مدلسازی اجرای اقتضایی خصوصی سازی موضوع بند ب ماده 3 اصل 44 قانون اساسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت دولتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2021.280769.2228

چکیده

باتوجه به مواد مندرج در فصل دوم اصل44 و تعیین سهم بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی، این تحقیق با هدف تدوین روش اجرای نظامند اصل فوق و عطف به مواد مندرج در قانون مذکور،در صدد ارائه مدل خصوصی سازی بصورت مطالعه موردی در شرکت راه آهن ج.ا.ا .(اشاره شده در بندهای ماده3 اصل 44) بر اساس رویکرد اسنتاج فازی برامده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش گروه اساتید دانشگاهی، متخصصین، مدیران و خبرگان آشنا به حوزه صنعت ریلی و راه آهن بودند و حجم نمونه براساس روش زنجیره‌ای یا گلوله برفی، 10 نفر انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از رویکرد استنتاج فازی به کمک نرم افزار متلب انجام شد. نتایج نشان داد که مطلوب ترین روش برای خصوصی سازی در راه آهن روش پیمان مدیریت است که میزان مطلوبیت آن برابر با 859/0 بود که در این روش عامل فرهنگی مؤثرترین مؤلفه و عامل اقتصادی کم تاثیرترین مؤلفه ارزیابی شدند. از طرفی روش های عرضه سهام به عموم (822/0) با اولویت عامل سیاسی و قانونی و روش پیمان سپاری (810/0) با اولویت عامل اطلاعاتی در رتبه های بعدی قرار داشتند. همچنین کمترین مطلوبیت برای روش تجزیه واحدهای بزرگتر به واحدهای کوچکتر با مقدار 608/0 به دست آمد. بنابراین لازم است تا مدیران صنعت ریلی در روش های خصوصی سازی با توجه به اقتضائات حاکم بر این صنعت از بهترین روش استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Required implemention of privatization modeling (article 3 of principle 44 of the constitution)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nasiri Vahed 1
  • gholamreza memarzadeh tehran 2
  • Saeed Sayyad Shirkosh 3
1 PhD Student, Department of Public Administration, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the materials in the second chapter of Article 44 and determining the share of different sectors of economic activities, this study aims to develop a method of systematic implementation of the above principle and referring to the materials contained in the law, seeks to provide a privatization model as a case study in the railway company. The statistical population of this study was a group of university professors, specialists, managers and experts familiar with the field of railway and railway industry and the sample size was selected based on the chain method or snowball, 10 people. Data analysis was performed using fuzzy inference approach using MATLAB software. The results showed that the most desirable method for privatization in railways is the management contract method, the desirability of which was equal to 0.859, in which the cultural factor was the most effective component and the economic factor was the least effective component. On the other hand, the methods of offering shares to the public (0.822) with the priority of political and legal factor and the method of contracting (0.810) with the priority of information factor were in the next ranks. Also, the lowest desirability was obtained for the method of decomposing larger units into smaller units with a value of 0.608. Therefore, it is necessary for the managers of the railway industry to use the best methods in the privatization methods according to the requirements of this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Fuzzy Inference
  • Railway