اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه سیاست‌گذاری سلامت، پژوهشکدۀ آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

طی چند دهۀ گذشته، ایران با تغییرات جمعیتی سریع، ازجمله کاهش شدید نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی، مواجه بوده و این امر موجب افزایش درصد سالمندان شده است. یکی از چالش‌های مهم سالمندی جمعیت افزایش هزینه‌های سلامت جوامع به‌دلیل نیاز زیاد سالمندان به انواع خدمات بهداشتی و درمانی است. ایـن پژوهش بـا توجـه بـه سیاسـت‌های کلـی جمعیتـی نظـام مقـدس جمهـوری اسـلامی درخصــوص ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، به‌دنبال بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر سهم هزینه‌های سلامت در تولید ناخالص داخلی است و با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران و داده‌های بانک جهانی، برای دورۀ زمانی 1360 تا 1398، انجام شده است. ابتدا الگویی برای سهم هزینه‌های سلامت در تولید ناخالص داخلی ارائه شد؛ سپس ضرایب آن با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده برآورد شد. همچنین به‌منظور بررسی سرعت تعدیل مدل کوتاه‌مدت به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا برآورد گردید. نتایج نشان داد افزایش جمعیت سالمند در بلندمدت به افزایش هزینه‌های سلامت می‌انجامد؛ به‌طوری‌ که 1 درصد افزایش در شاخص سالمندی به 37/0 درصد افزایش در هزینه‌های سلامت منجر می‌شود. همچنین در بلندمدت، رشد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص قیمت در بخش بهداشت و درمان و شهرنشینی اثر مثبت و معنادار بر سهم هزینه‌های سلامت در تولید ناخالص داخلی دارد. ضریب تصحیح خطا نیز 46 درصد به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Populating Aging on Health Costs Via the Population General Policy Approach

نویسندگان [English]

