آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترای اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری رشتۀ شهرسازی، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی آیندۀ بخش کشاورزی در سطح منطقۀ 3 آمایش کشور (استان‌های لرستان، کرمانشاه، ایلام و همدان) است که در آن از روش سناریونگاری و تحلیل پویایی سیستم‏‌ها استفاده ‌شده است. رویکرد پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل پژوهشگران، مدیران متخصص و کارشناسان خبره در حوزۀ کشاورزی و آمایش است. برای گردآوری داده‏ها از روش مطالعۀ کتابخانه‌ای، پرسش‌نامه، نشست‌های هم‌اندیشی و پانل خبرگان استفاده ‌شده است. داده‏های پژوهش به‌روش تأثیر متقاطع و نظام ارتباطی و با استفاده از نرم‌افزارهای میک‌مک و ونسیم تحلیل شده‏ است. براساس نتایج پژوهش، در آیندۀ کشاورزی منطقۀ 3 کشور، 34 عامل اثرگذار است. در این میان، پنج  عامل تجاری‌سازی و کوتاه کردن زنجیرۀ ارزش، فناوری‌های کشاورزی، تجارت جهانی و جهانی ‌شدن بازارها، صادرات و تغییر اقلیم دارای بیشترین تأثیر در آیندۀ کشاورزی منطقۀ 3 و دارای بیشترین درجۀ عدم قطعیت بود‏ه ‏است. مطابق نتیجۀ تحلیل صلیب سناریو که از تقاطع دو نیروی پیشران 1. زنجیره‏‌های ارزش محصولات کشاورزی و 2. فناوری‌‏های محصولات کشاورزی ترسیم‌ شده است، چهار سناریو برای آیندۀ کشاورزی منطقۀ 3 تدوین شد که عبارت ‏است از: سناریو اول توسعۀ پایدار کشاورزی؛ سناریو دوم فشار مضاعف بر منابع طبیعی؛ سناریو سوم توسعۀ ناپایدار کشاورزی؛ سناریو چهارم کشاورزی غیراقتصادی. درنهایت وضعیت شاخص‏‌های اصلی کشاورزی در هر سناریو مشخص و نشانه‌‏های بروز هر سناریو شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Foresight of the Iran's Agricultural Sector in 2024 Using Structural Analysis and System Dynamics

نویسندگان [English]

  • Aiub Maroofi 1
  • Samaneh Hasanpour 2
  • Omid Omidi Shahabadi 3
  • Ardalan Hoseini 4
  • Farhad Azizpour 5
1 PhD of Geography and Urban Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 PhD of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
4 PhD Candidate of Urban Planning, Faculty of Engineering, Islaminc Azad University Tehran North Branch, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the future of agricultural sector in region three of the national survey (Lorestan, Kermanshah, Ilam, and Hamedan provinces) in which scenario planning and system dynamics were used. The method was descriptive-analytical. The population consisted of researchers, managers, and experts in the field of agriculture. The data collection was done through library study, questionnaire, group panels, and expert panels. The data were analyzed through cross sectional and relational methods using MacMic and Nasim software. The findings showed that in the future of the agriculture in region 3 of the countries, 34 elements are playing roles. Among them, five have the most significant impact and the most uncertainty, including: commercialization, cutting the value chain, agricultural technologies, international commerce and market internationalization, expert and climate change. Based on the cross scenario analysis borrowed from two aspects of value chain of agricultural products and agricultural product technologies, four scenarios could be suggested for region 3: 1. agricultural sustainability, 2. increased pressure on natural resources, 3. agricultural unsustainability, and 4. non-economic agriculture. At the end, the condition of main agricultural indexes in each scenario are noted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario planning
  • agricultural
  • Iran
  • uncertainty
Abedi Jafari, H., Salmani, D., & Radmand, M. (2010). Analyzing human resources needs in the 5th development plan: future study approach. Rahbord, 19(56), 345-364. (Persain)
Abu-zanat, M., & Hamdan, I. (2012). The futures of agriculture. Global Forum on Agricultural Research (GFAR), 6, 1-12.
Bagheri, N., Keshavarz Tork, M., Abasi., F., Abasi, N., & Bordbar, M. (2020). Future studies of science and agricultural institutes in 2025 prospective document. Agricultural Studies and Natural Resources, 5(1), 1-18. (Persain)
Bastan, M., & Ahmadvand, A. (2015). Analyzing the dynamics of police demography through dynamic system approach. Human Resources Management Journal, 7(71), 117-140. (Persain)
Beheshti, M., & Zali, B. (2011). The key factors of regional development through planning approach based on scenario: the case of eastern Azarbaijan. The Journal of Spatial Planning, 15(1), 40-63. (Persain)
Bennett, R. et al. (2018). Seeds of the future in the present: Exploring pathways for navigating towards “Good” Anthropocenes. Cambridge University Press,
Da Costa, O., Warnke, P., Cagnin, C., & Scapolo, F. (2008). The impact of foresighton policy-making: insights from the Forlearn mutual learning process. Technology Analysis & Strategic Management, 20(3), 369-387. https://doi.org/10.1080/09537320802000146
Fakari Sardehi, B., Shahnoushi, N., & Mohammadi, H. (2020). Future study of wheat in Iran. Agricultural Economics, 14(1), 27-49. (Persain)
FAO. (2018). The future of food and agriculture–Alternative pathways to 2050. Rome.
