بازخوانی جایگاه سیاست خارجی توسعه‌‌گرا در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ روابط بین‌الملل، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

حرکت در مسیر توسعه نیازمند تدوین برنامه‌‌‌‌‌‌ای داخلی در قالب اسناد بالادستی است. اما در جهان وابستگی‌‌های متقابل، توسعۀ درونی کشورها با محیط خارجی پیوندی ناگسستنی یافته است؛ به‌طوری‌ ‌که برنامۀ توسعه بدون توجه به محیط بین‌المللی و روابط خارجی سودمند نیست. از این ‌‌رو اکثر کشورهایی که بر مدار توسعه قرار گرفته‌‌اند، دارای سند بالادستی در حوزۀ سیاست خارجی هستند. اگرچه فقدان چنین سندی در جمهوری اسلامی ایران نقطۀ ضعف محسوب می‌‌شود، سایر اسناد بالادستی به‌شکلی کلی و غیرمستقیم اهداف توسعه‌‌ای را در حوزۀ سیاست خارجی مطرح کرده‌‌اند. پژوهش حاضر با بازخوانی این اسناد، درپی پاسخ به این پرسش‌‌هاست: راهبرد توسعه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چه الگویی دارد؟ رابطۀ میان این الگو با سیاست خارجی توسعه‌‌گرا چگونه است؟ در پاسخ به پرسش‌ها، استدلال می‌‌شود که الگوی توسعه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران برون‌‌گرای درون‌محور است. این الگوی توسعه بدون سیاست خارجی توسعه‌‌گرا امکان عملیاتی شدن ندارد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توسعه‌‌ای ـ کاربردی است که با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با روش سندپژوهی در چارچوب نظریۀ دولت توسعه‌‌گرا تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interpreting the Position of Development-Oriented Foreign Policy in Islamic Republic of Iran Higher Level Documents

نویسندگان [English]

  • Ehsan Fallahi 1
  • Nozar Shafiee 2
1 Ph.D. Candidate of International relations, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Development requires an internal plan in the higher documents. However, in the interdependent world, the internal development of any country is related to the external world as well, in that the development plan cannot happen without catering for the international environment. Accordingly, most of the developing countries are dealing with the higher documents in the foreign policies. Although the lack of such a document in the Islamic Republic of Iran could be a weakness, the higher documents have general and indirectly addressed development in foreign affairs. The current study aimed to investigate such a document and answer the following questions: What is the development plan in the higher documents of the Islamic Republic of Iran? What is the relationship of this document with the development-oriented foreign policies? It would be argued that the development plan in the higher documents is externally oriented but internally based. This model of development cannot happen without the development-oriented foreign policies. The study is developmental-practical through a descriptive-analytical approach which focuses on document analysis within the development government theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign policy
  • Iran
  • development
  • higher level document
Azghandi, A. (2008). Détente in Foreign policy case study: I.R. IRAN. Foreign Policy Quarterly, 13(4), 1035-1047. (Persian)
Dehghani Firoozababdi, S. J. (2003). Necessities of national development foreign policy in Iran's twenty-year prospective document.  Political and International Approaches, 5(1), 117-161. (Persian)
Dehghani Firoozababdi, S. J. (2008). A conceptual framework for evaluating the foreign policy of Islamic Republic of Iran. Tehran: Deputy research of Expediency Discernment Council. (Persian)
Fifth Development Plans. (2011). Fifth five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196. Accessed on: 2021/05/03.
First Development Plans. (1990). First five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755. Accessed on: 2021/05/03.
Forth Development Plans. (2005). Forth five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202. Accessed on: 2021/05/03.
Islamic Republic of Iran Constitution law.
Javadi Arjomand, M. J. (2008). Foreign policy of Islamic Republic of Iran from the 1404 Prospective Document viewpoint with emphasis on Developmental State. In Mousavi Shafaee, S. M. (ed.), National Conference of Developmental oriented foreign Policy (pp. 297-316). Tehran: Center for Strategic Research. (Persian)
Leftwich, A. (1996). Democracy and development: Theory and practice. Cambridge: Polity Press.
Main Politics of 44 article in constitution law. (2006). Great leader Announcement Text of Main Politics of 44 article in constitution law. ministry of cooperatives labor and social welfare. Available at: https://www.mcls.gov.ir/fa/law/234. Accessed on: 2021/05/09. (Persian)
Main Politics of forth development plan. (2005). Signification of Main Politics of forth development plan. Available at: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37764. Accessed on: 2021/05/09. (Persian)
Mohammadinia, M. (2010). Understanding Iran’s Foreign Policy: An Application of Holistic Constructivism. Alternatives, 9(1), 148-180.
Mousavi Shafaee, S. M. (2010). Developmentalist approach to the foreign policy of iran; necessisties & challenges. Politics Quarterly, 40(2), 319-338. (Persian)
Rouhani, H. (2008). Is the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in line of the 20-year prospective document?. In Mousavi Shafaee, S. M. (ed.), National Conference of Developmental oriented foreign Policy (pp. 297-316). Tehran: Center for Strategic Research. (Persian)
Sajadpour, S. M. K., & Nourian, A. (2010). Foreign Policy Planning in Iran: The Study of the Relationship between Regional Power, Economy and Foreign Policy on the Basis of "Iran's 2025 Prospective Document. Strategy Quarterly, 19(56), 71-43. (Persian)
Sariolghalam, M. (2015). Development, production of developmental state. Textile and Clothing Industry Magazine, 33(287), 88-89. (Persian)
Second Development Plans. (1995). Second five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92488. Accessed on: 2021/05/03.
Shargh (2011). Ahmadinejad: Illiterate persons wrote prospective Document. Shargh newspaper Archive.  
Sixth Development Plans. (2017). Sixth five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547. Accessed on: 2021/05/03.
Third Development Plans. (2001). Third five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301. Accessed on: 2021/05/03.
Twenty years prospective Document 1404. (2003). Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132295. Accessed on: 2021/05/03.
World Bank. (2020a). Exports of goods and services (current US$). The World Bank Data. Available at: data.worldbank.org/indicator. Accessed on: 2020/03/01.
World Bank. (2020b). Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$). The World Bank Data. Available at: data.worldbank.org/indicator. Accessed on: 2020/03/01.
World Bank. (2020c). GDP (current US$). The World Bank Data. Available at: data.worldbank.org/indicator. Accessed on: 2020/03/01.