  • Somayeh Koochakzadeh 1
  • Hassan Heydari 2
  • Vahid Yazdi Feyzabadi 3
  • Alireza Shakibaie 4
1 PhD of Economics, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Health Policy, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
4 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Since the last couple of decades ago, Iran has faced swift population changes, such as reduced fertility, increased life expectancy, and larger number of senior citizens. One of the most significant challenges of population aging is the increase in health costs for providing healthcare services. Considering the general policies of population in Iran to increase the dynamic atmosphere of fertility, this study aims to investigate the effect of population aging on the proportion of health costs in gross domestic production, using data from the national statistics of Iran and the world bank from 1981 to 2019. First, a model for analyzing the health costs in the GDP was provided. Then, its ratio was analyzed using auto-regression. Also, to investigate the balance speed of short term to the long term model, the error correction model was employed. The findings indicated that the increased population aging led to increases healthcare costs in the long term in that, 1% increase in the aging index resulted in 0.37% increase in the healthcare costs. Moreover, in the long term, the increase of annual GDP variables, price index in the healthcare, and urbanization had a significantly positive impact on the healthcare costs with respect to the GDP. The error correction rate was 46%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aging
  • healthcare costs
  • Iran
Abdollah Milani, M., Mohammadi, T., & Tavasoli, S. (2017). The role of health expenditure considering the aging population: an international panel study. Economic Research, 17(65), 25-50. (Persain)
Ahmad, M., Tashkini, A., & Soori, A. (2008). Estimating the consumption function of private sector in Iran's economy. Economic Research, 8(1), 15-39. (Persain)
Bagheri Faradonbeh, S., et al. (2016). The pressing expenditures and health concerns in Tehran. Journal of Health Administration, 19(63), 55-67. (Persain)
Baskha, M., Yavari, K., Sadeghi, H., & Naseri, A. (2014). Aging population and disease threat in Iran. Journal of Applied Economics Studies, 3(9), 169-187. (Persain)
Dehghani, B., Dashban Farooji, M., Khoshnoodi, A., & Alinezhad Mofrad, M. (2020). The impact of aging population on the future of retirement system in Iran. Population Studies, 6(1), 266-288. (Persain)
Golkhandan, A. (2018). Analyzing the fluctuation of income in health expenditure in Iran. Journal of Strategic and the Macro Policies, 6(3), 276-296. (Persain)
Kordbache, H., & Ahmadi, Z. (2017). Analyzing the impact of exchange fluctuation on health and treatment price indexes. Journal of Healthcare Management Research, 8(4), 17-27. (Persain)
Lotfi, H., Motaghi, S., & Ebrahimi, S. (2019). Heterogeneous impact of factors concerning health expenditure in urban families in Iran: quantile regression method. Journal of Urban Economics and Management, 8(29), 59-72. (Persain)
Miri, N., Madah, M., & Raghfar, H. (2019). The relationship between aging population and economic development in Iran through productivity and life expectancy: overlapping generation approach. Social Welfare, 74, 285-321. (Persain)
Mirzayi, M., Asadollahi, D., & Babapour, M. (2017). Aging population in Iran and increasing expenditures of health and treatment. Iranian Journal of Aging, 12(2), 156-169. (Persain)
Nofarasti, M., Javaherdehi, S., & Abdollahi, M. (2017). The impact of aging structure changes of population on monetary demand in Iran's economy. Journal of Economics and Modelling, 8(30), 123-141. (Persain)
Rezayi, E. (2015). The impact of population changes on social expenditures of government and life cycle expenditures in Iran's economy. Journal of Fiscal and Economic Policies, 3(11), 63-84. (Persain)
Shaghaghi Shahri, V., & Karim, A. (2021). Analyzing the execution of general policies of population from 2011 to 2019. Journal of Strategies and the Macro Policies, 9(34), 298-327. (Persain)
Savojipour, S., Asari Arani, A., Agheli, L., & Hasanzadeh, A. (2018). The effective factors of health expenditures in urban families. Economic Policies, 10(19), 25-52. (Persain)
Shojayi, F., Mohseni Zanvazi, J., & Mohammadzadeh, Y. (2019). The impact of aging population on healthcare expenditures in Iran. Social Welfare, 15(1), 127-139. (Persain)
Tajbakhsh, Gh., & Nasiri, M. (2021). The relationship between economic variables and increasing age of marriage through general policies of population. Journal of Strategies and the Macro Policies, 9(1), 82-103. (Persain)
Yahyavi Dizaj, J., Tajvar, M., Mohammadzadeh, Y., & Mari Oriad, H. (2019). The relationship between aging families with healthcare expenditures of Iranian families through income-expenditure data of 2016. Iranian Journal of Aging, 14(4), 262-477. (Persain)
Auerbach, A. J. (2012). Societal aging: Implications for fiscal policy (No. 12-E-12). Tokyo: Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan.‏
Baltagi, B. H., & Moscone, F. (2010). Health care expenditure and income in the OECD reconsidered: Evidence from panel data. Economic modelling27(4), 804-811.‏
Barkat, K., Sbia, R., & Maouchi, Y. (2019). Empirical evidence on the long and short run determinants of health expenditure in the Arab world. The Quarterly Review of Economics and Finance, 73, 78-87.
Borrescio-Higa, F., & Valenzuela, P. (2021). Does education mitigate the effect of population aging on health expenditure? A panel data study of latin American countries. Journal of Aging and Health, 33(7-8), 585-595.
Cetin, M. A., & Bakirtaş, I. (2019). Does urbanization induce the health expenditures? A dynamic macro-panel analysis for developing countries. Dumlupınar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 61, 208-222.‏
Derek H., & Chen, C. (2004). Population Age Structure and the Budget Deficit. The World Bank, pp.1-39.
Fang, H., & Rizzo, J. A. (2012). Does inequal i ty in China affect health differently in high-versus low-income households?. Applied Economics, 44(9), 1081-1090.
Hofmann, M., Kempkes, G., & Helmut Seitz (2008). Demographic Change and Public Sector Budgets in a Federal System. CESifo Working Paper, 2317, 1-42.
 ‏Hosoya, K. (2014). Determinants of Health Expenditures: Stylized facts and a new signal. Modern Economy, 5(13), 1171-1180.
Islam, M. N. (2015). Economic growth, repression, and state expenditure in nondemocratic regimes. European Journal of Political Economy, 37, 68-85.
Jensen, C. (2011). Marketization via compensation: health care and the politics of the right in advanced industrialized nations. British Journal of Political Science, 41(4), 907-926.
Jenson, J. (2007). Health Care spending and the aging of the population,‏ Congressional Research Service (CRS). Received from: https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/76246.
Jia, H., et al. (2021). Total health expenditure and its driving factors in China: a gray theory analysis. In Healthcare (Vol. 9, No. 2, p. 207). Multidisciplinary Digital Publishing.
Kinsella, K. G., & Phillips, D. R. (2005). Global aging: The challenge of success. Received from: https://books.google.com/books?id=AXm3AAAAIAAJ&q.
Kluge, F. A. (2013). The Fiscal Impact of Population Aging in Germany. Public Finance Review, 41(1), 37-63.
Kurt, S. (2015). Government health expenditures and economic growth: a Feder-Ram approach for the case of Turkey. International Journal of Economics and Financial, 5(2), 441-447.‏
Lopreite, M., & Mauro, M. (2017). The effects of population ageing on health care expenditure: A Bayesian VAR analysis using data from Italy. Health Policy121(6), 663-674.
Lopreite, M., & Zhu, Z. (2020). The effects of ageing population on health expenditure and economic growth in China: A Bayesian-VAR approach. Social Science & Medicine, 265, 113513. Received from:‏ https://www.journals.elsevier.com/social-science-and-medicine.
Ouattara, B. (2006). Foreign aid and fiscal policies in Senegal. Journal of International Development, 18, 1105-1122.‏
Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
Varlamova, J., & Larionova, N. (2015). Macroeconomic and demographic determinants of household expenditures in OECD countries. Procedia Economics and Finance, 24, 727-733.
World Health Organization. (2011). World report on ageing and health. World Health Organization