Fleming, A. et al. (2021). Foresighting Australian digital agricultural futures: applying responsible innovation thinking to anticipate research and development impact under different scenarios. Agricultural Systems, 190(10), 103-120. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103120
Ghadiri, R. (2005). Analyzing the methods of future studies. Tehran: Center of Future Study of Defensive Science and Technology. (Persain)
Ghanavati, E., & Dellfani Goudarzi, F. (2013). Identifying the ways of expanding agriculture focusing on natural parameters of Boroujerd. Space Economy and Rural Development, 2(2), 15-31. (Persain)
Ghoushchi, F. (2014). Future studies in Iran's agriculture. Agriculture and Sustainable Development, 53, 1-2. (Persain)
Glenn, J. C. (2009). Introduction to the futures research methods series. (Version 3. 0). Washington, DC: The Millennium Project.
Gutzler, C.  et al. (2015). Agricultural land use changes–a scenario-based sustainability impact assessment for Brandenburg, Germany. Ecological Indicators, 6(48), 505-517. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.09.004
Hajiani, E., & Ghasa, M. (2013). Future and scenario: the classification of methods and scenarios. Sociocultural Strategy, 2(8), 33-62. (Persain)
Havas, A., Schartinger, D., & Weber, M. (2010). The impact of foresight on innovationpolicy-making: Recent experiences and future perspectives. Research Evaluation, 19(2), 91-104.
Jashari, S., & Ebrahimi, M. (2018). A macro policy or the agricultural sector of Sistan and Balouchestan province: A future study approach. Space Economy and Rural Development, 8(3), 51-66. (Persain)
Keramatzadeh, A. (2006). A comparative study of features and methods of social and natural sciences from the perspective of Popper. Hozeh and University, 48, 15-48. (Persain)
Khazayi, S., & Abdolrahim, P. (2008). A manual for future studies: a review of approaches and methods. Tehran: Center of Information and Future Studies of Defense Ministry. (Persain)
Kok, K., van Vliet, M., Bärlund, I., Dubel, A., & Sendzimir, J. (2011).  Combiningparticipative backcasting and exploratory scenario development: experiences fromthe SCENES project. Technol. Forecast. Soc. Chang, 78(5), 835-851. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2011.01.004
Maadi Rudsari, H. (2017). Finland Futures Studies (157). Retrieved from IslamicParliament Research Center of the Islamic Republic of Iran.
Malekifar, A. (2006). An introduction to future studies. Tehran: Think Tank of Industry and Technology. (Persain)
Ministry of Jahad. (2021). Deputy of planning and economy, IT Center. (Persain)
Namdarian, L. H. A. (2016). The Future of Science and Technology and Its Impacts on Policy Making (I. S. a. T. R. Institute Ed.). Tehran.
Paya, A. (2007). The final report of the first pilot study regarding the future study of the best technology in 2025. Tehran: Research Center of Scientific Policy. (Persain)
Sardar, Z., & Sweeney, J. A. (2016). The three tomorrows of postnormal times. Futures, 75, 1-13. http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2015.10.004
Schwarts, P. (2009). The art of future study, planning for future in the uncertain world (translated into Farsi by Aziz Alizadeh). Tehran: Markaz. (Persain)
Shahvali, M. (2010). The agricultural innovation system. Institute of research, planning, and rural development, Jahad ministry, final report, No. 2279/3/89. (Persain)
Smith, J., Reid, S., & McCloskey, R. (2007). The effectiveness of regional marketing alliances: A case study of the Atlantic Canada tourism partnership 2000–2006. Tourism Management, 29(3), 581-593. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.05.005
Sornette, D., & Cauwels, P. (2015). Managing risk in a creepy world. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 8(1), 83-108.
Sun, Q., Qi, W., & Yu, X. (2021). Impacts of land use change on ecosystem services in the intensive agricultural area of North China based on Multi-scenario analysis. Alexandria Engineering Journal, 60(1), 1703-1716. https://doi.org/10.1016/j.aej.2020.11.020
Weber, M. (2006). Foresight and adaptive planning as complementary elements in anticipatory policymaking: A conceptual and methodological approach. Reflexive Governance for Sustainable Development, 8(8), 189-221. https://doi.org/10.4337/9781847200266
Zahri, M. A. (2012). Determining strategic priorities with a future research approach in line with the goals of Iran's Vision 2025 Sugarcane Industry. M.S. Payam-enoor university. Received from: http://www.iranlibs.ir/inventory/34/30980.htm  (30980)
Zali, N. (2013). Deconstruction of the Planning Process in the 21st Century. European Spatial Research and Plicy, 2(20).87-98. https://doi.org/10.2478/esrp-2013-0012
Ziari, K., Rabani, T., & Saed Moucheshi, S. (2017). Future study: A new paradigm for planning focusing on urban and regional planning: basics, concepts, approaches, and methods. Tehran: Tehran University Press. (Persain)