الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحلۀ تدوین سیاست‌های کلی نظام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشکدۀ مدیریت راهبردی ، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دکتری، رشته مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده مدیریت راهبردی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت راهبردی، دانشکدۀ مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

چکیده

سیاست‌های کلی نظام چارچوب‌ کلی برای جریان حکمرانی کشور در عرصه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی محسوب می‌شود. دغدغۀ اصلی در سال‌های اخیر میزان و چگونگی تحقق سیاست‌های کلی و نظارت بر تحقق آن‌ها بوده است. در الگوهای فرایندیِ کنترل و نظارت بر تحقق سیاست‌ها که مراحل قبل از اجرا (تدوین)، حین اجرا و پس از اجرا را شامل می‌شود، نظارت و کنترل پیشینی به‌اندازۀ نظارت و ارزیابی پسینی اهمیت دارد. در مرحلۀ تدوین و سیاست‌گذاری، توجه به «ویژگی‌های مطلوب» و «ملاحظاتِ» ضروری هر سیاست کلی از منظر تحقق‌پذیری و نظارت‌پذیری، مسئلۀ اصلی این پژوهش بوده است. در تحقیق حاضر، این ویژگی‌ها و ملاحظات با استفاده از روش تحقیق آمیخته (کمّی و کیفی) شناسایی و تبیین شد. برای تحلیل و تفسیر داده‌های کیفی (مصاحبه‌ها) از روش‌ تحلیل مضمون و برای تحلیل داده‌های مرحلۀ کمّی (پرسش‌نامه) از آزمون‌های آماری استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شد. درنهایت 15 مؤلفه در بُعد «ویژگی‌ها» و 4 مؤلفه در بُعد «ملاحظات» تدوین سیاست‌های کلی، شناسایی گردید و زیرمؤلفه‌های هریک از آن‌ها نیز تبیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Requirements and Considerations of Monitoring and Control at the Stage of Formulating the General Policies

نویسندگان [English]

  • Ali Bagheri 1
  • Meysam Farzin 2
  • seyed javad amini 3
1 PhD Candidate of Strategic Management, Faculty of Strategic Management, University of National Defense, Tehran, Iran
2 PhD graduate in Strategic Management, National Defense University, School of Strategic Management, Tehran-Iran
3 Associate Professor of Strategic Management, Faculty of Strategic Management, University of National Defense, Tehran, Iran
چکیده [English]

General policies form a framework for a country's governance in the areas of law making, executive, and monitoring. In recent years, there has been much concern regarding the degree and form of implementing the general policies and its monitoring. In the processing models of control and monitoring the general policies, which consists of pre-implementation (design), while-implementation, and post-implementation, pre-monitoring and control are as important as post-monitoring and control. In the stage of design and policy making, considering the 'appropriate features' and the necessary 'notes' of each policy is of main concern for its implementation and monitoring. In this study, these features and notes are identified and analyzed through a mixed method (qualitative and quantitative). For analyzing the qualitative data (interviews), content analysis method was employed, and for analyzing the quantitative data (questionnaire), the structural equation modeling was used. At the end, 15 elements with regards to the 'features', and 4 elements with regards to the 'notes' of designing general policies were extracted, and the subcategories of each were, then, mapped out. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public policy making
  • general policies
  • policy research
  • monitoring and control
Alvani, M., & Shelobari, M. (2016). Implementing public policy: theory and practice. Tehran: Center of Teaching Governmental Management. (Persian)
Alvani, M., Khanifar, H., & Molamirzayi, H. (2014). "Culture and policy making in Islamic Republic of Iran". Educational Administration Research Quarterly, 19, 36-50. (Persian)
Anderson, R., & Winston, James E. (1979). Cases in public policy-making. New York: Holt.
Bagheri, A., & Amini, J. (2020). A model of supervising and controlling the general policies of Islamic Republic of Iran: a group study. Tehran: National Defense University. (Persian)
Danayi Fard, H., Shool, H., & Azar, A. (2011). "A framework for policy making: a mixed method". Majlis and Rahbord, 68(4), 7-32. (Persian)
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2013). A model for structural equation using PLS. Tehran: Jahad Daneshgahi Publication. (Persian)
Gholami, A., & Bahadori Jahromi, A. (2013). "Concept, nature, and supervision of implementing macro policies". Public Law, 2(1), 71-88. (Persian)
Gholipour, R., & Gholampour Ahangar, E. (2010). Public policy making in Iran. Tehran: Research Center of Islamic Parliament. (Persian)
Goggin, Malcolm L. (1990). Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. USA: Ill University.
Jahangard, E., & Varmazyar, H. (2012). A comparative study planning systems in Iran from pre-revolution to post-revolution periods: studies in finding the appropriate model of planning for Iran. Tehran: Research Center of Islamic Parliament. (Persian)
Jasbi, A. (1989). Principles of management. Tehran: Islamic Azad University Press. (Persian)
Khedmati, A. (2000). "Types of control and supervision in Islamic management". Quarterly Journal of Methodology of Social Sciences and Humanities, 6(23), 107-120. (Persian)
Lester, James P. (2000). "Policy Instruments and Public Management: Bridging the Gaps". Journal of Public Administration Research and Theory, 10(1), 35-47. New York: Palgrave Macmillan.
Lester, James P., & GoggiN, M. (1998). "Back to the Future: The Rediscovery of Implementation Studies". Policy Currents, 26(6), 109-127.
Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). "The Conditions of Effective Implementation: A Guide to Accomplishing Policy Objectives". Policy Analysis, 5(4), 481-504.
Mortazavi, M., Forouzandeh Dehkordi, L., & Zarepour Nasir Abadi, F. (2012). "Analyzing and prioritizing problems of implementing the law of managing national service". Management Research in Iran, 16(1) 131-148. (Persian)
Mosalanezhad, A. (2013). Policy making of power structure in Iran. Tehran: Tehran University Press. (Persian)
Pourezat, A., & Gholipour, A. (2011). "Analyzing the impact of globalization on commercial policy making in Islamic Republic of Iran". Journal of Business Management, 3(10), 24-39. (Persian)
Sharifzadeh, F., & Madani, J. (2015). Principles and advanced concepts of policy making. Tehran: Vazhegan Publication. (Persian)
Smith, S. R. (1993). "Decentralized System". Journal of Public Administration Research and Theory, 6(2), 277-296.
Wildavsky, A., & Pressman, J. L. (1984). Implementation. California: University of Berkeley.