ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دورۀ 1390 تا 1398 )

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناسی‌ارشد مطالعات هند، دانشکدۀ مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سیاست­های کلی جمعیت یکی از مهم‌ترین سیاست­های کلی نظام است که در قالب 14 بند به تاریخ اردیبهشت 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست­های کلی، از یک سو بر پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به‌منزلۀ فرصت و امتیاز تأکید و تصریح شده که عامل جمعیت دارای نقش ایجابی در پیشرفت کشور است. از سوی دیگر بر جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری سال­های گذشته تأکید شده است. هدف مقالۀ حاضر ارزیابی و سنجش وضعیت اجرای سیاست­های کلی جمعیت طی دورۀ 1390 تا 1398 برپایۀ ساخت شاخص ترکیبی است. نتایج پژوهش حکایت از عدم تحقق اهداف کلان سیاست‌های کلی جمعیت و روندی کاهنده در شاخص ترکیبی برآورده‌شده طی دورۀ 1390 تا 1398 دارد. از این رو ضرورت دارد مسئولان کشور با جدیت به برنامه­ریزی و رفع موانع تحقق سیاست­های چهارده‌گانه بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Status of Implementing the General Policies of Population: from 2011 to 2019

نویسندگان [English]

  • Vahid Shaghaghi Shahri 1
  • Asra Karim 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 MA of Indian Studies, Faculty of World Studies, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The general policies of population are one of the main general policies which consist of 14 clauses issued by the supreme leader in 2014. In the general policies, one the one hand, the focus is on dynamicity, activity, and the young people of current population as an opportunity, and it is indicated that population is a factor in the development of the country. On the other hand, the policies focus on the compensation of reducing population and fertility rate. The aim of this paper is to analyze implementing the general policies of population from 2011 to 2019 based on the combined index. The findings show that the general policies of population were not implemented successfully, and the combined index had a reducing trend from 2011 to 2019. Accordingly, the authorities should consider serious planning and resolving the problems of implementing the fourteen-dimensional policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General policies
  • population
  • analysis
  • goals
A report on economic research. Deputy of economic research in the strategic office in No. 34, 40, 25, from 2006 to 2014. (Persian)
Ahmadi, A., & Shaghaghi Shahri, V. (2008). Economic development and planning. Tehran: Nour Elm Publication. (Persian)
Bandura, R. (2014). A Survey of Composite Indices Measuring Country Performance. 2014 Update. New York: UNDP/ODS Working Papers.
Danesh Jafari, D., & Shaghaghi Shahri, V. (2014). Iran’s economy in the 1404 prospect. Tehran: Nour Elm Publication. (Persian)
Deputy of supervision in Expediency Council. (2004). Supervision indexes: designing indexes for supervising the macro policies. (Persian)
Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and user guide (2014). OECD.
Ghodsipour, H. (2001). Hierarchical analysis. Tehran: Amirkabir University Press. (Persian)
Nili, M., Dargahi, H., Kordbache, M., & Nili, F. (2012). Government and economic development in Iran. Tehran: Ney Publication. (Persian)
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Official Website:
https://www.oecd.org.
Rezaee Mirghaed, M., & Mobayeni Dehkordi, A. (2006). Iran’s future in the prospect document. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance Publication. (Persian)
World Bank (WB) Official Website: http://worldbank.org.
World Development Indicators Database, World Bank, 2015 Website: http://databank.worldbank.org.