تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت و سرمایۀ انسانی بر فقر شهری در ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد. ایران

10.30507/jmsp.2022.98411.1643

چکیده

در دهه‌های اخیر، چهرۀ آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به‌عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم‌گیر، مبارزه با فقر را مهم‌ترین هدف اقتصادی ـ اجتماعی خود می‌داند. مخارج دولتی مهم‌ترین ابزار دولت به‌منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی به‌عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز، آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم‌تر است، فقر مطلق است. به این ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایۀ انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور، با مدل‌سازی عوامل مؤثر بر فقر و به‌کارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه‏های پژوهش در بازۀ زمانی 1364 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج برآورد مدل ‌پژوهش نشان داد فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالاست. همچنین طبق نتایج برآورد مدل، سرمایۀ انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تأثیر منفی و معنا‏داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می‏شود به‌منظور کاهش فقر شهری، سهم مخارج آموزش و پرورش دولت افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Government's Expenditure on Education, Health, and Human Capital on Urban Poverty in Iran

نویسندگان [English]

  • Younes Nademi 1
  • Seyed Parviz Jalili Kamju 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd. Iran
چکیده [English]

In the last decades, poverty has permeated Iran's economy. The developmental government of Iran, as the most important center of decision making, has set its socio-economic aim to combat poverty. Government's expenditure is the main means of obtaining the purposes such as improving the level of education, health, and economic development as tools of combating poverty. Among different levels of poverty, absolute poverty is the most important one in the developing countries. Therefore, this study aims to analyze the government's education and human resources expenditure on urban absolute poverty. Accordingly, modeling the effective factors of poverty and employing Markov Switching method, the research hypotheses were tested in a period from 1985 to 2014. The findings showed that urban poverty includes two levels of higher and lower poverty, in that the probability of staying in the latter is more than the former. Also, the findings from the model indicated that human capital and the ratio of education expenditure to the total government's expenditure has a significantly negative impact on the absolute urban poverty index. It is suggested that the ratio of education expenditure be increased to reduce urban poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital
  • educational government expenditures
  • urban poverty
  • Iran
Abhijeet, C. (2010). Does Government Expenditure on Education Promote Economic Growth? An Econometric Analysis. MPRA Paper. Received from: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/25480.
Acemoglu, D., & Angrist, J. (2000). How large are human-capital externalities? Evidence from compulsory schooling laws. NBER Macroeconomics Annual, 15, 9-59. Received from: https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/654403.
Achia, T. N. O., Wangombe, A., & Khadioli, N. (2010). A logistic regression model to identify key determinants of poverty using demographic and health survey data. European Journal of Social Science, 13(1), 38-45.
Agénor, P. R., Bayraktar, N., & El Aynaoui, K. (2008). Roads out of poverty? Assessing the links between aid, public investment, growth, and poverty reduction. Journal of Development Economics, 86(2), 277-295.‏
Ahmadi Shadmehri, M., & Davoodi, A. (2015). The role of government's expenditure in supporting the socio-economic infrastructures n reducing poverty in Iran. Journal of the Strategic and Macro Policies, 3(10), 1-16. (Persain)
Alam, S., Sultana A., & Butt, M. S. (2010). Does social expenditures promote economic growth? a panel cointegration analysis for Asian countries. European Journal of Social Sciences, 14(1), 21-39.
Annabi, N., Harvey S., & Lan, Y. (2011). Public expenditures on education, human capital and growth in Canada: An OLG model analysis. Journal of Policy Modeling, 33, 36-59.
