 1(1), 2-20. (Persain)

  Sadegh, S., Matlabi Varkani, A., Alipour Darvish, Z., Sadegh Sedghiani, J., & Mohammadimoghadam, Y. (2020). Productivity of human resources in strategic organizations and a practical model through structural equation model and co-variance matrix: the case of marine force of the army. Journal of Productivity Management, 14(55), 24-48. (Persain)

  Safari Ojghaz, F., & Rangriz, H. (2020). A meta-analysis on the relationship between intellectual capital and productivity of human resources. Journal of Productivity Management, 14(55), 50-71. (Persain)

  Tajeddini, K. (2015). Exploring the antecedents of effectiveness and efficiency, department of Business Administration, School of Economics and Management

  Tajeddini, K. (2015). Exploring the antecedents of effectiveness and
  efficiency. International Journal of Hospitality Management, 49, 125-135

  Tangen, S. (2005). Demystifying productivity and performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 54(1), S. 34–46. https://doi.org/10 10.1108/17410400510571437