الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعة کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری رشتۀ تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

آمایش سرزمین تصویر سرزمینی توسعه و پیشرفت بلندمدت است. درحال حاضر، سازمان برنامه‌ و بودجه، در جایگاه متولی مطالعات آمایش سرزمین، مشغول تدوین سند ملی آمایش سرزمین است. پس از پایان تدوین این سند، اجرای آن در دستور کار نهادهای مربوط قرار خواهد گرفت. مرحلۀ پیاده‌سازی طرح‌های کلان مرحلۀ مهمی است که عموماً با چالش‌های فراوانی همراه بوده است. مسئله‌ای که پیش از آغاز اجرای طرح آمایش سرزمین در کشور باید مورد بررسی قرار گیرد، الزامات پیاده‌سازی این طرح است. بررسی اسناد و مدارک مرتبط با آمایش سرزمین در دهه‌های گذشته حاکی است که هنوز الگوهای مناسبی برای اجرای آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد. در پژوهش حاضر، با صاحب‌نظران مرتبط با موضوع، مصاحبه‌های نیمه­ساخت‌یافته انجام شده است. مصاحبه­ها با استفاده از تحلیل مضمون نظام‌مند شده و الگوی الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین استخراج گردیده است. این الگو دارای 6 بُعد اصلی، 17 مؤلفه و 34 زیرمؤلفه است. ابعاد اصلی این الگو عبارت‌اند از: توجه به ماهیت آمایش، تدوین صحیح آمایش، مدیریت منابع انسانی، سازمان مجری توانمند، نظارت و بازخوردگیری مناسب و ملاحظۀ شرایط محیطی. با توجه به بررسی‌ها، تدوین صحیح طرح آمایش سرزمین و مدیریت منابع انسانی بیشترین اهمیت را در پیاده‌سازی آمایش سرزمین دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Requirements of Spatial Planning Implementation in the Process of Management and Development

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mir Mohammadi 1
  • Gholamreza Kazemian 2
  • Sajad Rezaei 3
1 Professor, Department of Commercial Economics, Faculty of Economics, Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Management, Faculty of Management and Accounting, Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 PhD Candidate of Decision-Making and Public Policy Making, Faculty of Management and Accounting, Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Spatial planning is a spatial sketch of long-termed development. Currently, the organization of planning and budget as a source of spatial planning study center is designing the document of national spatial planning. After that, it has to be implemented in the related organizations. The implementation phase, though, is critical because of the challenges it brings along. The requirements, as a result, should be taken into consideration. The analysis of the documents related to the spatial planning in the last decades indicate that there is not an appropriate model regarding the implementation of spatial planning at the national level. This research collects data on the subject matter through semi-structured interviews. The data are content-analyzed and a model of requirements for implementing spatial planning is extracted. This model consists of 6 main dimensions, 17 elements, and 34 subcategories. The main dimensions include: the nature of planning, the correct design of planning, human resources management, capable executive institute, supervision and appropriate feedback, and environmental variables. It was concluded that the correct design of planning and human resources management have the most significance in implementing spatial planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public policy making
  • implementing policies
  • spatial
Abasi, A., Motazedian, R., & Mirzayi, M. (2016). "Analyzing the problems of implementing public policies in governmental organizations". Journal of Research in Human Resources Management, 6(2), 49-69. from: https://ormr.modares.ac.ir/article-28-2015-fa.html. (Persian)
Akbari, Y., Imani, H., & Rostamalizadeh, V. (2016). Analyzing the problems of land survey in Iran. Journal of Science and Technology Policy Letters, 6(3), 5-13. [DOI: 20.1001.1.24767220.1395.06.3.1.8] (Persian)
Albrechts, L. (2006). "Bridge the gap: From spatial planning to strategic projects". European Planning Studies, 14(10), 1487-1500. [DOI: 10.1080/09654310600852464]
