کسب و کار پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی در دستیابی به رشد اقتصادی : مطالعه کشورهای منتخب منطقه سند چشم‌انداز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد،یزد،ایران

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد،یزد،ایران

چکیده

امروزه اهمیت توسعه و بهبود فضای کسب وکار، به عنوان پیشنیازی برای توسعۀ کارآفرینی و نیل به رشد اقتصادی مطلوب، چنان است که در فضای اقتصادی جهان از آن به «زیربنا و راهبرد اقتصادی» یاد میشود. بنابراین پژوهش حاضر برآن است تا با استفاده از روش رگرسیونی دادههای تابلویی به بررسی تأثیر شاخصهای فضای کسب و کار بر شاخص توسعۀ کارآفرینی به عنوان پیشنیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای منتخب منطقۀ سند چشمانداز در دورۀ زمانی 2018 تا 2010 م بپردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد تمام متغیرهای توضیحی مدلهای پژوهش حاضر تأثیر مثبت و معناداری در شاخص توسعۀ کارآفرینی، به عنوان پیشنیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در دورۀ زمانی مورد مطالعه، داشتهاند. همچنین در بین مؤلفههای مورد بررسی، شاخصهای شروع کسب وکار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایهگذاران و پرداخت مالیات بیشترین تأثیر را در شاخص توسعۀ کارآفرینی، به عنوان پیشنیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقۀ سندچشمانداز، دارند که نشاندهندۀ اهمیت و لزوم توجه ویژه به مؤلفههای مذکور در ایجاد بستری مناسب برای توسعۀ فعالیتهای کارآفرینی و نهایتاً دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Business Prerequisites for Entrepreneurship Development in Achieving Economic Growth: Study of selected countries the Landscape Document Area

نویسندگان [English]

