شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

5 استاد، گروه مدیریت،‌ دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.30507/jmsp.2022.302916.2306

چکیده

پیاده‎سازی الگوی اجرای خط‎مشی منابع انسانی در عمل با دست‎اندازهای فراوانی همراه است. پیاده‎سازی الگوی اجرای خط‎مشی منابع انسانی همچنین نیازمند سازگاری با قانون است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‎سازی الگوی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی برای شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‎سازی الگوی اجرای خط‌مشی منابع انسانی و روش‌های دلفی فازی و دیمتل فازی برای رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‎سازی الگوی اجرای خط‌مشی منابع انسانی استفاده شده‏است. جامعه آماری پژوهش مدیران عالی استانداری خراسان رضوی، روش نمونه‎گیری در دسترس و حجم نمونه برابر پانزده نفر است. در پژوهش ابتدا سی و سه عامل تأثیرگذار بر پیاده‎سازی الگوی اجرای خط‎مشی منابع انسانی از مطالعات پیشین استخراج شد، در ادامه بر اساس مصاحبه اکتشافی با خبرگان جرح و تعدیل عوامل شناسایی‏ شده صورت گرفت تا سی و هفت عامل تأثیرگذار بر پیاده‎سازی الگوی اجرای خط‎مشی منابع انسانی شناسایی شود. بر اساس نتایج روش دلفی فازی هفت عامل با بالاترین میزان تأثیرگذاری شناسایی شد و سپس بر اساس نتایج روش دیمتل فازی یک عامل حذف و الگو مربوطه با شش عامل با بالاترین میزان تأثیرگذاری شامل دانش و مهارت تدوین‌کنندگان خط‌مشی، بی‌ثباتی مدیریتی در اجرا، مهارت‌های دانشی و فنی مجریان، سیستم نظارت و ارزیابی و ارائه بازخور، منابع مناسب برای اجرا و تجربه تدوین‌کنندگان خط‌مشی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the factors affecting the implementation of the human resources policy with emphasis on the Civil Service Management Law

نویسندگان [English]

  • Mitra Mohammadzadeh kalati 1
  • Gholamreza Memarzadeh tehran 2
  • Mohammadjavad Kameli 3
  • mirali seyed naghavi 4
  • Mostafa Kazemi 5
1 PhD Student in Management, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University, Qazvin, Iran. PhD Student in Management, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
5 Professor, Department of Management, ‌ Faculty of Administrative Sciences and Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Implementing the human resource policy implementation model in practice is associated with many obstacles. Implementing the HR policy implementation model also requires compliance with the law.The purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the implementation of the human resource policy implementation model with emphasis on the Civil Service Management Law. In this research, the documentary study method has been used to identify the factors affecting the implementation of the human resources policy implementation model and the fuzzy Delphi and fuzzy dimethyl methods have been used to rank the factors affecting the implementation of the human resources policy implementation model. The statistical population of the study of senior managers of Khorasan Razavi governorate is the available sampling method and the sample size is fifteen people. In the study, first thirty-three factors affecting the implementation of the human resources policy implementation model were extracted from previous studies, then based on exploratory interviews with experts, the identified factors were adjusted to thirty-seven factors affecting the implementation Identify the implementation model of human resources policy. Based on the results of fuzzy Delphi method, seven factors with the highest impact were identified and then based on the results of fuzzy Demtel method, one factor was eliminated and the model with six factors with the highest impact including knowledge and skills of policy makers, managerial instability in execution, knowledge skills and Implementers' technical, monitoring and evaluation system and providing feedback, suitable resources for implementation and experience of policy makers were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General policies of the administrative system
  • State Services Management Law
  • policy implementation