بررسی ارتباط هم‌زمان تاب‌آوری و رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایه‌گذاری خارجی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، پژوهشکدۀ مطالعات اسلامی در علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 با توجه به اهمیت رشد اقتصادی پایدار برای هر کشوری، اقتصاددانان می‌کوشند میزان تأثیرگذاری متغیرهای مختلف را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار دهند و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خود را بر آن متمرکز کنند. سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران نیز درجهت دستیابی به اهداف اقتصادی چشم‌انداز 1404، رشد 8درصدی تولید ناخالص داخلی را در برنامه‌های پنج‌سالۀ کشور هدف‌گذاری کرده‌اند که به‌دلایل مختلفی، ازجمله فضای نامناسب کسب‌وکار و ساختار نامناسب اقتصادی و نیز فشارهای خارجی از طرف کشورهای سلطه‌گر، تا کنون به‌صورت پایدار محقق نشده است و فاصلۀ زیادی با آن وجود دارد. یکی از مؤلفه‌های شتاب‌دهنده و ملزومات رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد، تکیه بر شناخت و احیای ظرفیت‌ها و افزایش انواع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد است. نقش سرمایه‏گذاری خارجی در بندهای 10 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر مقاومت اقتصادی تصریح شده است که می‌تواند بستر رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند. در این مقاله، با استفاده از روش سیستم معادلات هم‌زمان، به بررسی تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات سرمایه‌گذاری خارجی و شاخص تاب‌آوری در اقتصاد ایران طی سال‏های 1375 تا 1399 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش بیانگر رابطۀ مثبت و معنادار رشد اقتصادی با تاب‌آوری، درجۀ باز بودن اقتصاد و نرخ رشد سرمایۀ فیزیکی است. همچنین در معادلۀ دوم بین رشد اقتصادی و تاب‏آوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Simultaneous Relationship between Resilience and Economic Growth Emphasizing Foreign Investment

نویسندگان [English]

  • Hossein Amiri 1
  • Vahid Arshadi 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Institute of Islamic Studies in Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Considering the significant of sustainable economic growth in all countries, economists try to measure the impact of different variables on economy and attune their decision making agenda accordingly. Economic policy makers in Iran have targeted 8 percent of GDP for the five-year plan in order to achieve the economic aims of the 2025 perspective. This has not been achieved due to several reasons such as inappropriate atmosphere of the business, unsuitable structure of economy, and foreign pressures from imperial countries. One of the fertilizers for economic growth is to rely and trigger the resources, and attract different kinds of foreign and domestic investments. The role of foreign investment has been noted on clauses 10 and 12 of the macro-policies of resistance economy which can encourage the development of sustainable economy. This study, employing simultaneous equation model, tried to investigate the impact of changes in foreign investment and resilience index on economic growth of Iran from 1997 to 2021. The findings showed a significant relationship between economic growth and resilience on the one hand, and the degree of open economy and the rate of physical capital development. Also, there was a significant relationship between economic growth and resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign direct investment
  • economic growth
  • simultaneous equation model
Akbarian, R., & Famkar, M. (2010). The association between income inequality, education expenditures and economic growth. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 1(1), 161-185. Retrieved from: http://ensani.ir/file/download/article/20120328171028-2040-7.pdf. (Persian)
Amiri, H., Pirdadeh Beyranvand, M., Norouzi Amogin, F., & Alizadeh, S. (2018). Estimation vulnerability and resilience indicators in Iran's economy. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 6(23), 434-455. [DOI: 10.32598/JMSP.6.3.434] (Persian)
Arshadi, V. (2019). A study on the effectiveness of the foreign investment process in Khorasan Razavi province (with the aim of implementing paragraphs 10 and 12 of the general policies of the resistance economy). Mashhad: General Department of Economy and Finance of Khorasan Razavi Province. (Persian)
