طراحی مدل جذب و بکارگیری نخبگان در نظام اداری ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی-گرایش منابع انسانی-دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین- ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، ، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدۀ مدیریت، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت،دانشگاه علامه طباطبایی: تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.320533.2351

چکیده

جذب و بکار گیری نیروی انسانی نخبه همواره از مسائل حساس و مهم در سازمانها می باشد، لذا علیرغم بکارگیری نیروهای نخبه و بالتبع مهاجرت نخبگان علمی ؛ برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران، به تعبیری خروج سرمایه است؛ سرمایه‌ای از نوع نیروی انسانی ماهر؛ سرمایه‌هایی که همانند سرمایه‌های مادی نمی‌توان آن را در گاوصندوق‌ها حبس و نگهداری کرد تا از نگاه چشمان رقیب در به غنیمت گرفتنشان در امان باشند. پژوهش حاضر با هدف جلوگیری از خروج نخبگان با ارائه مدل برای جذب و بکارگیری نخبگان در نظام اداری ایران انجام گرفته است. روش پژوهش کیفی و اعتبار یابی عوامل با استفاده از دلفی فازی انجام شده است. یافته های پژوهش مدلی است جهت تسریع در جذب نخبگان در نظام اداری ایران . نتیجه نشان داد که با اعتبار یابی 25 عامل تایید شده طراحی مدل جذب نخبگان درنظام اداری ایران با هدف کسب ترکیب بهینه دو دسته از عوامل ویژگیهای سازمان و ویژگیهای نخبگان شکل گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model for attracting and employing elites in the Iranian administrative system in order to implement the general policies of the administrative system

نویسندگان [English]

  • sakineh kheibarian 1
  • Mehdi Alvani 2
  • Adel Azar 3
  • MirAli Seyed Nagavi, 4
1 PhD Student in Public Management, Human Resources, College of Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch,, Iran
2 Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabatabai University, Faculty of Management, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management,, Allameh Tabatabaei University: Tehran, Iran
چکیده [English]

Recruitment and employing elite manpower is always a sensitive and important issue in organizations, so despite the use of elite manpower and consequently the migration of scientific elites; For developing countries like Iran, it is, in a sense, an outflow of capital, Capital of skilled manpower; Assets that, like material assets, cannot be locked up in safes to protect them from the eyes of a competitor in plundering them. The present study was conducted with the aim of preventing the departure of elites by presenting a model for attracting and employing elites in the Iranian administrative system. Qualitative research method and validation of factors have been performed using fuzzy Delphi. The research findings are a model for accelerating the absorption of elites in the Iranian administrative system. The result showed that by validating 25 approved factors, the design of the elite recruitment model in the Iranian administrative system was formed with the aim of obtaining the optimal combination of two categories of organizational characteristics and elite characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model of Recruitment
  • human resources
  • brain drain
  • fuzzy Delphi
  • flexibility