میزان ضریب توافق سیاست‌های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدۀ هدی، وابسته به جامعۀ‌الزهراء، قم، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت‌الله طالقانی قم، قم، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، رشتۀ مدیریت آموزشی، دانشکدۀ هدی، وابسته به جامعۀ‌الزهراء، قم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین میزان ضریب توافق سیاست‌های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش توصیفی، شامل تحلیل محتوا و تحلیل اسنادی، بوده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعۀ تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب‌ها و سیاست‌ها و اصول آموزش برای توسعۀ پایدار و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر 1390 است. ابزار اندازه‌گیری استفاده‌شده در این تحقیق فیش‌برداری و سیاهۀ تحلیل محتوا بوده است. داده‌های اسنادی به‌شیوۀ کیفی با استفاده از شاخص­های توصیفی در فرایند آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که چارچوب‌ها و سیاست‌های آموزش توسعۀ پایدار را می‌توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در 6 چارچوب و سیاست کلان و 34 خرده‌چارچوب، سیاست و زیر‌مؤلفه‌های آن تدوین کرد. از مجموع 347 فراوانی مرتبط با چارچوب‌ها و سیاست‌های آموزش توسعۀ پایدار در سند تحول بنیادین، بیشترین فراوانی با 168 فراوانی (4/48 درصد) به بخش هدف‌های عملیاتی و راهکارها اختصاص دارد و کمترین فراوانی مربوط به بخش چارچوب نهادی و نظام اجرایی با 5 فراوانی (4/1 درصد) بوده است. همچنین در بین چارچوب‌ها و مؤلفه‌های سیاست‌های آموزش توسعۀ پایدار، بیشترین ضریب اهمیت (394/.) مربوط به توانمندسازی و توسعۀ مهارت‌ها درجهت ارتقای کیفیت زندگی است و کمترین ضریب اهمیت به‌ترتیب به مؤلفه‌های یکپارچگی اقتصادی و محیطی (016/.) و اصل همه‌سونگری و کل‌نگری (101/.) اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Agreement Degree of between the Sustainable Development Education Policies with the Document of Fundamental Change in Education in Iran

نویسندگان [English]

  • Hadi Haji Hassan Donyadideh 1
  • Hamid Jafarian Isar 2
  • Leila Motaghi 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Hoda Associated with Jama al-Zahra, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Science, Farhangian University Taleghani Branch Qom, Qom, Iran
3 MA Student of Educational Management, Faculty of Hoda Associated with Jama al-Zahra, Qom, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to estimate the degree of agreement between the sustainable development education policies and the fundamental change in education in Iran. The research method is descriptive through content and document analysis as a practical research. The population of research consisted of two parts: the related texts of policies and principles of education for sustainable development, and the fundamental change document in education issued in 2011. The measurement tool is note-taking and the content-analysis notes. The documents were qualitatively analyzed through the descriptive indexes of Shannon entropy. The findings indicated that the frameworks and education policies of sustainable development could be categorized into 6 macro-policies and 34 micro-policies. Among the total 347 frequencies of sustainable development education policies in the fundamental change document, the most frequent one (48.4%) was attributed to the performances and strategies, and the least frequent one (1.4%) was associated with the institutional aspect and executive system. In addition, among the elements of sustainable development education policies, the highest significance (0.394) was related to strengthening and developing skills for improving the quality of life, while the lowest significance was attributed to the economic and environmental homogeneity (0.016) and comprehensive and general outlook (0.101).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainble development education
  • fundamental education change document
  • content analysis
  • Shannon entropy
Abedi Jafari, H., Taherpour, H., Zarandi, S., & Aghazadeh Dehdeh, F. (2019). Individual effective factors for administrative corruption in the municipality. Organizational behavior Studies Quarterly, 8(29), 49-74. (Persian)
