تحلیل کاربست نظریۀ بازی در ارتقای شفافیت مالی شهرداری‌ها در ایران، ‌ناظر ‌بر ‌بند ‌18 سیاست‌های کلی ‌نظام‌ اداری کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت شهری، دانشکدۀ شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکدۀ شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در ایران، سیاست‌های کلان نظام و به‌خصوص سیاست‌های کلی نظام اداری، هم‌راستا با تحولات جهانی، بر رعایت اصل شفافیت به‌طور ویژه تأکید می‌کند. شفافیت مالی و اقتصادی از حوزه‌های مطرح در مقیاس مدیریت محلی است. نظریۀ بازی، به‌عنوان یکی از روش‌های پشتیبان تصمیم‌گیری در حل مسائل و مشکلات شهری، درحال تکامل فزاینده است. در این مقاله،‌برپایۀ بند 18 سیاست‌های کلی ‌نظام ‌اداری، شفافیت مالی شهرداری‌ها و مشارکت شهروندان، به‌عنوان دو بخش اصلی در بازی، بررسی شده است. بازی نشان می‌دهد شهرداری از طریق بالا بردن مشارکت می‌تواند شاخص‌های شفافیت را تحریک کند و آن‌ها را بهبود دهد. شاخص‌های شش‌گانۀ شفافیت را می‌توان به‌وسیلۀ مشارکت و مطالبات شهروندان در امور شهری ارتقا داد. درنهایت هر دو بازی نشان می‌دهد  که استراتژی بهینه وقتی حاصل می‌شود که هم شهرداری شفافیت داشته باشد و هم شهروندان در امور مشارکت کنند که این نیز موجب ارتقای سطح شفافیت شهرداری می‌شود. از طرفی بهترین استراتژی برای مردم نیز در همین حالت تعریف می‌شود که بیشترین سود به آن‌ها می‌رسد. اما بیشترین سود وقتی نصیب شهرداری می‌شود که مردم در هیچ‌یک از مراحل درخت بازی مشارکت نکنند و به‌عنوان شهروندی منفعل در شهر حضور داشته باشند که در این حالت، شرایط برای ایجاد فساد ناشی از عدم شفافیت مهیا می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Application of Game Theory to Improve Financial Transparency of Municipalities based on Article 18 of the General Policies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Gholami Gowhareh 1
  • Maysam Basirat 2
1 MA of Urban Planning and Management, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In Iran, the general policies, particularly the general policies of the administrative system following the global changes, focuses on transparency. Financial and economic transparency is one of the main aspects of the local management. Game theory, as a basic method of decision making in resolving urban problems, is modified day by day. This study, based on article 18 of the general policies of the administrative system, analyzes the financial transparency of the municipalities and people's contribution, as two aspects of the game. The game shows that municipality stimulates the index of transparency via increasing the contribution. The six indexes of transparency can improve the city via the contribution and demand of the people. Finally, both games show that the proper strategy can happen when the municipality has transparency and the people contribute which all in all can increase the municipality's transparency level. On the other hand, the best strategy for the people is within the same line which benefits them most. But the most benefit goes to the municipality when people do not contribute in any levels of the game and play a passive role, which can increase the possibility of corruption due to the lack of transparency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial transparency
  • game theory
  • people's contribution
  • general administrative policies
Abdolhoseinzadeh, M. (2020). The concept and application of transparency in governance and managing governmental offices. Strategic Policies, 8(30), 178-206. (Persain)
Abdoli, Gh. (2013). Game theory and its application: Static and dynamic games with complete information. Tehran: Jahad University Press. (Persain)
Adriansyah Samsura, A., & van der Krabben, E. (2012). Negotiating land and property development: a game theoretical approach to value capturing. Journal of European Real Estate Research, 5(1), 48-65. Received from: https://doi.org/10.1108/17539261211216003.
Alian, M., Razavian, M., Esmaeelzadeh, H., Fani, Z., & Farajirad, Kh. (2018). The application of game theory in analyzing the agents of metropolis management. Journal of Spatial Planning, 22(4), 55-85. (Persain)
Ansari, B. (2007). Concept, principle, and means of free press. Mofid Letters, 61, 137-158. (Persain)
Anvari Rostami, A., Hajian, N., & Azar, A. (2014). A comparative study of comprehensive indexes of information transparency and release in developing and developed countries. Empirical Research in Accounting, 4(4), 143-165. (Persain)
 Ball, I. (2012). New development: transparency in the public sector. Public Money & Management, 32(1), 35-40. Received from: https://doi.org/10.1080/09540962.2012.643054.
Bearfield, D. A., & Bowman, A. O. (2017). Can you find it on the web? An assessment of municipal e-government transparency. The American Review of Public Administration, 47(2), 172-188. Received from: https://doi.org/10.1177/0275074015627694.
Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. Government information quarterly, 29(2), 123-132. Received from: https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.001.
Bozdag, A., & Inam, S. (2012). Seeking Methods for Determining Sustainable Strategies in Urban Regeneration Application, Planning, Environment and Water Management. Received from: https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2012/papers/ts07g/TS07G_bozdag_inam_5759.pdf.
Crumpton, M. A. (2011). The value of transparency. The Bottom Line: Managing Library Finances, 24(2), 125-128. Received from: https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/The%20value%20of%20transparency.pdf.
da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring local government transparency. Public Management Review, 18(6), 866-893. Received from: http://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572.