Arrow, K. J. (1962). The economic learning implications of by doing. The Review of Economic Studies, 29(3), 155-173.‏
Arshadi, A., & Karimi, A. (2013). Analyzing the role of absolute poverty in Iran from the first to the fourth development plans. Journal of the Strategic and Macro Policies, 1(1), 23-42. (Persain)
Atkinson, A. (1987). On the measurement of poverty. Econometrica, 55, 749-60.
Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 2(106), 443-404.
Bawesh, M., Shiani, M., & Mosayi, M. (2017). Analyzing the socio-economic factors on reducing poverty and inequality in health from 2011 to 2015. Social Welfare, 17(67), 71-108. (Persain)
Becker, G. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago: University of Chicago Press.
Elmi, Z., & Alitabar, F. (2013). The impact of education and family on reducing poverty in urban areas of Iran in 2005 and 2009. Social Welfare, 12(46), 109-141. (Persain)
Ercolania, V., Valle, J., & Azevedoa, B. (2014). The effects of public spending externalities. Journal of Economic Dynamics and Control, 46, 173-199.
Fan, S., Brzeska, J., & Shields, G. (2007). Investment priorities for economic growth and poverty reduction. Twenty twenty (2020) focus brief on the world's poor and hungry people. International Food Policy Research Institute (IFPRI). Received from:‏  https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/37185/127833.pdf.
Fan, S., Hazell, P. B., & Thorat, S. (1999). Linkages between government spending, growth, and poverty in rural India (vol. 110). Intl Food Policy Res Inst.
Frankenberg, E., & Thomas, D. (2017). Human Capital and Shocks: Evidence on Education, Health and Nutrition. Working Paper.
Geda, A., Jong, N., Kimenyi, M. S., & Mwabu, G. (2005). Determinants of Poverty in Kenya: A Household Level Analysis. Working Paper Series.
Ghazouani, S., & Goaied, M. (2001). The Determinants of Urban and Rural Poverty in Tunisia. Working Papers 0126. Economic Research Forum.
Grossman, G., & Helpman, E. (1991). Innovation and growth in the global economy. MIT Press.
Hakimabadi, M., & Saadati, K. (2013). Dividing public education expenditures in Iran through benefit occurrence analysis. Journal of Economic Research and Policies, 21(66), 5-22. (Persain)
Hansen, B. E. (1992). The likelihood ratio test under nonstandard conditions: Testing the Markov switching Model of GNP. Journal of Applied Econometrics, 7(1), 61-82.
Ighodaro, C. A., & Oriakhi, D. E. (2010). Does the relationship between government expenditure and economic growth. Economics, 10(2), 123-151.
Jerjerzadeh, A. (2011). Cursing resources: the relationship between the natural resources abundancy and poverty in Iran. Social Welfare, 12(46), 7-27. (Persain)
Kafayi, M., & Ezatollah, D. (2007). The impact of official education on income distribution in Iran. Iranian Journal of Economic Research, 17(9), 23-41. (Persain)
Kakwani, N., Khandker, S., & Son, H. (2003). Poverty equivalent growth rate: with applications to Korea and Thailand. Tech. rep., Economic Commission for Africa.‏
Khaledi, K. (2005). Analyzing the relationship between economic development in agriculture, poverty and income distribution in rural areas of Iran. PhD dissertation, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Persain)
Khodadad Kashi, F., Heidari, Kh., & Bagheri, F. (2005). Analyzing the poverty line in Iran from 1984 to 2000. Social Welfare, 12(46), 93-121. (Persain)
Khodaparast, M., & Davoodi, A. (2013). Government expenditures and reducing poverty and inequality. Expediency Discernment Council, 1(4), 37-50. (Persain)
Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
Maalo, E., &  Kelvin, E. (2016). Effects of public social spending on poverty reduction in rural Ghana from 1999 to 2013.  Spiritan Journal of Poverty Studies, 4, 25-37.
Madden, D. (1999). Relative or Absolute Poverty Lines: A New Approach Centre for economic research. Working paper series.
Malik, S. H., Chaudhry S., & Hanif, I. (2012). Analysis of rural poverty in Pakistan; model estimation of some selected village. International Journal of Humanities and Social Science, 2(8), 73-80.
Malik, Sh. (1996). Determinants of rural poverty in Pakistan: A micro study. The Pakistan Development Review, 35(2), 171-187.
Mankiw, N., Romer, D., & Weil, D. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107, 112-128.