Bargi Osgooee, M., & Shokri, M. (2018). The economic factors affecting FDI absorption in Iran with emphasis on the role of income tax (fuzzy approach). Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 9(33), 109-120. [DOI: 10.30473/egdr.2018.4605] (Persian)
Daliri, H. (2017). Investigating interaction of foreign direct investment and domestic investment (comparative study of 136 countries and Iran). Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 7(26), 81-96. Retrieved from: http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_2594_4798ca3a12c5f6ea2bb6524e0ca0a047.pdf. (Persian)
Davoodi, P.,  &Shahmoradi, A. (2004). Reinvestigation of the FDI Determinants Using Panel Data Model. Iranian Journal of Economic Research, 6(20), 81-113. Retrieved from: file:///C:/Users/DR0219~1.ARS/AppData/Local/Temp/50713832007.pdf. (Persian)
Farzin, M. R., Ashrafi, Y., & Fahimifar, F. (2012). FDI and economic growth: combination of system dynamic and econometrics approaches. QJERP, 20(61), 29-62. Received from: http://qjerp.ir/article-1-172-fa.html. http://qjerp.ir/article-1-172-fa.pdf. (Persian)
Gohari, L., & Gohari, F. (2013). Foreign direct investment, banking and economic growth. The First National Electronic Conference on Iran's Economic Outlook with the Approach of Supporting National Production, Khorasgan, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Volume 1. Received from: https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=71985. (Persian)
Khalili Araghi, M., & Salimi Shendi, R. (2014). The efect of fiscal decentralization on economic growth in various provinces of Iran (a spatial econometric approach). QJERP, 22(71), 143-156. Received from: http://qjerp.ir/article-1-491-fa.html. (Persian)
Mahdavi Adeli, M. H., Hosseinzadeh Bahreini, M. H., & Javadi, A. (2006). The effect of good governance on attracting foreign direct investment in middle-income countries. Knowledge and Development, 15(24), 85-102. Received from: http://ensani.ir/file/download/article/20110205183632. (Persian)
Mowlaei, M. (2020). Foreign capital inflows and economic growth of Iran. QJER, 20(1), 79-104. Received from: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-28794-fa.html. (Persian)
Paighami, A., Samii Nasab, M., & Soleimani, Y. (2016). Essays in resistance economics: a conceptual model of economic resilience based on conventional literature in adaptation to the thought of the supreme leader (memory of God). Tehran: Imam Sadegh University Press. (Persian)
Rafiei, S. (2009). Foreign Direct Investment and Productivity: Causation and Mechanism. Master Thesis, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University. (Persian)
Safdari, M., Alvandizadeh, A., & Shoeibi, H. (2010). The study of foreign direct investment on economic growth (a comparative analysis of developed and developing countries). Journal of Economics and Modeling, 1(3), 103-120. Received from: https://ecoj.sbu.ac.ir/article_57549.html. (Persian)
Salehi, G., Sehat, S., & Salami, S. (2020). Identifying and prioritizing the most effective factors and drivers of economic growth in Iran. Islamic Economics Studies Bi-quarterly Journal, 13(1), 339-366. [DOI: 10.30497/ies.2020.75475] (Persian)
Taherpoor, J. (2019). The effect of economic resilience and vulnerability on economic growth of oil countries. New Economy and Trade, 14(1), 83-106. [DOI: 10.30465/jnet.2019.4281] (Persian)
Yelfani, A. R., Kazemi, F., & Mossadegh, F. (2016). A study on the effects and consequences of sanctions on foreign investment in Iran and the relationship between the resistance economy and reducing the negative effects of sanctions. Shabak Monthly, 2(9), 1-10. Received from: file:///C:/Users/DR0219~1.ARS/AppData/Local/Temp/100038139509e01-1.pdf. (Persian)
Adeniyi, O. A., Omisakin, D., Olusegun, A., Egwaikhide, F., & Oyinlola, A. (2012). Foreign direct investment, economic growth and financial sector development in small open developing economies. Economic Analysis & Policy, 42(1),105-127. [DOI: 10.1016/S0313-5926(12)50008-1[ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0313592612500081.
