بررسی برنامۀ ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنها دهایی برای تدوین سند برنامۀ هفتم توسعه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، رشتۀ اقتصاد نفت و گاز، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

با توجه به تأثیر برنامه‌های توسعه بر روند قانون‌گذاری و تصمیمات مجریان، بررسی میزان انطباق این برنامه‌ها با گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و پایش موفقیت آن برنامه‏‌ها در اجرا، یکی از ضروریات تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی است. ازاین‌رو «استخراج مؤلفه‌های پیشرفت روستایی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی»، «بررسی عملکرد برنامۀ ششم توسعه از منظر سازگاری با مؤلفه‌های پیش‌گفته» و «ارائۀ پیشنهاد برای تدوین سند برنامۀ هفتم توسعه در راستای انطباق با آن مؤلفه‌‎ها» سه مسئلۀ مورد توجه در این مقاله است. پژوهش حاضر در گام نخست در پی استخراج گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی ایران در حوزۀ پیشرفت روستایی از مجرای روش تحلیل مضمون است و در این راستا به بررسی بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین سند قانون اساسی پرداخته است. پس از کشف مؤلفه‌های محوری گفتمان انقلاب اسلامی در حوزۀ پیشرفت روستایی، سند ششم توسعه براساس مفاهیم و مضامین استخراج‌شده مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از داده‏های رسمی و شاخص‏های اقتصادی مربوطه، میزان موفقیت این سند در تحقق گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی در عرصۀ اجرا بررسی شده است. با وجود توجه به بسیاری از مؤلفه‌های گفتمان انقلاب اسلامی در متن قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به عرصۀ پیشرفت روستایی، روند موجود در برخی شاخص‌ها مطلوب نیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در متن سند برنامۀ هفتم توسعه، ضمن توجه به جامعیت، برای رفع برخی نواقص عملکردی و پدیده‌های موجود همت گماشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Sixth Development Plan based on the Economic Discourse of the Islamic Revolution on Rural Development: Suggestions for Drafting the Seventh Development Plan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Rezaei 1
  • Mohammad Yarahmadi 2
  • Amir Hosein Salehi 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Humanities Faculty, Shahed University, Tehran, Iran
2 PhD Candidate of Economics of Oil and Gas, Economics Faculty, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the impact of development plans on the policy makers and executives, the achievement of the Islamic revolution's aims depends largely on the compatibility of these plans with the economic discourse of the Islamic revolution and their implementation. Accordingly, this study focused on "identifying the rural progress elements within Islamic revolution discourse", "analyzing the sixth development plan's compatibility with these elements", and "suggesting some ideas for the seventh development plan draft". The method employed was content analysis applied to Imam Khomeini's and the supreme leader's speeches, as well as the constitution. After identifying the elements of Islamic revolution's discourse with regards to the rural progress, the sixth development plan was investigated. Also, using the official data and the economic indexes, the compatibility of this document with the economic discourse of the revolution was studied. It was found that the compatibility of the indexes is not much promising, considering the revolution's discourse in the sixth economic, socio-cultural development plan. Therefore, it was suggested that the seventh development plan should modify some of these pitfalls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural economy
  • rural progress
  • sixth five-year development plan
  • economic discourse of the Islamic revolution
Abolmaali, F., Daneshfar, K., & Pourezat, E. (2020). Analyzing a model of administrative reformation through digital governing. Public Organization Management, 8, 10-32. https://dx.doi.org/10.30473/ipom.2020.50344.3932 (Persain)
Arooji, H., Alizadeh, M., Abianeh, V., & Safavi, S. (2018). A model for analyzing the economy of rural tourism in Iran. Geographic Planning of Space, 8(29), 107-132. Received from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482054 (Persain)
