آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشیار رشته مدیریت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف این پژوهش آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان ها هستند. برای گردآوری داده‌ها از دو نوع پرسشنامه ی تأثیرات متقابل و عدم قطعیت، از روش دلفی و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است. با تحلیل ساختاری تأثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرها و عوامل تأثیرگذار در کل سیستم شناسایی شد و با به کارگیری زنجیره ی مارکوف تأثیرات غیرمستقیم هر یک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که افزایش یا کاهش «حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی» و« ایجاد ساختارهای فرآیندی در وزراتخانه ها وتشکیلات دولتی» برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها در ایران 1404 است. میزان اندازه دولت و تعریف نقش مناسب برای آن وهمچنین خصوصی سازی و فرآیند محوری، در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بر آینده ی سازمان های دولتی تأثیر گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Futures Study of public organization accordance with the requirements of resilience economy

نویسنده [English]

  • Qolamreza Memarzade 2
2 Associate Professor of Management
چکیده [English]

The purpose of this study is consistent with the requirements of state organizations resistance economy. governmental organizations in each of the scenarios macro image is then developed, the various government organizations, including regulatory organizations (government) economic, social and cultural characteristics, the analysis and the Prssh‌Hay research in each of the scenarios to be answered. The statistical population of this research are organizations experts. Questionnaire to collect data from two types of interactions and uncertainties, the Delphi method was used semi-structured Msahbh‌Y. Structural analysis of the indirect effects of each of the variables and factors were identified in the system and using Markov chain indirect effects of each of the factors and variables were calculated. The results of the study show that an increase or decrease "in support of the private sector and non-governmental" and "structures of government formation process organizations" to realize the economic strength of the uncertainty this organizationsIran 1404's. The size of government and defines the appropriate role for it as well outsourcing and process-driven, based on the realization of economic strength influence governmental organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Futures Study
  • public organization
  • Resistive economy
  • rationality
آون، جو (1392)، مرگ مدیریت مدرن رهبری در دنیای جدید بی­نظم، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران: انتشارات اندیشه­های گهربار.
اتزیونی، امیتای (1386)؛ تئوری­های سازمان و مدیریت (جلد 1)، ترجمه حسین رحمان سرشت،، تهران، انتشارات نشر دوران.
احمدی آزرم،‌هادی؛ حسین حسن­زاده، مصطفی امامی؛ دورکاری: شکل جدید کار در سازمان­های آینده، سومین کنفرانس مدیریت اجرایی، 24 و 25 مهرماه 1391.
ایکاف، راسل؛ جیسون مگیدسون، هربرت ادیسون(1386)؛ طراحی آرمانی (خلق آینده سازمان)؛ ترجمه مسعود سلطانی؛ تهران: انتشارات آسیا.
ایمانی، عباس و قطمیری، امیررضا (1388)، قانون اساسی در نظام حقوقی ایران (پیشینه، آموزه­ها و قوانین)، انتشارات نامه هستی.
بامبرگر، پیتر. ایلن مشلولم (1381)، استراتژی منابع انسانی.ترجمه محمد اعرابی و علی پارسائیان انتشارات: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
تیشه­یار، ماندانا (1390)، آینده­پژوهی در مطالعات استراتژیک، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جاتیندر، گوپتا؛ شارما سوشیل(1390)؛ خلق سازمان­های دانش محور، ترجمه عباس منوریان، اصغر محمدی فاتح و فضل ا... زارع پور، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
جمشیدی، مهدی، (1378)،  سیر تحولات آینده سازمان­ها، فصل­نامه حسابدار، سال چهاردهم شماره 137.
حاجیانی، ابراهیم (1391)، مبانی، اصول و روش­های آینده پژوهی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
خزایی، سعید و امیر محمودزاده (1392). آینده پژوهی، اصفهان: انتشارات علم آفرین.
دراکر، پیتر(1378)، سازمان فردا (جلد 1)، گردآورنده فرانسیس هسلبین، مارشال گلد اسمیت، ریچارد بکهارد، ترجمه فضل الله امینی، انتشارات مدیریت فردا.
رحیمی بروجردی ،علیرضا(1373)، سیاست­های اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
رضایی میرقائد، محسن و علی مبینی دهکردی (1386) ایران آینده در افق چشم­انداز، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
زالی، نادر (1392)، آینده­نگاری راهبردی در برنامه­ریزی و توسعه منطقه­ای، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سرلک، محمدعلی؛ صید مهدی ویسه، یاسان الله پوراشرف، حسین مهدیزاده، طراحی مدل سازمان معنویت­گرا درآموزش عالی ایران، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره هجدهم، زمستان 1391، 24 – 5.
شفریتز، جی ام؛ ای دبیلو، راسل(1391)، مبانی مدیریت دولتی جلد 1 ؛ ترجمه غلامرضا معمارزاده طهران، تهران: انتشارات اندیشه­های گهربار.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر(1375)، حقوق اداری تطبیقی، انتشارات سمت.
علیزاده، عزیز؛ وحید وحیدی مطلق؛ امیر ناظمی(1387)؛ سناریونگاری با برنامه ریزی بر پایه سناریوها؛ موسسه مطالعات بین­المللی انرژی.
غنی­نژاد، موسی(5/11/1384)، دولت و توزیع مجدد ثروت و درآمد، ضمیمه تحلیلی ماهانه روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 15 ص1.
غنی­نژاد، موسی(5/2/1384)، دولت، اقتصاد و مردم، ضمیمه تحلیلی ماهانه روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 7، ص1.
قلی­پور، رحمت ا... (1392)، چالش­های نظام اداری بررسی موردی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مورتی، کریس (1388)، چالش­های مدیریت در هزاره سوم؛ ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و عادله سادات احمدپور، تهران: نشر مدیران.
میرسپاسی، ناصر (1384)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار (تمرین و مقالات)، تهران: انتشارات میر.
نیلی، مسعود (1386)، مبانی اقتصاد، تهران: نشر نی.
هدی، فرل(1392)، اداره عمومی تطبیقی پیشرفته، ترجمه غلامرضا معمارزاده طهران و سید مهدی الوانی، تهران: انتشارات اندیشه­های گهربار.
همل، گری و بیل برین(1390)، آینده مدیریت؛ ترجمه حسین حسینیان ؛ تهران: انتشارات فرا.
هیوز، آون (1388)، مدیریت دولتی نوین، ترجمه غلامرضا معمارزاده، سید مهدی الوانی و سهراب خلیلی شورینی، تهران: انتشارات مروارید.
هیوم، دیوید و ترنر، مارکف (1379)، حکومتداری،مدیریتوتوسعه، ترجمه: عباس منوریان، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.