ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی صنایع، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ساری، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، ساری، ایران

چکیده

اختاف قیمت سوخت یارانه‌ای در داخل کشور با قیمت سوخت در خارج از کشور فرصتی مناسب برای قاچاق سوخت توسط سوداگران ایجاد کرده است. این معضل
چرخۀ تأمین و توزیع سوخت را دچار چالشی بزرگ کرده است. لذا برای مقابله با این پدیدۀ شوم در اقتصاد کشور، ارائۀ چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت یارانه‌ای ضروری است. در این پژوهش در مرحلۀ نخست، به روش استخوان‌ماهی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی، مصاحبه و روش دلفی، علت و ریشۀ ایجاد قاچاق سوخت مشخص شد. سپس روابط علت و معلولی عوامل با استفاده از روش دیمتل، با هدف مشخص شدن اهمیت هرکدام از عوامل، ترسیم گردید. در ادامه راهکارهایی جهت رفع عوامل یادشده از طریق جلسات طوفان ذهنی و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت ارائه گردید. در پایان نیز با استفاده از روش تلفیقی ای‌اچ‌پی ـ دیمتل، رتبه‌بندی راهکارها برای تخصیص منابع انجام شد. در هر مرحله از چارچوب پیشنهادی پژوهش، نتایج به دست آمده به تأیید خبرگان صنعت نفت رسید و همین امر دلیل محکمی بر اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی جهت رفع قاچاق سوخت در کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a framework for managing Iran fuel smuggling

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Akbarian 1
  • Masoumeh Latifi-Rostami 2
1 PhD of Industrial Engineering, The National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC), Sari. Iran
2 Master of Business Management, Islamic ,AZAD University, Sari branch, The National Iranian oil products Distribution Company (NIOPDC), Sari,Iran
چکیده [English]