Bahman, Sh. (2018). An Islamic-Iranian model of development from the perspective of the supreme leader. Journal of Social Theories and Muslim Thinkers, 8(2), 9-35. https://dx.doi.org/10.22059/jstmt.2018.71325 (Persain)
Bahman, Sh., & Jafarinezhad, M. (2017). A comparative study of Islamic-Iranian model of development and western models of development focusing on justice. Transcendent Policy, 5(19), 22-42. (Persain)
Bahman, Sh., Jafarinezhad, M., & Golshani, E. (2016). Designing Iranian-Islamic model of development from the perspective of supreme leader. Islamic Revolution Research, 5(19), 107-129. (Persain)
Bartoli, L., & De Rosa, M. (2013). Family farm business and access to rural development polices: a demographic perspective. Agric Econ, 1(12). https://doi.org/10.1186/2193-7532-1-12
Garshasbi, E. (2017). Import management in sanction period policies and resolutions. Tehran: Commercial Press. (Persain)
Ghatei Kalashmi, Z., & Kabiri, F. (2016). Analyzing the policies of house making in rural areas in development plans after the Islamic revolution. Journal of Housing and Rural Environment, 35(155), 51-60. (Persain)
Ghazimirsaeed, S., & Tajabadi, H. (2016). The concept of development from the perspective of supreme leader. Islamic Management, 24(3), 147-169. (Persain)
Izadi, H., Badri, S., & Namdar, M. (2011). Old structure, priority, and multidimensional model of analysis, security, and Karaj the case of Kombaindar villages of Fars province. Human Geography Research, 44(1), 15-32. (Persain)
Jajromi, K., & Nobaghi, E. (2012). The rural economic development: the case of Minanjoin in Sabzevar. Geographical Land, 9(36), 29-43. Received from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236927 (Persain)
Jodhka, S. (2014, June 28). Emergent Ruralities: Revisiting Village Life and Agrarian Change in Haryana. Economic and Political Weekly, 49(26-27).
Karim, M., Safdai Nahad, M., & Amjadipour, M. (2014). Expanding agriculture and resistance economy, replacing oil. Strategic and Macro Policies, 2(6), 103-127. (Persain)
Kazemieh, F., Sedighi, H., & Athari, Z. (2014). The role of human resources in rural sustainable development. National Conference of Rural Sustainable Development in 2025 Document, Isfahan. Received from: https://civilica.com/doc/319526 (Persain)
Kohansal, M., Shahnoushi, N., & Golriz Ziayi, Z. (2008). Analyzing the effect of public investment in agricultural infrastructure on the development of productivity in Iran's agriculture. Knowledge and Development, 16(27), 80-97. (Persain)
Mehrabi Bashar Abadi, H., & Javdan, E. (2011). The impact of research and development on improving productivity in agricultural sector of Iran. Agricultural Economics and Development, 2(25), 172-180. https://dx.doi.org/10.22067/jead2.v1390i2.9707 (Persain)
Mehrabi, E., Khanifar, H., Amiri, E., Zarei Matin, H., & Jandaghi, Gh. (2011). Introducing methods of grounded theory for Islamic research. Organizational Culture Management, 9(23), 5-30. (Persain)
Mohammadikhiareh, M., Karshhenasan, E., & Shiravand, F. (2018). Designing cooperation network and marketing agricultural products: practical ways for resistance economy. Resistance Economy, 4, 86-106. (Persain)
Moradi, E., Masoudnia, H., & Ebrahimi, E. (2014). Economic sanction: opportunities and policies of Islamic republic of Iran for assuring interest. Economic Strategy, 3(11), 43-78. (Persain)
Mousavi, M., Sadat Asl, Z., & Sadat Asl, L. (2018). Dispensing rural tourism income among the main economic sectors. Tourism Management Studies, 13(41), 137-156. https://dx.doi.org/10.22054/tms.2018.12786.1352 (Persain)
Nahavandian, M., & Lotfi, M. (2013). Game theory and economic sanctions of Iran: A conceptual model. Strategic Defense Studies, 52, 39-68. (Persain)
Nazzaro, C., & Marotta, G. (2016). The Common Agricultural Policy 2014–2020: scenarios for the European agricultural and rural systems. Agric Econ, 4(16). https://doi.org/10.1186/s40100-016-0060-y   