  • Habib Ansari Samani 1
  • Navid Alizadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Fculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Graduated from MSc in Economics, Fculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Today, the importance of developing and improving the business environment as a prerequisite for the development of entrepreneurship and the achievement of favourable economic growth is to a large extent considered in the world's economic space as infrastructure and economic strategy. Considering the importance of the subject of this study, it is planned to use the panel data regression method to study the effect of business climate indicators on the Entrepreneurship development Index as a prerequisite for the achieving economic growth in selected countries of the document area of the future. In the period 2018-2010. The results of the research show that all the explanatory variables of the research model have a positive and significant effect on the Entrepreneurship development Index as a prerequisite for achieving economic growth during the studied period. also, the results of the study indicate that among the indicators studied, Starting a Business, Getting Credit, Protecting Minority Investors and Paying Taxes have the greatest impact on the Entrepreneurship development Index as a precondition for achieving economic growth in the selected countries of the document area, which indicates the importance and the need to pay particular attention to these indicators in creating an appropriate environment for Entrepreneurial activities developing entrepreneurship and ultimately achieving favorable economic growth in the studied countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doing Business
  • Entrepreneurship
  • Economic Growth
  • Selected countries Document of perspective
  • Panel data
Ahmadiopor Dariani, M., Davari, A., & Ramerzanpoor Nargesi, Gh. (2010). "An appropriate business environment: the requirement for developing entrepreneurship in Iran". Journal of Management Studies in Development and Evolution, 61, 65-89. (Persian)
Akhavan Kazemi, B. (2005). "A review of 20-year prospective and its political elements". Islamic Government, 10, 80-107. (Persian)
Ani, T. (2015). "Effect of ease of doing business to economic growth among selected countries in asia". Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 3(5), 139-145.
Ashrafi, Y., & Fahimifar, F. (2011)." Analyzing the elements of improving business environment indexes: the case of Iran". Journal of Economy, 11, 7-42. (Persian)
Bakhtiari, S., & Shayesteh, A. (2012). "The effect of business environment on economic development in selected countries: the case of Iran". Economic Sciences, 6(19), 175-204. (Persian)
Barghi Osgooyi, M. M., & Valizadeh, S. (2017). "The effect of improving business environment on foreign business". Journal of International Business Administration, 1(2), 25-44. (Persian)
Dadgar, Y. (2010). A history of economic thoughts: a novel analysis. Qom: Mofid University Publication. (Persian)
Faham, O., & Parhizkar, M. (2018). "The status of developing entrepreneurship in the national policies and plans of the countries". Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 6(22), 47-65. (Persian)
Gani, A., & Clemes, M. D. (2013).'' Modeling the effect of the domestic business environment on services trade". Economic Modeling, 35, 297-304.                                                                                                        
Głodowska, A. (2017). "Business environment and economic growth in the European Union Countries: What can Be explained for the convergence?". Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(4), 189-204.
guidance for development agencies.
Hanusch, M. (2012). "The doing business indicators, economic growth and regulatory reform". Policy Research Working Paper, 6176. World Bank, Washington, DC. from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12020  License: CC BY 3.0 IGO.
Hekmati Farid, S., Mohammadzadeh, Y., & Khazali, D. (2016). "The effect of improving business environment and respecting intellectual property on the economic development of the countries with mid-high GDP". Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 6(22), 119-130. (Persian)
Hosseinzadeh Bahreini, M., Fallahi, M., & Erfani Jahanshahi, F. (2012). "The effect of business rules on economic development of some developed and developing countries". Journal of Economy and Regional Development, 3, 101-121. (Persian)
Hosseinzadeh, H. (2018). "The effect of improving business environment on the economic development of developing countries". Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 6(23), 498-517. (Persian) 
Ibrahim Heidar, J. (2012). "The impact of business regulatory reforms on economic growth". Japanese International Economies, 26, 285-307.
Iran’s Chamber of Commerce, Industries, Mines, and Agriculture. (2009). The study of business environment and a suggested plan for its improvement in Iran: the case of social security organization. (Persian)  
Karimi Petanlar, S., Nademi, Y., & Zobeiri, H. (2015). "The size of government and unemployment in Iran’s economy". Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 5(18), 51-64. (Persian)
Khezri, M. (2010). "The prospect of business environment in the 5th development plan of the countries". Strategic Studies, 13(2), 89-112. (Persian) 
Khodaparast Mashhadi, M., Sardari Torshizi, A., Hajian, A., & Dehghani Firoozabadi, H. (2018). "The effect of improving business environment on the economic development of some Islamic countries". The First Conference on New Findings in Administration Studies, Accounting, and Economy of Iran. (Persian)
Klapper, L. (2006). "Entrepreneurship: how much does the business environment matter? ". View Point Series. Note 313. Financial and Private Sector Development Vice Presidency, World Bank Group, Washington.
Klapper, L. F., & Love, I. (2011). "The impact of business environment reforms on new firm registration". SSRN. from: http://ssrn.com/abstract=1786802
Makian, N., Emami Mobeidi, M., Eshrati, S., & Ahmadi, Z. (2013). "Business environment and development strategy: a comparative study of MENA countries and OECD". Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 3(11), 75-84. (Persian)
Massaoud, B., & Ghak, Teheni, Z.  (2014). "Business regulations and economic growth: what can be explained?". International Strategic Management Review, 2(2), 69-78.                                                              
Mehrabani, F., Abdollahi, F., & Basirat, M. (2016). "The effect of business environment on the economic development of Iran: MENA and OECD countries using GMM". Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 4(13), 65-96. (Persian)
Nyström, K. (2010). "Business regulation and red tape in the entrepreneurial economy". The Royal Institute of Technology Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS). CESIS and the Division of Economics, KTH and the Ratio Institute, Stockholm, 225, 1-24.
OECD. (2008). Supporting business environment reform, practical
Olival, A. (2012). ''The influence of doing business institutional variables in foreign direct investment. gabinete de estratégiae estudos". Ministério da Economia eda Inovação.  
Ostadi, H. (2016). "The influential elements of Iran’s economic development and the impact of increasing energy carrier prices". Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 6(24), 129-141. (Persian)
Seyf, V. (2011). "Business environment". News on Economy, 9(132), 59-63. (Persian)
Shahnazi, R., & Dehghan Shabani, Z. (2011). "Analyzing the effect of business environment on the economic development of some countries". Journal of Economic Research, 11(3), 161-185. (Persian)
The 20-year prospect of Islamic Republic of Iran. from: www.dolat.ir. (Persian)