Abedi, N., Mazinani, H., Rashid Hefzabadi, M., & Kazemi, F. (2014). The effective factors of improving the administrative health based on the Quranic verses and Emam Ali’s lifestyle and management. Insight and Islamic Education, 11(31), 113-141. (Persian)
Abroosh, R. (2014). Strategies for improving the administrative health according to Emam Ali’s lifestyle. Supervision and Inspection, 8(28), 39-82. (Persian)
Aliameri, M. (2014). A model for the effective factors of improving administrative health considering Islamic resources. Supervision and Inspection, 27, 139-170. (Persian)
Amiri, M. M., & Tavana, A. M. (2018). Successful implementation of General Health Policies in the Islamic Republic of Iran: barriers and mechanisms. Eastern Mediterranean Health Journal24(12), 1127-1134. [DOI: 10.26719/emhj.18.009]
Ansari, H., Talebi, B., & Khadivi, A. (2020). The Challenges of Assessing Medical Educational Policies in Iran: A Systematic Review. Strides in Development of Medical Education17(1), 1-8. [DOI: 10.22062/sdme.2020.91482]
Bakeshlou, R., & Tahan Nazif, H. (2020). The possibility of referring to the macro-policies in the administrative court of justice. Journal of the Macro and Strategic Policies, 8(3), 576-597. [DOI: 10.30507/jmsp.2020.106236] (Persian)
Boroujerdi, A. (2015). The role of sociocultural policies in the macro-policies, higher documents, and regulations of IRI. Sociological Cultural Studies, 6(3), 1-19. (Persian)
Choi, H., Hong, S., & Lee, J. W. (2018). Does increasing gender representativeness and diversity improve organizational integrity?. Public Personnel Management47(1), 73-92. [DOI: 10.1177/0091026017738539]
Danayi Fard, H., Abdali, R., & Mahmoudi Koochaksarayi, M. (2020). A model for improving management based on the macro-policies of administration in the ministry of oil. Human Resource Management in Oil Industry, 12(46), 71-88. Received from: http://danesh.dmk.ir/article-1-2562-fa.html. (Persian)
Diravi, M., Memarzadeh Tehran, Gh., Hamidi, N., & Sayadshirkesh, S. (2020). A model for promoting managers based on the administrative macro-policies of Iran in the ministry of oil. Strategic Studies in Petroleum and Energy Industries, 12(46), 71-88. Received from: http://iieshrm.ir/article-1-1007-fa.html.
Esmaeeli, M., & Tahan Nazim, H. (2012). The relationship between the macro-politics and governmental issues in Iran’s constitution. Islamic Law Research, 13(35), 73-94. [DOI: 10.30497/law.2012.1014] (Persian)
Haji Ali Khomseh, M. (2020). The possibility of applying the macro-policies of the government. Islamic Law Research, 21(51), 267-290. [DOI: 10.30497/law.2020.2771] (Persian)
Hasani, A., & Shams, A. (2013). Strategies of combating administrative corruption based on the Islamic values. Islamic and Management Research, 2(1), 81-89. (Persian)
Hoekstra, A., & Kaptein, M. (2021). The Integrity of Integrity Programs: Toward a Normative Framework. Public Integrity23(2), 129-141. [DOI: 10.1080/10999922.2020.1776077]
Homayouni, Gh., Rastegar, A., Abedi Jafari, H., & Dameghanian, H. (2020). A casual model for improving the administrative health of the custom department in Iran. Administrative Law, 7(23), 247-272. [DOI: 10.29252/qjal.7.23.247] (Persian)
Imani, H., Gholipour, A., Azar, A., & Pourezat, A. (2019). Identifying the factors of human resource development for improving the administrative system’s health. Public Administration, 11(2), 251-284. [DOI: 10.22059/jipa.2019.277466.2504] (Persian)
Kamali, Y. (2014). The role of centralization in achieving a working administration. Journal of the Macro and Strategic Policies, 2(5), 111-132. (Persian)
Kamaludin, N. N. A., & Ismail, F. (2021). Maintain A Culture Of Integrity At Workplace During Covid-19 Outbreak. Jurnal Penyelidikan Sains Sosial (JOSSR)4(10), 15-20. Received from: http://www.jossr.com/PDF/JOSSR-2021-10-03-03.pdf.
