نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج‌فارس و مکران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ علوم ارتباطات، دانشکدۀ علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی‌، تهران، ایران

2 دکتری علوم ارتباطات، دانشکدۀ علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دکتری روابط بین‌الملل، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج‌فارس و مکران انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی است؛ به این ترتیب که شامل روش‌های کیفی و کمّی است. در بخش کیفی، جامعۀ آماری شامل تمام استادان دانشگاه در حوزۀ امنیت و توسعۀ پایدار و همچنین پژوهشگران حوزۀ خلیج‌فارس بوده است که درنهایت پس از مصاحبه با چهارده نفر، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی، جامعۀ ‌آماری شامل همۀ روزنامه‏نگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات در حوزه‏های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، امنیت اجتماعی و توسعه در منطقۀ مکران بوده است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌‏گیری تصادفی ساده، 247 نفر انتخاب و پرسش‌نامه‌‏ها بین آنان توزیع شد. نتایج بخش کیفی پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه مصاحبه‌‏شوندگان، زیست‌محیطی، گردشگری، شیلات، همکاری‏‌های منطقه‏‌ای، سواحل طولانی، کشتیرانی و مبارزه با قاچاق مهم‌ترین ظرفیت‌‏ها و فرصت‌‏های سواحل خلیج‌فارس و منطقۀ مکران به‌شمار می‌‏آید. از سوی دیگر مطابق یافته‌های کمّی پژوهش، میان توسعۀ فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و  شناخت عوامل عقب‌ماندگی و پرهیز از آن در منطقه، تشویق نخبگان بومی برای بازگشت به منطقه، ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در منطقۀ مکران، رشد گردشگری و جلب توریسم در منطقه، شناخت استعدادهای انسانی و جغرافیایی منطقه، رشد سرمایۀ اجتماعی ساکنان منطقه و امنیت اجتماعی ساکنان منطقه ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Communication and Information Technologies to Promote the Security and Sustainability Development of the Persian Gulf and Makran Coasts

نویسندگان [English]

