تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ جغرافیای سیاسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه جغرافیا، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استاد، گروه جغرافیا، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

قدرت دارای ابعاد گوناگونی است و در این پژوهش، منظور بُعد حکمرانی مردم بر یکدیگر است که از آن به «قدرت اجتماعی» یاد می‌شود. از منظر دیگر می‌توان گفت کسانی که در زندگی توان اثرگذاری بیشتری برای ادارۀ دیگران دارند، از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند. قوم بلوچ ازجمله اقلیت‌های قومی مؤثر بر مناسبات جامعۀ ایران به‌حساب می‌آید. توزیع قدرت در این منطقه دو گونه است؛ به این معنا که قدرت به دو گونۀ رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شود. گونۀ رسمی که از حکومت مرکزی پیروی می‌کند و گونۀ غیررسمی که برمبنای قومیت و مذهب شکل ‌گرفته است. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام است که در آن، قوم بلوچ ساکن در جنوب‌ شرق ایران بررسی شده است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد انجام شد. جامعۀ آماری شامل افراد متخصص و صاحب‌نظر در زمینۀ مسائل اقوام و مذاهب، شامل استادان دانشگاه، مسئولان اجرایی و امنیتی استان و صاحب‌نظران حوزۀ مذکور از عزیزان بلوچ ساکن در منطقه، بود که با استفاده از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند درمجموع تعداد هفده نفر به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها به‌روش مصاحبه با هدایت کلیات و به‌صورت نیمه‌ساختاریافته گردآوری‌ شد و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. محور مطالعه در این پژوهش، تبیین چگونگی توزیع گونۀ غیررسمی قدرت در میان قوم بلوچ ساکن در ایران است که درنهایت منجر به شناسایی چهار طیف قدرت شامل نخبگان مذهبی، نخبگان قومی، نخبگان علمی و نخبگان اقتصادی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Strategies of Social Power Distribution among Iranian Ethnic Groups Emphasizing the General Policies of the System

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ziraki 1
  • Reza Tajfar 2
  • Sayyed Ebrahim Gholizadeh 3
1 PhD Candidate of Political Geography, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Power has different aspects and this study focused on governance which is known as the social power. It could be stated that those who have more ability to influence other people's life have more social power. Baluch ethnic group is an example of socially powerful minority group. Power distribution happens at two levels in this region: formal and informal. The formal power distribution follows the central government, and the informal one functions based on the ethnic and religious aspects. This study aimed to explain the strategies of social power distribution among Iranian ethnic groups emphasizing the general policies of the system, in which the Baluch ethnic group lives in the south east of Iran. The method is qualitative following the grounded theory. The population of the study consisted of experts and thinkers in the ethnic and religious issues such as university professors, executive and security officials, and experts who have studied the people of Baluch. The purposeful sampling resulted in 17 participants who were asked questions in a semi-structured interview and their answers were content-analyzed. The focus of this research was to explain the informal distribution of power in Baluch ethnic group of Iran, the findings of which suggested four types: religious elites, ethnic elites, scientific elites, and economic elites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social power
  • social power distribution
  • ethnicity
  • Baluch, Baluchistan of Iran
Afroogh, E. (2002). Micro-cultures, contribution, and cooperation in the culture, politics, and development of Iran. Tehran: Dal Press. (Persain)
Afsharsistani, I. (2012). Sisten and Balouchestan. Tehran: Ketabdar Press. (Persain)
Alipour, A. (2012). The impact of ethnic policies on the convergence and divergence of ethnicities in Sistan and Balouchestan and Kurdistan in the post-Islamic revolution period. PhD thesis, Tehran University, Tehran. (Persain)
Bahari, M. (2000). Applied linguistics analyzing the dialect of Sistani people. Zahedan: Moalef. (Persain)
Baldwin, D. A. (1988) Power analysis and word politics: New trends versus old tendencies. Published online by Cambridge University Press. [DOI: 10.2307/2009941]
Duverger, M. (1980). Political sociology (translated into Farsi by Abolfazl Ghazi). Tehran: Javidan. (Persain)
Ebrahimzadeh, E. (2011). Land survey and environmental planning in the south east of Iran. Tehran: Etelat Press. (Persain)
Eftekhari, A. (2005). National cooperation. Tehran: Institute of Political Ideology in Law Enforcement. (Persain)
Ghasemi, F. (2014). The principles of international relations. Tehran: Mizan Press. (Persain)
Hafeznia, M. (2007). An introduction to research methods in humanities. Tehran: SAMT. (Persain)
Hafeznia, M. (2010). Power and national interests. Tehran: Entekhab Press. (Persain)
Hosseini & Karimzadeh. (2010). A research program on the sociology of Balouch. Tehran: Imam Hossein University Press. (Persain)
Karami, J. (2005). Foreign policy from the perspective of social evolution. Rahbord, 31. (Persain)
Kavian, M. (2012). Localism in Iran from the political geography approach. Tehran: Institute of Strategic Studies. (Persain)
Maghsoodi, M. (2002). Ethnic changes in Iran: causes and contexts. Tehran: Ney Press. (Persain)
  Mearsheimer, J. (2001). The tragedy of great power politics. New York: ww Norton.
Nazari, A., & Sazmand, B. (2012). Models, patterns, and strategies of managing diverse identities. A paper at the international conference on Social Institutes and National Solidarity. Tehran: Iranian Civilization Press. (Persain)
Nye, Joseph S. (2004). Soft Power and American Foreign Politics.
Papli-yazdi, M. (1994). Ethnicities and nomads. Mashhad: Unknown. (Persain)
Salehi Amiri, R. R. (2009). The management of ethnic conflicts in Iran. Tehran: Institute of Strategic Studies. (Persain)
Seyed Sajadi, M. (1996). Archeology and history of Balouchestan. Tehran: Ministry of Cultural Heritage. (Persain)
Shabani, N. (2007). A strategic analysis of security issues in Sistan and Balouchestan. Tehran: Institute of Strategic Studies. (Persain)
Sheikhzadeh, S. (2007). Analyzing the mental image of Suni society of Balouchh as a challenge for Islamic Republic of Iran. MA thesis in political sciences. Tehran University, Tehran, Iran. (Persain)
Vanham, P. (2016). Social power in international politics (translated into Farsi by Arsalan Ghorbani and Reza Simbar). Tehran: Imam Sadegh Press. (Persain)