Karimian, M., Kolahi, B., & Safari, S. (2015). The effective factors of clarity within Iran’s administrative system: a focus on clause 18 of the administrative macro-policies. Public Administration Perspective, 6(23), 83-105. (Persian)
Kia, F., Hashemi, A., & Fazel Anvari Yazdi, A. (2017). The relationship between the organizational culture and impracticality of administrative health in the staff of the medical center in Lamard. Razi Medical School, 24(162), 65-73. Received from: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-5078-fa.html. (Persian)
Latifi, M., & Komeili Fard, M. (2018). The problems of applying the administrative macro-policies issued by the supreme leader. Basij Strategic Studies, 21(78), 73-99. (Persian)
Madani, J., Zarandi, S., & Abdolahi, M. (2018). The effect of public response on improving the administrative health and organizational clarify in public sectors: ministry of industry, mine, and trade. Journal of Public Administration Mission, 9(30), 21-41. (Persian)
Mahdi, R. (2015). Evaluation of national science and technology policies in Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences195, 210-219. [DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.06.352]
Mahmoudi, A., Honary, H., Younesi, J., & Shahlayi, J. (2019). Strategies and results of the administrative health in football industry of Iran. Sport Management and Development, 8(17), 15-30. [DOI: 10.22124/jsmd.1970.3436] (Persian)
Mesbah Yazdi, M. (2014). Administrative health and methods of combating administrative corruption. Islamic and Management Studies, 4(9), 5-11. (Persian)
Mohammadi, M., & Pourkiani, M. (2014). The aspects of administrative macro-policies in human resources on keeping knowledge-based staff in the higher education system of Iran. Public Management Perspective, 5(13-14), 23-30. (Persian)
Nemati, A. (2019). Designing a practical military system based on the macro-policies and the prospective document of 2025: an interpretive structural model. Military Service Studies, 2(3), 93-122. (Persian)
Pourasadi, M., & Madani, J. (2016). Designing effective strategies for improving administrative health of NAJA using SWOT model. Rahvar, 5(16), 83-115. (Persian)
Ranjbar, M., Pourkiani, M., Beheshti Far, M., & Sheikhi, A. (2020). A cultural model for executing the administrative macro-policies for IRIB: the case of executive bodies in Kerman province. Cultural Management, 13(48), 71-85. (Persian)
Safdarian, A., & Pourkiani, M. (2017). The relationship between the organizational competence and power, and a model for administrative macro-policies. Journal of Research in Human Resources Management, 9(3), 149-178. (Persian)
Sari, H., Barzegar, P., & Hakamizadeh, F. (2017). A conceptual model for restructuring the administrative system based on the administrative macro-policies issued by the supreme leader. National Strategic Defense Management Studies, 1(2), 163-184. (Persian)
Sheikhi, M. (2012). The effective factors of administrative health and improving its ethical values. Islamic and Management Studies, 1(2), 99-126. (Persian)
Shirzad, O. (2016). Analyzing the status of macro-policies in administrative justice. Journal of the Macro and Strategic Policies, 4(14), 169-183. (Persian)
Tabatabai Yazdi, R., & Mafi, F. (2008). Applying the macro-policies of principle 44. Rahbord, 255-304. [DOR: 20.1001.1.10283102.1386.15.4.11.1] (Persian)
Tarabandeh, M., Etesami, K., & Mousavi, A. (2020). Designing a model for measuring performance of executive managers based on the mixed of of Ghasem Soleimani’s management and the administrative macro-policies. The Second International Conference on the Second Phase of Islamic Revolution, Tehran, pp.1-27. (Persian)
Toloyian, Gh. (2019). A process model for human resources managers’ qualifications in public centers through the administrative macro-policies. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 3(19), 43-58. Received from: http://89.39.208.152/index.php/ma/article/view/24. (Persian)
Yaghoubi, N., & Yousefi Tabas, H. (2015). Administrative health through applying the administrative macro-policies: the case of electronic government’s effect on the administrative health of staff in Birjand university. Administrative Law, 2(7), 113-142. Received from: http://qjal.smtc.ac.ir/article1-65-fa.html. (Persian)
Zaersabet, F., Doostar, M., Memarzadeh, Gh., & Alborzi, M. (2020). A model for applying the administrative macro-policies based on the service regulations. Journal of the Macro and Strategic Policies. [DOI: 10.30507/jmsp.2021.261327.2170] (Persian)