طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست‏های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ مدیریت آموزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار. ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست‏های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایران است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از جهت شیوۀ اجرا، کیفی ـ کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه‌های ارتقای مدارس توسط پانزده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به‌شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی به طراحی الگویی جهت مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی آن پرداخت. جامعۀ تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب‌ها، سیاست‌ها و اصول مدیریت و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 1390 بود. ابزار اندازه‌گیری در بخش کیفی، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و نیز سیاهۀ تحلیل محتوای محقق‌ساخته بود. داده‌های اسنادی به‌شیوۀ کیفی با استفاده از شاخص‏های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمّی، جهت اعتبارسنجی، جامعۀ آماری پژوهش مدیران مدارس متوسطۀ دولتی شهر کرج بود که با استفاده از جدول مورگان و نامحدود بودن جامعۀ آماری، تعداد 384 نفر ارزیابی ‌شد. برای تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش نیز نرم‌افزارهای اسمارت پی‌ال‌اس 3 و اس‌پی‌اس‌اس 22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که چارچوب‏ها و سیاست‏های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی را می‏توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در شش چارچوب و سیاست کلان و سیزده خرده‌چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه‏‌های آن تدوین کرد. از مجموع 385 فراوانی مرتبط با چارچوب‏ها و سیاست‏های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی در سیاست‏های کلی نظام و سند تحول بنیادین، بیشترین فراوانی با شصت فراوانی مضامین پایه (48.4 درصد) به منافع و سیاست‌های کلان اختصاص یافته است. همچنین در بین چارچوب‌ها و مؤلفه‌های سیاست «طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه‏گیری نشان می‏دهد ابعاد، زیرمؤلفه‏‌ها و گویه‏‌های مرتبط با آن‏ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای 0.05 معنادار است. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی براساس سیاست‌های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شامل مؤلفه‏‌های مالی، آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، راهبردی و اداری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating the High School Management Model and Improving the Organizational Structure in Line with the General Policies and the Document of Fundamental Change in Education

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mahmod Tabatabayei 1
  • Nader Solimani 2
  • Hamid Shafie Zadeh 3
1 PhD Candidate of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to design and validate the high school management model and improve the organizational structure in line with the general policies and the document of fundamental change in education. The data were collected quantitatively and qualitatively. In qualitative data, content analysis was employed and the elements of school improvement were identified by 15 experts in the educational management in order to be theoretically justified. They were used as a basis for designing the high school management model and improving the organization structure. The text to be investigated were the general policies of management and the fundamental change in education enacted in 2011. The instrument in the qualitative analysis were a semi-structured interview and the notes from the content analysis. The document analysis was used to extract the descriptive indexes in the process of content analysis. So far as the quantitative analysis is concerned with respect to the validation, the population included high school managers of Karaj which were selected through Morgan table, resulting in 384 individuals. The data analysis was done through SMART PLS 3 and SPSS 22. The findings indicated that the policies of school management model and the organizational structure could be designed in sixth macro policies and 13 micro policies. Out of the 385 frequencies related to the policies of school management model and organizational structure in the general policies and the fundamental change in education document, the most frequency, that is 60 basic themes (48.4%), was dedicated to the interest and macro policies. Also, among the elements of designing school management model and improving organizational structure, the causal elements and the significance of the measuring instrument showed that subcategories and the related elements had an acceptable significant role with 0.05 degree of freedom. The results showed that the model of school management model and the improvement of the organizational structure based on the general policies and the fundamental change in education is valid, consisting of financial, educational, moral, cultural, strategic, and administrative elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School upgrades
  • School Structure
  • Fundamental Change Document
  • High Schools
Allison, M. et al. (2018). A description of the ABCD organizational structure and communication framework. Developmental Cognitive Neuroscience, 32, 8-15.
Andrews, R. (2016). Organizational size and social capital in the public sector does decentralization matter?. Review of Public Personnel Administration, 15, 18-47.
Farmahini Farahani, M., Khaledi, H., & Rahnama, A. (2019). Analyzing the ethical aspects of religious life in science textbooks of elementary level. Intercultural Studies, 41, 145-168. (Persain) 
Ghafari, H., Younesi, A., & Rafie, M. (2016). The role of investment on education to achieve sustainable development focusing on environment education. Environmental Education and Sustainable Development, 5(1), 79-100. (Persain)
Gonzalez, C., Johnson, N., & Lundy, M. (2006). Social Capital and Organizational Structure in Colombian Enterprises. Research Workshop on Collective Action and Market Access for Smallholders, 2-5 October 2006, Cali, Colombia.
Gouldner, A. W. (1954). Patterns of industrial bureaucracy. Free Press.
Habersetzer, A., Grèzes-Bürcher, S., Boschma, R., & Mayer, H. (2018). Enterprise-related social capital as a driver of firm growth in the periphery?. Journal of Rural Studies, 4, 67-87.
Hir, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19, 139-151. http://dx.doi.org/10.1080/00405840701593899
Leenders, R. (2017). Social Capital. In Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. pp. 1-16.
McNeil, N. M., & Jarvin, L. (2007). When Theories Don’t Add up: Disentangling the Manipulatives Debate. Theory into Practice, 46, 309-316.
Mehregan, F., Sobhi, E., & Azizian, N. (2015). Analyzing the relationship between the organizational structure elements and organization dedication of staffs. The First International Conference on Innovation and Research in Art and Humanities, Istanbul, Institute of Cultural Ambassadors of Mobin. (Persain)
Mirkamali, M., & Farhadirad, H. (2013). Analyzing the organizational structures of university for a synthetic model. Educational Administration Research, 1(17), 191-216. (Persain)
Najafi, H., Vafayi, R., & Maleki, H. (2015). The elements and aspects of intellectual development and its analysis regarding the fundamental change document in Iran. Applied Issues in Islamic Education, 1(1), 133-156. (Persain)
Sepidnameh, B., Farasatkhah, M., & Rahmani, K. (2018). Science and religion discourses in the document of fundamental change in education. Sociocultural Development Studies, 6(4), 9-34. (Persain)
Vafayi, R., Fazl Elahi Ghomshei, S., & Taleefard, A. (2017). Analyzing the six dimensions of education in the fundamental change document in the sociology textbooks in elementary level. Applied Issues in Islamic Education, 2(2), 131-154. (Persain)