Esteller-Moré, A., & Polo Otero, J. (2012). Fiscal Transparency: (Why) does your local government respond?. Public Management Review, 14(8), 1153-1173. Received from: https://doi.org/10.1080/14719037.2012.657839.
Etzioni, A. (2010). Is transparency the best disinfectant?. Journal of Political Philosophy, 18(4), 389-404. Received from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2010.00366.x.
Expediency Discernment Council. (2003). Prospect of Islamic Republic of Iran in 2025. Issued in Nov 4, 2003. Enacted in Oct 18, 2003. Official Newspapers No. 851213-9720/H. (Persain)
Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. Development in Practice, 17(4-5), 663-671. Received from: https://doi.org/10.1080/09614520701469955.
Guillamón, M. D., Bastida, F., & Benito, B. (2011). The determinants of local government's financial transparency. Local Government Studies, 37(4), 391-406. Received from: https://doi.org/10.1080/03003930.2011.588704.
Habibi, M., & Forouhgifar, M. (2013). An outcome for attracting people's contribution in urban renovation plans based on game theory. Fine Arts, Architecture, and Urban Planning, 4(18), 5-14. (Persain)
Hahn, V. (2008). Committees, sequential voting and transparency. Mathematical Social Sciences, 56(3), 366-385. Received from: https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2008.05.008.
Hausman, D. M. (2005). Testing’game theory. Journal of Economic Methodology, 12(2), 211-223. Received from: https://doi.org/10.1080/13501780500086065.
Hesarzadeh, R. (2011). The effect of clarification on economic agents. New Economics, 135, 70-73. (Persain)
Hosseini Dahaghani, M., & Basirat, M. (2016). A game theory resolution in analyzing urban power games: on construction processes in Tehran. Fine Arts, Architecture, and Urban Planning, 21(1), 91-100. (Persain)
Jiménez González, J. L., & Albalate, D. (2018). Transparency and local government corruption: What does lack of transparency hide?. European Journal of Government and Economics, 7(2), 106-122. Received from: http://dx.doi.org/10.17979/ejge.2018.7.2.4509.
Legal and Judicial Commission of Expediency Discernment Council. (2011). General perspective and policy of Islamic Republic of Iran. Legal and Judicial Commission of Expediency Discernment Council. (Persain)
Muñoz, L. A., & Bolívar, M. P. R. (2015). Determining factors of transparency and accountability in local governments: A meta-analytic study. Lex Localis, 13(2), 129. Received from: http://dx.doi.org/10.4335/13.2.129-160.
Myerson, R. B. (1991). Game Theory: Analysis of Conflict. Harvard University Press. Received from: https://doi.org/10.2307/j.ctvjsf522.
`Prasojo, E. (2010). Handbook on Transparency and Accountability of Parliament. Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) and United Nation Development Programme (UNDP).
Pavlík, M. (2013). Transparency in the allocation of municipal grants for sports and voucher systems in the Czech Republic. Review of Economic Perspectives, 13(1), 43-57. Received from: http://dx.doi.org/10.2478/v10135-012-0015-5.
Pina, V., Ivanov, M., & Torres, L. (2016). Financial Transparency of Local Governments in Eastern EU Countries. Revue Internationale des Gouvernements Ouverts, 2, 191-202. Received from: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8298288.
Poorezat, A., Gholipour, A., & Baghestani Barzaki, H. (2010). The relationship between the citizen awareness of their rights and responsiveness and transparency of the organizations. Social Welfare, 10(38), 7-40. (Persain)
Rezayizadeh, M., & Ahmadi, Y. (2009). The principles of citizen access to documents and government information. Law, 39(4), 213-232. (Persain)
Rodríguez Bolívar, M. P., Alcaide Muñoz, L., & López Hernández, A. M. (2013). Determinants of financial transparency in government. International Public Management Journal, 16(4), 557-602. Received from: https://doi.org/10.1080/10967494.2013.849169.
Samsura, D. A. A., Van der Krabben, E., & Van Deemen, A. M. A. (2010). A game theory approach to the analysis of land and property development processes. Land Use Policy, 27(2), 564-578. Received from: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.07.012.
Schauer, F. (2011). Transparency in three dimensions. University of Illinois Law Review, 4, 1339-1358. Received from: https://www.illinoislawreview.org/wp-content/ilr-content/articles/2011/4/Schauer.pdf
Sheikh Mohammadi, M., & Safayi, A. (2016). The application of game theory in organizing and managing suburban areas of cities: the case of transforming farming lands to constructions. Geographical Research, 31(4), 88-110. (Persain)
Škrinjar, J. P., Abramović, B., & Brnjac, N. (2015). The use of game theory in urban transport planning. Technical Gazette, 22(6), 1617-1621. Received from: http://dx.doi.org/10.17559/TV-20140108101820.
Sol, D. A. D. (2013). The institutional, economic and social determinants of local government transparency. Journal of Economic Policy Reform, 16(1), 90-107. Received from: http://dx.doi.org/10.1080/17487870.2012.759422.
Twomey, P. M. (1996). Freedom of expression for commercial actors. In The European Union and Human Rights (pp. 265-280). Received from: https://doi.org/10.1163/9789004482425_018.
Zandieh, H., & Salarsarvari, H. (2013). Document transparency and free information access law. Ganjineh Asnad, 23(1), 116-134. (Persain)