تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه‌گذاران در راستای حمایت از سرمایۀ ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکترای علوم اقتصادی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، رشتۀ اقتصاد پولی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.295921.2288

چکیده

یکی از اهداف سیاست‏های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی، ضرورت حفاظت از سرمایه‏های داخلی و سرمایه‏های ایرانیان خارج از کشور در راستای ممانعت از خروج سرمایه‏ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی بوده است. اهمیت این موضوع به‌حدی است که سال 1391 به این عنوان نام‌گذاری شد. از طرف دیگر در سال‏های اخیر، نرخ ارز در کشور نوسانات بسیاری داشته و قطعاً بر سبد دارایی سرمایه‌گذاران اثرگذار بوده است. بر این اساس و در مسیر تحقق آرمان‏ها و اصول قانون اساسی در چشم‌انداز بیست‌سالۀ کشور، ضروری است اثرپذیری سبد دارایی سرمایه‌گذاران در ایران از نرخ ارز واقعی و نوسانات آن مطالعه شود و رهنمودهای لازم به دولت و همچنین سرمایه‏گذاران ارائه گردد تا در مرحلۀ نخست، آسیب‌پذیری سرمایۀ ایرانی از نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد و در مرحلۀ بعد، سرمایه‏ها به‌سوی تولید و کاهش نرخ تورم هدایت شود. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه‌گذاران در ایران در راستای سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی است. جهت رسیدن به این هدف، با به‌کارگیری روش توصیفی و کتابخانه‌ای و استفاده از داده‌های سری زمانی کشور ایران در بازۀ زمانی 1370 تا 1398 به آزمون فرضیه‏های تحقیق پرداخته شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها و آزمون فرضیه‏ها از الگوی خودتوضیح با وقفه‌های توزیع‌شده (ARDL) استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معنا‏دار نوسانات نرخ ارز بر سبد دارایی سرمایه‌گذاران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Real Exchange Rate Fluctuations on Investors' Portfolio in Direction of Iranian Capital Protection

نویسندگان [English]

  • Seyed Shamssoddin Hosseini 1
  • Yavar Dashtbany 2
  • Hassan Ahmadi 3
1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 PhD of Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran
3 PhD Candidate of Monetary Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the main general policies of national production is supporting Iranian labor and capital, protecting domestic capital and the investment of Iranians living in foreign countries to prevent capital exit from the country and increase social welfare. Accordingly, the year 2012 was labelled the same. In the last couple of years, the exchange rate had a lot of fluctuations which influenced investors' portfolio. With respect to the 20-year prospective document, it is imperative to study the effect of the exchange rate fluctuation on the investors' portfolio, and suggest the necessary plans to the investors and government in order to prevent further damage to the Iranian investors and guide investment toward production and help the reduction of inflation rate. Therefore, the aim of the current study is to investigate the impact of exchange rate fluctuation on the Iranian investors' portfolio considering the general policies of national production, and labor and capital protection. The research method was descriptive and library based, using the data from 1991 to 2019. To analyze the data, ARDL test was employed. The findings showed that the exchange rate fluctuation had a significant impact on investors' portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate fluctuation
  • housing price
  • coin price
  • total stock market index
  • volume of deposit

Adams, J., & Barrett, Ph. (2021). Why are countries’ asset portfolios exposed to nominal exchange rates? .Journal of International Money and Finance, 110, 102277.

Amozad Khalili, M., Habibi, A., & Amozad Khalili, F. (2012). A strategic approach toward theoretical and practical principles of national production: supporting labor and capital in Iran. Regional Conference on National Production: Supporting Labor and Capital in Iran. Bandargaz, Iran. (Persain)
Banerjee, A., Dolado, J., & Mestre, J. (1992). On some simple tests for cointegration: The cost of simplicity. Bank of Spain Working Paper, 9302.
Bollerlev T., Chou, R., & Kroner, K. (1992). ARCH mod eling in finance. Journal of Econometrics, 52, 5-59
Gheblehvey, A. (2019). The impact of exchange fluctuation on investment opportunities. The Second National Conference on New Studies in Economics, Management, and Accounting in Iran. Tehran, Iran. (Persain)
Gorji, E. (2005). Changes in macro-economic theories. Tehran: Commercial Publication. (Persain)
Hasan Pourkashani, E., & Alomran, R. (2020). The impact of exchange fluctuations and interest rate on open economy in some Islamic countries. The Third Conference on Economic Management Studies and Industry-based Accounting. Tehran. (Persain)
Mishkin, F. S. (2010). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 10th ed.
Najarzadeh, R., Agheli, L., & Aldavood, Sh. (2015). The impact of exchange fluctuation on production, price, consumption, and investment in Iran. The Second International Conference in Economics, Management, and Iranian-Islamic Culture. Ardabil, Iran. (Persain)

Nobakht, M. (2008). Analyzing different aspects of capital resources in economic development of Iran. Research Deputy of Islamic Azad University, Office of Science Development. (Persain)

Thanh Tung, H., Van Anh Nguyen, T., & Hoang Dinh, M. (2020). The impact of exchange rate on inflation and economic growth in Vietnam. Management Science Letters, 10, 1051-1060.