  • Davood Heidari 1
  • Hasan Darzian Rostami 2
  • Mohsen Eslami 3
1 PhD Candidate of Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 PhD of Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 PhD of International Relations, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current study aimed to investigate the role of communication and information technologies to promote the security and sustainability of the Persian Gulf and Makran coasts. The method was mixed based on quantitative-qualitative data. In the qualitative phase, the population included all the university professors in the field of security and sustainable development, as well as researchers of Persian Gulf issues, from which 14 individuals were selected for the interview. In the quantitative phase, the population included all the journalists and media experts in the fields of economy, tourism, culture, social security and development of Makran region which were selected based on Morgan table and random sampling, from which 247 were selected and to which the related questionnaire was administered. Based on the quantitative findings, there was a relationship between the development of communication and information technology, reasons of underdevelopment and ways to avoid it, encouraging local elites to return to the region, encouraging foreign investors to invest in Makran region, expansion of tourism and attracting tourists to the region, identifying human and geographical talents of the region, development of social capital of the inhabitants, and their social security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • security
  • sustainable development
  • Persian Gulf
  • Makran region
Abdolahi, A. (2012). The role of Makran seaside in the security of the region and country and strategies to this aim. The First National Conference on Developing Makran Seaside and Iran's Power. p. 15. (Persain)
Agha Khondayi, M., Talati, M., & Najarzadeh, R. (2007). The impact of ICT on economic development of OIC. Iranian Journal of Trade Studies, 11(44), 49-78. (Persain)
Akpabio, E., & Ogiriki, I. B. (2017). Teachers use of Information and Communication Technology (ICT) in Teaching English language in Senior Secondary Schools in Akwa Ibom State.
Arizi, F., & Molayi, S. (2012). A sociocultural strategy for sustainable development of Makran seaside. The First National Conference on Developing Makran Seaside and Iran's Power. (Persain)
Attard, A., & Coulson, N. S. (2012). A thematic analysis of patient communication in Parkinson’s disease online support group discussion forums. Computers in Human Behavior, 28(2), 500-506.
Balouch, A. (2018). Planning and political, security, and economic organization of space in Makran region to design a strategic model: the case Chabahar. Environment Survey, 43, 183-214. (Persain)
Banayi Esmaeeli, A. (2020). The impact of IT in planning urban sustainable development. The 11th National Conference of Civil Engineering and Urban Development, Babol, Iran. (Persain)
Bayat, H., & Hatami, I. (2012). Analyzing the effective factors of underdevelopment in Makran seaside. The First National Conference on the Development of Makran Seaside and Iran's Power. (Persain)
Cioacă, S. I., Cristache, S. E., Vuță, M., Marin, E., & Vuță, M. (2020). Assessing the impact of ICT sector on sustainable development in the European Union: An empirical analysis using panel data. Sustainability, 12(2), 592.
Costner, M. (2001a). The end of millennium (translated into Farsi by Ali Aligholian and Afshin Khakbaz). Tehran: Tarhe No. (Persain)
Costner, M. (2001b). IT era, the emergence of networking society (translated into Farsi by Ali Aligholian and Afshin Khakbaz). Tehran: Tarhe No. (Persain)
Hassanpour, H. (2012). Developing multidimensional education based on expanding Makran seasie and its role in marine power of Iran. The First National Conference on Expanding Makran Seaside and Iran's power. p. 17. (Persain)
Ins, M. (2005). A dialogue with Manuel Castles (translated into Farsi by Hasan Chavoshi and Leila Joafshani). Tehran: Ney. (Persain)
Ismail, S., Nair, R. K., Sham, R., & Wahab, S. N. (2018). Impacts of online social media on investment decision in Malaysia. Indian Journal of Public Health Research & Development, 9(11), 1241-1246.
Joodi, J., & Rezayi Malal, Sh. (2021). Analyzing the use of new technologies in sustainable development of urban green environment. The 5th International Conference on Developing Agriculture, Natural Resources, Environment, and Tourism in Iran, Tabriz, Iran. (Persain)
Lotfi, H. (2021). Analyzing the role of Makran region in securing Persian Gulf. Geographic Information, 177, 267-280. (Persain)
Midoun, S., & Ismail, B. (2018). Digital and free trade zones impact on Malaysia’s economy and its prospects (2000–2018). International Journal of Economics and Financial Issues, 8(4), 39.
Morah, D. N., & Omojola, O. (2018). Social media use and entrepreneurship development in Nigeria: Lagos and Onitsha in focus. International Journal of Advance Study and Research Work, 1(5), 15-26.
Moshiri, S., & Nikpour, S. (2007). The impact of IT and its role in economic development of the world countries. Iranian Journal of Economic Research, 9(33), 75-103. (Persain)
Njoh, A. J. (2018). The relationship between modern information and communications technologies (ICTs) and development in Africa. Utilities Policy, 50, 83-90.
Popov, Y., & Semyachkov, K. (2018). Problems of economic security for digital society in the context of globalization. Economy of Region, 1(4), 1088-1101.
Rouhani, M. (2019). The impact of new intelligent urban technologies on sustainable development: the case of district 5 of Tehran. Journal of Research in Science, Engineering and Technology, 17, 53-56. (Persain)
Sachs, J. D. et al. (2019). Six transformations to achieve the sustainable development goals. Nature Sustainability, 2(9), 805-814.
Silvestre, B. S., & Ţîrcă, D. M. (2019). Innovations for sustainable development: Moving toward a sustainable future. Journal of Cleaner Production, 208, 325-332.
Sims, T., Reed, A. E., & Carr, D. C. (2017). Information and communication technology use is related to higher well-being among the oldest-old. The Journals of Gerontology: Series B, 72(5), 761-770.
Tari, M., & Pouran, V. (2018). Analyzing the defensive factors in using new technologies of construction for improving sustainable development. The Conference on Civil, Architecture, and Urban Planning in Islamic Countries, Tabriz, Iran. (Persain)
Uktamov, H. F. (2020). Problems of Evaluation and Procuring Economic Security At Enterprises. Asian Journal of Technology & Management Research, 10(01(, 123-129.
Wu, J., Guo, S., Huang, H., Liu, W., & Xiang, Y. (2018). Information and communications technologies for sustainable development goals: state-of-the-art, needs and perspectives. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 20(3), 2389-2406.