Mehrara, M., & Makiniri, M. (2009). Analyzing the non-linear relationship between oil income and economic development using threshold method: the case of Iran. Energy Economics Review, 22, 29-52. (Persain)
Mehrbani, V. (2008). The impact of education on poverty and inequality of incomes. Economic Researches, 43(82), 211-225. (Persain)
Mincer, J. (1985). Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy, 4, 281-302.
Mohd Hussin, M., Fidlizan M. F., & Razak, A. A. (2012). Education expenditure and economic growth: A causal analysis for Malaysia. Journal of Economics and Sustainable Development, 3(7), 159-171.
Moke, T. Y., Gan, C., & Sanyal, A. (2007). The determinants of urban household poverty in Malaysia. Journal of Social Sciences, 3(4), 190-196.
Moshkani, A. (2012). The impact of education expenditure on human resources, economic development and poverty in Iran using public balance model. PhD dissertation, Faculty of Economics, Isfahan University, Iran. (Persain)
Nyarkoh, J. M. (2016). Modelling government expenditure-poverty nexus for Ghana, faculty of economics and business administration, catholic. Working paper.
Okurut, F. N., Jonathan, J. A., Odwee, O., & Adebua, A. (2002). Determinants of regional poverty in Uganda. AERC Research Paper 122, African Economic Research Consortium, Nairobi.
Omari, L. V., &  Muturi, W. (2016). The Effect of government sectorial expenditure on poverty level in Kenya. Global Journal of Human-Social Science. Economics, 16(2), 134-151.
Osundina, C., Ebere, C., & Osundina, O. (2014). Disaggregated government spending on infrastructure and poverty reduction in Nigeria. Global Journal of Human-Social Science, 14(5), 1 -8.
Pajooyan, J. (1994). Method of establishing a poverty line. Iranian Economic Review, 4(9), 25-51.
Pirayi, Kh., & Shahsavar, M. (2009). Evaluating the impact of price changes of goods and services on poverty in Iran. Iranian Journal of Economic Research, 36, 153-185. (Persain)
Raghfar, H. (2005). Poverty and power structure in Iran. Social Welfare, 4(17), 249-288. (Persain)
Raghfar, H., Bazazan, F., Ghasemi, A., & Hasanvand, S. (2015). Analyzing the performance of government's policies in reducing poverty in Iran. Economic Development Policy, 8(3), 113-137. (Persain)
Raisdana, F. (2000). Poverty in Iran. Tehran: Rehabilitation Sciences University. (Persain)
Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98, 71-102.
Ross, M. (2001). Does oil hinder democracy?. World Politics, 53(3), 325-361.
Rowntree, B. S. (1901). Poverty: A study of town life. London: Macmillan.
Sadeghi, H., & Davoodi, A. (2011). The impact of government's expenditure on poverty in rural areas of Iran. Economic Research and Policies, 19(58), 107-126. (Persain)
Sadeghi, K. (2014). Analyzing the long term relationship between educational expenditure, health, security, social welfare, and economic development in members of the Islamic conference organization. Majles and Strategy, 21(80), 113-136. (Persain)
Salehi, I. D., & Majbouri, M. (2010). Mobility and Dynamics of poverty in Iran: evidence from the 1992-1995 Panel Survey forthcoming in Review of Economics and Finance. Working Paper.
Sanz, R., Peris, J., & Escámez, J. (2017). Higher education in the fight against poverty from the capabilities approach: The case of Spain. Journal of Innovation & Knowledge, 2, 53-66.
Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American Economic Review, 51(1), 1-17.‏
Sen, A. (1976). Poverty: an ordinal approach to measurement. Econometrica. Journal of the Econometric Society, 44(2), 219-231.‏
Soori, D. (1998). Poverty and macro-economic policies. Journal of Planning and Budget, 3(10-11), 155-189. (Persain)
Torkamani, J., & Jamali Moghadam, E. (2005). The impact of government's expenditure on reducing poverty in the rural areas. Iranian Journal of Economic Research, 25, 25-51. (Persain)
Wang, K. M. (2011). Health care expenditure and economic growth: quintile panel-type analysis. Economic Modeling, 28, 132-154.
Yassin, A. E., Salih A.,&  Gafar, S. (2011). Poverty alleviation in Sudan: The case of rank country. ERF Economic Research Forum. Working Paper, 640. Received from:‏ https://erf.org.eg/app/uploads/2014/08/640.pdf.
Zibayi, M., & Shirvanian, A. (2009). Analyzing the impact of macro-economic factors on poverty in urban and rural areas of Iran. Agricultural Economy, 3(2), 15-36. (Persain)