Panahi, L., & Pishro, H. (2011). Analyzing the effective factors of young people immigration from rural to the urban areas: the case of villages in Marvdasht. Regional Planning, 1(2), 41-50. Received from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=189009 (Persain)
Peyghami, E., & Soleimani, Y. (2016). Factors of economic-social resistance in Islamic republic of Iran the case of general policies issued by the supreme leader. Basij Strategic Studies, 19(71), 5-29. Received from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=358374 (Persain)
Rafie Basiri, M. (2017). Iran's sanction in Obama administration. Tehran: Pezhvak Edalat. (Persain)
Rahimi Nezhad, E., Varmazyari, H., & Samadi, M. (2014). Financing the agricultural sector of Iran: challenges and resolutions. Tehran: Research Center of Parliament. (Persain)
Ramezani, L., Rahmani, B., & Shafie Sabet, N. (2020). The role of local management on improving social capital and rural contribution in rural economy: the case of Baneh. Space Economy and Rural Development, 9(32), 43-64. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222131.1399.9.32.3.8 (Persain)
Research Center of Parliament. (2019). Investigating the statistical system: Surveying manufacturers and statistics researchers regarding the statistics system of Iran. Tehran: Research Center of Parliament. (Persain)
Rezaee, P., & Ghahremani, N. (2016). The impact of deconstruction of agricultural land on rural economy: the case of Kiarsharghi village in Chaharmahal and Bakhtiari province. Journal of Space Economy and Rural Development, 5(18), 123-140. http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.serd.5.18.123 (Persain)
Roudbari, N., & Feizabadi, Y. (2018). Analyzing the relationship between the agricultural sector with other economic sectors of Iran. Agricultural Economy and Development, 26(103), 113-144. (Persain)
Sadeghi, H., Faramarzi, H., & Khalajzadeh, M. (2020). An introduction to political economy in Iran in sanction. Tehran: Noor Elm. (Persain)
Shakouri, E. (2004). Food security and access to it in Iran. Social Sciences, 4(24), 133-160. (Persain)
Shams, M., Ahmadi Dehrashid, M., & Khodakarami, M. (2012). Tourism and rural economy empowerment: the case of Oraman Takht village. Geographical Perspective, 7(20), 57-70. (Persain)
Shikur, Z. H. (2020). Agricultural policies, agricultural production and rural households’ welfare in Ethiopia. Economic Structures, 9(50). https://doi.org/10.1186/s40008-020-00228-y
Statistical Center of Iran. (2020). An abstract of demography of chicken production in Iran. Tehran: Budget and Planning Organization. (Persain)
Statistics Center of Iran. (2019). Statistics result of industrial livestock in Iran. Tehran: Planning and Budget. (Persain)
Statistics Center of Iran. (2020). The statistics result of measuring the number of light livestock: 2019-2020. Tehran: Planning and Budget. (Persain)
Taghavi, M., & Mohammadi, H. (2006). The impact of human resources on economic development in Iran. Economic Studies, 3(22), 15-43. (Persain)
Taghilo, A., Soltani, N., & Aftab, A. (2016). The factors of rural development in Iran. Journal of Spatial Planning, 20(4), 1-28. (Persain)
The fifth economic development plan. (2016). Social and cultural from 2017 to 2021. Tehran: Central Bank of Islamic Republic of Iran. (Persain)
Varmazyari, H., & Samadi, M. (2016). Fundamental analysis and resistance economy: findings for policy making in agricultural and rural development. Tehran: Research Center of Parliament. (Persain)
Yasouri, M., & Javan, F. (2015). Analyzing limitations of rural economic diversity: the case of Ashkour Alia village. Space Economy and Rural Development, 13(4), 19-37. http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.serd.4.13.19 (Persain)
Zarifian, Sh., Damavandi, E., & Sadi, H. (2012). The effective factor of land coherence in Kaboudarahak villages of Hamedan province. Agricultural Economics and Development, 26(4), 237-243. https://dx.doi.org/10.22067/jead2.v1391i4.19892 (Persain)