Alexander, L. D. (1985). "Successfully implementing strategic decisions". Long range planning, 18(3), 91-97. [DOI: 10.1016/0024-6301(85)90161-X]
Ayedi Jafari, H., Taslimi, M., Faghihi, A., & Sheikhzadeh, M. (2011). "Analyzing content and web-content: a practical method for explaining the current models through qualitative data". Strategic Management Thought, 8(2), 151-198. [DOI: 10.30497/SMT.2011.163] (Persian)
Gholipour, R., Danayi Fard, H., Zare, H., Jandaghi, Gh., & Fallah, M. (2011). "A model of implementing industrial policies: the case of Qom province". Organizational Culture Management, 9(2), 13-130. from: https://jomc.ut.ac.ir/article_29909.html. (Persian)
Howlett, M. (2019). "Moving policy implementation theory forward: a multiple streams/critical juncture approach". Public Policy and Administration, 34(4), 405-430. [DOI: 10.1177/0952076718775791]
Howlett, M., McConnell, A., & Perl, A. (2017). "Moving policy theory forward: connecting multiple stream and advocacy coalition frameworks to policy cycle models of analysis". Australian Journal of Public Administration, 76(1), 65-79. [DOI: 10.1111/1467-8500.12191]
Jafarian, B., Soroor, R., & Yerna, R. (2019). "A model for the problems of spatial planning in Tehran using future studies". Geography, 16(59), 77-94. from: http://mag.iga.ir/fa/Article/8886. (Persian)
Jalali, R. (2012). "Sampling in qualitative research". Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 1(4), 310-320. from: https://jtcp.ut.ac.ir/article_21766.html. (Persian)
Mazloumi, N., & Motavali, A. (2012). "A model for implementing strategic plans". Management Studies, 67, 19-45. [DOI:  10.22054/JMSD.2012.1863] (Persian)
Mirmohammadi, M. (2007). Spatial planning and economic security measures. Tehran: Economic Planning. (Persian)
Pourahmad, A. (2001). "Spatial planning and balance in cities". Journal of Literature and Humanities of Tehran University, 160, 479-490. from: https://journals.ut.ac.ir/article_13548.html. (Persian)
Robichau, R. W., & Lynn Jr, L. E. (2009). "The implementation of public policy: Still the missing link". Policy Studies Journal, 37(1), 21-36. [DOI: 10.1111/j.1541-0072.2008.00293.x]
Speculand, R. (2006). "Strategy implementation: we got the people factor wrong! How to lead your saboteurs, groupies, double agents and mavericks". Human Resource Management International Digest, 14(6), 34-37. [DOI: 10.1108/09670730610690376]
Salehi, E., & Pourasghar, F. (2009). "Analyzing the problems of spatial planning in Iran". Rahbord, 8(52), 149-181. from: http://rahbord.csr.ir/article_124351.html. (Persian)
Sharifzadegan, M., & Razavi Dehkordi, A. (2010). "Process of spatial planning in Iran and its resolutions". Environmental Sciences, 4, 87-100. from: https://envs.sbu.ac.ir/article_96600.html. (Persian)
Sharifzadeh, F., Alvani, M., Rezaee Manesh, B., & Mokhtarian Pour, M. (2013). "Problems of implementing cultural policies from the first to the fourth development plans: analyzing the experience of cultural managers". Strategic Management Thought, 7(1), 33-77. [DOI: 10.30497/SMT.2013.1431] (Persian)
Spatial Planning Center. (2006). A guide for spatial planning studies in provinces. Tehran: Institute of Management and Planning. (Persian)
Soltani, N. (2013). "The problems of spatial planning in Iran using mixed method". The Journal of Spatial Planning, 17(3), 63-84. from: https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-2479-fa.html. (Persian)
Taghvayi, M., Beig Mohammadi, H., Zali, N., & Kasayi, M. (2017). "Analyzing the problems and factors of implementing survey plans in Tehran". Spatial Planning, 9(1), 1-27. [DOI: 10.22059/JTCP.2017.60199] (Persian)
Website of National Planning and Budget. from: www.mporg.ir/home/wid/slider/id/118336/. June 28, 2020. (Persian)
Website of the Supreme Leader. from: www.farsi.khamenei.ir/news-content?id=37919. Dec 12, 2011. (Persian)
Wehrmann, B. (ed.) (2012). Land use planning: concept, tools and applications. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). from: http://www.giz.de/expertise/downloads/Fachexpertise/giz2012-en-land-use-planning-manual.pdf.