Difference between subsidized fuel prices inside and outside the country, create good opportunity for trafficking in fuel by smugglers. A major challenge is happen in supply and distribution cycle of fuel by this problem. Then, providing a framework for managing subsidy fuel is essential in economy of the country.
In the first step in this research, the root cause of the smuggling of fuel was identified by the fish boned method and reading studies, field studies, interview and Delphi method. Then, the cause and effect relation of the factors was drawn with DEMATEL method. Then, the solutions were presented to eliminate these factors through mental storm meetings and interviews with oil industry experts. At the final step, ranking of solutions for resource allocation are done by the hybrid AHP-DEMATEL method.
At each stage of the proposed research framework, the results obtained were certified by oil industry experts. This is a solid proof of the credibility of the proposed framework for the elimination of fuel smuggling in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fuel smuggling
  • the hybrid AHP-DEMATEL method
  • the fish boned method
Akbarin, M., & Najafi, S. E. (2014). "A strategic plan in balanced scorecard using DEMATEL". Industrial Management Studies, 3(34), 133-154. (Persain)
Alavi, M., & Asili, M. (2009). "Production management and its effect on smuggling goods". Journal of Hidden Economy, 6 & 7, 25-29. (Persain)
Azarmand, H. (2015). "Issues of Iran’s hidden economy". Economic Research Institute of Behin, WP110, 1-7. (Persain)
Azkia, M., & Rahnama, Y. (2009). "Analyzing the social elements of fuel smuggling: the case of Shayegan Mahabad garden". Social Sciences, 2(3), 35-48. (Persain)
Bagherzadeh, A. (2012). "A pathological study of reacting against fuel smuggling in Iran: a human rights perspective". Journal of Legal Research, Economic Laws, 3(2), 28-44. (Persain)
Biabani, Gh., & Babapoor, M. (2011). "Smuggling goods: hidden and open aspects". Journal of Detective, 15(2), 125-157. (Persain)
Biabani, Gh., & Nazari, Gh. (2012). "Analyzing the aspects of smuggling goods and combating methods in some European, Asian, and African countries". Journal of Legal Research, Economic Laws, 3(2), 77-116. (Persain)
Biabani, Gh., & Rostami, B. (2009). "Fuel smuggling and preventive actions in border provinces". Journal of Detective, 9(2), 157-172. (Persain)
Bohen, A., & Farzanegan, M. (2009). "An analysis of smuggling in the world". Journal of Hidden Economy, 11, 35-37. (Persain)‌
Dascher, K., & Haupt, A. (2010). "The political economy of regional integration projects at borders where poor and rich meet: The role of cross-border shopping and community sorting". Journal of urban Economics, 10, 1016-1033.
Factors for Equity Investment by DEMATEL and Analytic Network Process. Expert System with Application, 38(7), 8375-8383.
Fasihi, H. (2009). "Smuggling pharmaceuticals in Iran". Journal of Hidden Economy, 10, 18-23. (Persain)
Helmer, O. (2016). "Problems in futures research: Delphi and causal cross-impact analysis". Futures, 1(1977-02-01), 17-31.  ISSN 0016-3287. Retrieved 2016-10-09. [DOI:10.1016/0016-3287(77)90049-0]    
Hosseini, M., Dehghan Dahnavi, M., Ghorbanizadeh, V., Amiri, M., & Rajayi Baghiayi, M. (2018). "A causative model of Iran’s bank credit using fuzzy Delphi model". Journal of Financial Management Perspective, 21, 115-131. (Persain)
Isaabadi, A., & Shah Ghalee, S. (2013). "The geopolitics of Iran and its effect on smuggling goods". Journal. Quarterly Journal of Geographic Research, 2(28), 49-68. (Persain)
Ishikawa, K. (1968). Guide to Quality Control. Tokyo: JUSE.
Jahani, B., & Poorshakibayi, P. (2012). "Prevention of smuggling goods with regards to supporting national production". Journal of Legal Research, Economic Laws, 3(2), 269-292. (Persain)
Jalali, S. (2016). "The significance of combating smuggling goods in implementing resistance economy". Habl al-Matin, 14(5), 106-121. (Persain)
Janparvar, M., & Ghasri, M. (2014). "Analyzing effective elements of smuggling goods in borders: a primary strategy of management in Iran’s borders". Journal of Disciplinary Geography, 7(2), 55-86. (Persain)‌
Kalantari, M., & Ghezelbash, S. (2012). "Analyzing the situation of smuggling goods in Zanjan province". Journal of Disciplinary Knowledge in Zanjan, 3(1), 41-65. (Persain)
Kazem, M., & Kolah Mal Hamedani, A. (2009). "The role of consumption pattern in preventing smuggling goods in Iran". Journal of Hidden Economy, 6 & 7, 3-7. (Persain)‌
Kharazian, P. (2009). "Fuel smuggling and environmental security". Journal of Hidden Economy, 11, 38-43. (Persain)‌
Kohnepoosh, H., & Shayan, H. (2013). "Analyzing the economic effect of smuggling goods in border cities: the case study of Marivan". Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 29(13), 51-73. (Persain)‌
Lee, W. S., Huang, A., & Cheng, C. M. (2011). Analysis of Decision Making.
Masoomi, R., & Ghasemi, A. (2009). "The role of border obstruction in smuggling goods". Journal of Hidden Economy, 10, 31-39. (Persain)‌
Mostafavi, M. (2009). "The pattern of inappropriate consumption and its impact: a focus on energy". Journal of Hidden Economy, 10, 42-47. (Persain)‌
Niazipoor, A. (2009). "The nature, legal status, and responsibilities of complaining organization of smuggling goods". Journal of Hidden Economy, 6 & 7, 50-58. (Persain)‌
Pishkesh, A. (2009). "Features, methods, and reasons of smuggling through transit". Journal of Hidden Economy, 6 & 7, 20-24. (Persain)‌
Rezvani, S., & Daryanavardi, V. (2012). "Employing differential criminal policy in combating systematic smuggling of goods and currency". Journal of Legal Research, Economic Laws, 3(2), 45-76. (Persain)‌
Sachin, K., & Ravi Kant, P. (2014). "A Hybrid approach based on fuzzy DEMATEL and  FMCDM to predict success of knowledge mamagement adoption in supply chain". Applied soft comuting, 18(1), 126-135.
Talebian, H., & Elyasvand, A. (2014). "The role of social prevention in reducing smuggling goods and currency". Journal of Detective, 27(2), 65-80. ‌(Persain)
Tzeng, G., Chiang, C., & Li, C. (2007). "Evaluating intertwined effects in e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL".  Expert system with Application, 32(4), 1028-1044.
Vahidinia, A., Salehi, I., Moradi, M., Komaki, H., & Ghiasi, M. (2012). "A comprehensive plan for combating against smuggling cosmetic goods in demand". Journal of Legal Research, Economic Laws, 3(2), 13-26. (Persain)
Vatanpoor, A. (2009). "Issues and strategies in smuggling goods". Journal of Detective, 8(2), 89-115. (Persain)
Yousefvand, J., & Khani, S. (2013). "Analyzing the preventive measures against smuggling goods through the disciplinary approach". Journal of Intelligence and Criminal Research, 4(8), 133-160. (Persain)
Youzbashi, A. (2012). "A comparative study of combating against smuggling goods in supply in the laws of Iran and Turkey". Journal of Legal Research, Economic Laws, 3(2), 165-198. (Persain)
Zahedi, Y. (2012). "Combating grey markets in supply and the role of governmental punishment organization". Journal of Legal Research, Economic Laws, 3(2), 149-164. (Persain)‌