Alvarado, R., Iniguez, M., & Ponce, P. (2017). Foreign direct investment and economic growth in Latin America. Economic Analysis and Policy, 56, 176-187. [DOI: 10.1016/j.eap.2017.09.006] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0313592616302156.
 Azman-Saini, W. N. W., & Law, S. H. (2010). FDI and economic growth: New evidence on the role of financial markets. Economics Letters, 107(2), 211-213.
Baran, P. A. (1957). The political economy of growth. New York (Monthly Review Press). [DOI: 10.1016/j.eap.2017.09.006] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0313592612500081.
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: concepts and measurements. Oxford Development Studies, 37(3), 229-247. [DOI: 10.1080/13600810903089893] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600810903089893.
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2008). Economic vulnerability and resilience. United Nations Research Paper, 55,1-20. [DOI: 10.1080/13600810903089893 [ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600810903089893.
Blomström M., Kokko A., Globerman S. (2001) The determinants of host country spillovers from foreign direct investment: a review and synthesis of the literature. In: Pain N. (eds) Inward Investment Technological Change and Growth. Palgrave Macmillan, London. [DOI: 10.1057/9780230598447_2]
Blomström, M., Kokko, A., & Zejan, M. (2000). Multinational corporations and productivity convergence in Mexico. In Foreign Direct Investment (pp. 134-159). London: Palgrave Macmillan. Received from: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3141/w3141.pdf.
Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth?. Journal of International Economics, 45(1), 115-135. [DOI: 10.1016/S0022-1996(97)00033-0] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022199697000330.
Carkovic, M., & Levine, R. (2005). Does foreign direct investment accelerate economic growth. Does foreign direct investment promote development, 195. Received from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=314924.
Chang, C. P., & Lee, C. C. (2010). Globalization and economic growth: A political economy analysis for OECD countries. Global Economic Review, 39(2), 151-173. [DOI: 10.1080/1226508X.2010.483835] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1226508X.2010.483835.
De Mello Jr, L. R. (1997). Foreign direct investment in developing countries and growth: A selective survey. The Journal of Development Studies, 34(1), 1-34. [DOI: 10.1080/00220389708422501] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220389708422501.
Hassan, S., & Othman, Z. (2015). The effect of economic resilience on private investment in selected Malaysian economic sectors. Mediterranean Journal of Social Sciences6(6), 374-374. [DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n6p374] https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/7955.
Lee, C. C., & Chang, C. P. (2009). FDI, financial development, and economic growth: international evidence. Journal of Applied Economics12(2), 249-271. [DOI: 10.1016/S1514-0326(09)60015-5] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/S1514-0326%2809%2960015-5.
Mohseni Zonouzi, S. (2017). The Effects of Selected Moqawama Economy Indices on Iran's Economic Growth. Islamic Economics, 17(67), 39-63. Received from: http://eghtesad.iict.ac.ir/article_28689.html.
Osei, M. J., & Kim, J. (2020). Foreign direct investment and economic growth: Is more financial development better?. Economic Modelling, 93, 154-161. [DOI: 10.1016/j.econmod.2020.07.009]  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999319310910.
Siddiqi, H. R., & Lawler, K. A. (2007). Applied econometrics, translated by Dr. Shamsollah Shirinbakhsh. Tehran: Avaye Noor Publications.
Sokhanvar, A. (2019). Does foreign direct investment accelerate tourism and economic growth within Europe?. Tourism Management Perspectives, 29, 86-96. [DOI: 10.1016/J.TMP.2018.10.005] https://www.semanticscholar.org/paper/Does-foreign-direct-investment-accelerate-tourismsokhanvar/6511466a629c98d40074248c9244ee505eb734aa#citing-papers.
UNCTAD, G. (2012). World investment report. UN.
Weir, M., Pindus, N., Wial, H., & Wolman, H. (eds.). (2012). Urban and regional policy and its effects: building resilient regions (vol. 4). Brookings Institution Press.