تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه ازاداسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران. ایران

2 دکتری مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه،دانشکده مدیریت و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات،تهران،ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین،قزوین،ایران

10.30507/jmsp.2020.232776.2074

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش تحلیل کارآفرینی اجتماعی در شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال است. تحقیق حاضر از دیدگاه پارادایم شناسی اثبات‌گرا و به لحاظ مخاطب شناختی کاربردی، به لحاظ روش پیمایشی و به لحاظ قلمرو زمانی در حوزه تحیقات مقطعی و از نظر جمع آوری داده‌ها نیز میدانی است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر قابلیت های فناوری اطلاعات، کارآفرینی اجتماعی، فرهنگ کار پرسشنامه استاندارد است، که شامل 21 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. روایی محتوا به وسیله ابزار CVI , CVR توسط پنل خبرگان تائید شد. روایی سازه و پایایی مدل نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، پایای اشتراکی، بررسی و تائید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران بخش تعاونی های تولیدی است که با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/ 0 درصد 171نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS,24و Smart:PLS,3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد قابلیت فناوری اطلاعات بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر معناداری دارد. همچنین فرهنگ کار بر کارآفرینی اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. نقش تعدیلگر فرهنگ کار مورد تایید قرار گرفت.
کلید واژه ها:
کارآفرینی اجتماعی، قابلیت فناوری اطلاعات، فرهنگ کار، تعاونی‌های تولیدی، سیاست‌های کلی بخش اشتغال

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of social entrepreneurship in cooperatives in line with the general policies of the employment sector

نویسندگان [English]

  • Fazel saydi 1
  • Mohamad Zakeri 2
  • Zoleikha morsaliarzanagh 3
1 Azad University - Science and Research Branch
2 Azad University - Science and Research Branch
3 Islamic Azad University, Qazvin Branch
چکیده [English]

The aim of this study is to analyze social entrepreneurship in cooperatives in line with the general policies of the employment sector. From the point of view of positivist paradigm and from the point of view of applied audience, from the point of view of survey method, and from the point of view of time domain, the present research is field research and in terms of data collection. The data collection tool in this study is a standard questionnaire, which includes 21 questions to measure all research variables. Content validation was confirmed by CVI and CVR tools by the panel of experts. Structural validity and model reliability were also assessed using Cronbach's alpha, hybrid reliability, and shared reliability. The statistical population of the present study is the managers of the production cooperatives who were examined as the final sample of the research by using software to determine the sample size of G power at the alpha level of 0.1 and the test power of 0.85%. In order to test the hypotheses, structural equation modeling method has been used. The research results were also evaluated using SPSS software, 24 and Smart: PLS, 3. The results showed that the ability of information technology has a significant effect on social entrepreneurship. Work culture has also had a significant impact on social entrepreneurship. The regulatory role of work culture was confirmed.
Keyword:
Social Entrepreneurship, Information Technology Capability, Work Culture, Production Cooperatives, General Employment Policies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social entrepreneurship
  • Information Technology Capability
  • Work Culture
  • production cooperatives
  • General Employment Policie
حسینی گل افشانی. سید احمد، صمدزاده مسعود. (1397)، تأثیر زیر ساختهای فناوری اطلاعات برگسترش کارآفرینی در فضای مجازی- مطالعه موردی شرکت توسعه نرم افزار کارنو، فصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش، دوره ۶، شماره ۶، صفحه ۱۲۶-۱۴۰
فلاح حقیقی، نگین ؛ حاجی حسینی، حجت اله ؛ رمضانپور نرگسی، قاسم ؛ داوری، علی(1396)، شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فصلنامه علمی و پژوهشی توسعه فناوری  دوره 5، شماره 1، صفحه 65- 92
مریم حسینی؛ جواد کریمی  ؛ شیرین زردشتیان، 1396، تعیین رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارآفرینی سازمانی و مدیریت تغییر از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه، فصلنامه مدیریت ارتباطات در علوم ورزشی، دوره 4، شماره 16، تابستان 1396، صفحه 35-42
عزتی, مرتضی, حیدری, حسن, مریدی, پروین. (1399). بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان, 8(شماره 29), 38-65.
فاضلی, فریبا, طولابی, زینب, پور اشرف, یاسان الله. (1398). شناسایی چالش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی شهر ایلام). برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی,10(39) 30-55
استرکی. سمیرا لقمان ،یزدانی.حمیدرضا،حکیم. امین، کردنائیج.اسدالله،1397،ارائه نقشه راه برای استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات دراجرای راهبرد،سیاست نامه علم و فناوری، 8(4) 5-15
سفیری، خدیجه؛ عطااللهی، فاطمه؛ عابدینی سانیجی، محمدعلی؛1392،بررسی عوامل موثر بر فرهنگ کار در بین هیئت علمی دانشگاه ها(اعضای هیئت علمی دانشگاه های الزهراء و شهید بهشتی)، 22(1) 101-144