اولویت بندی شاخص های کیفیت تولیدات داخلی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش مدیریت دانشگاه شیراز

2 عضو هیأت علمی بخش مدیریت دانشگاه پیام نور شیراز

3 عضو هیأت علمی بخش مدیریت دانشگاه شیراز

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

چکیده

کیفیت محصولات یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی است چرا که اعتماد عمومی به کالاهای داخلی را افزایش می-دهد. اگر کالای داخلی نتواند اهداف کیفیتی مورد نظر مردم را برآورده کند به مرور از سبد مصرفی مردم حذف می‌شود. در این پژوهش به بررسی نقش کیفیت تولیدات داخلی در اقتصاد مقاومتی پرداخته می‌شود. با استفاده از مرور ادبیات و بررسی پیشینه و نظر خبرگان تعداد 20 عامل به عنوان عوامل نهایی مؤثر بر کیفیت برگرفته از مدل جایزه ملی کیفیت ایران و 6 اصل از اصول اقتصاد مقاومتی به عنوان اصول مرتبط با کیفیت شناسایی شدند. با بررسی این شش اصل با نظر خبرگان اقتصاد مقاومتی تعداد 14 مؤلفه به عنوان مؤلفه‌های بیان‌کننده شرایط اقتصاد مقاومتی استخراج شده و روابط میان عوامل نهایی مؤثر بر کیفیت و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی استخراج گردید که به توسعه یک مدل مفهومی انجامید. در ادامه با استفاده از تکنیک فرآیند رتبه‌بندی تفسیری 20 عامل مؤثر بر کیفیت محصولات صنعت پتروشیمی با استفاده از نظرات خبرگان حوزه پتروشیمی با توجه به 14 مؤلفه اقتصاد مقاومتی اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Domestic Production Quality Indices based on Resistance Economy in the Petrochemical Industry

نویسندگان [English]

  • Payam Shojaei 1
  • Mohasen Jajarmizadeh 2
  • Moslem Alimohamadloo 3
  • Hossein Mehraki 4
1 Faculty Member of Department of Management, Shiraz University
2 Faculty Member of Department of Management, Payam-Noor, Shiraz
3 Faculty Member of Department of Management
4 M.S. Industrial Management at Shiraz University
چکیده [English]

Quality of products is one of the most important factors in economic growth because it increases public confidence in domestic goods. If the domestic product fails to meet the quality objectives of the people, it will be eliminated from the consumer basket of consumption. In this research, the role of the quality of domestic products in resistance economy are discussed. Using literature reviews and reviewing the background and views of experts, 20 factors were identified as the ultimate determinants of quality, as well as 6 principles of the principles of resistance economics as quality-related principles. By examining these six principles, in terms of strengths of researcher, 14 components were extracted as components of the condition of the resistance economy. Using the views of quality experts and resilient economics, the relationships between these factors and components were investigated, which led to the development of a conceptual model. In the following, using the technique of Interpretative Ranking Process, 20 factors influencing the quality of petrochemical industry products were prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • resistance economy
  • Interpretative Ranking Process
  • Petrochemical
آذر، ع، بختیاری، ح و محمدی، م. (1392). ارزیابی و مقایسه روش­های عارضه­یابی سازمان با رویکردAHP فازی. نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، سال هفتم، شماره 2، 213-189.
امیری طهرانی­زاده، م. (1394). مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی. دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، سال 12، شماره 23، 51-33.
پیغامی، ع. (1393). درس­گفتارهای اقتصاد مقاومتی. تهران، ایران: بسیج دانشگاه امام صادق.
تاری، ف، سیدشکری، خ و کاویانی، ز. (1391). اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن، تهران: گروه بازرگانی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
تقوی فرهی، ب و ایجابی، ا. (1394). الزامات پیاده­سازی نظام اقتصاد مقاومتی در سایه فرهنگ سازمانی آجا. فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال 11، شماره 32، 164-147.
جاجرمی­زاده، م، رعنایی، ح و باقری، م. (1396). طراحی الکوی فرهنگ جهادی در راستای اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
دفتر حفظ و نشر آثار آیت­الله خامنه­ای (29/11/1392). ابلاغ سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، بازیابی شده در 20 آذر 95 از  farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
خراسانی، ا و ملامحمدی، ا. (1390). مقایسه کیفیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شاهرود بر اساس مدل­های رایج کیفیت. نشریه آموزش عالی ایران، دوره 4، شماره 1، 183-161.
رحمانیان، س. (1391). بررسی مؤلفه‌ها، تبیین استراتژی و دستاوردهای پیاده­سازی اقتصاد مقاومتی. اولین همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، 129-119.
رمضان­پور، ا، ایاغ، ز و چهره، م. (1391). بررسی نقش اقتصاد دانش­بنیان و بهره­وری در اقتصاد مقاومتی. اولین همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، 361-349.
سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، (1393). اهمیت صنعت پتروشیمی در کشور ایران؛ مطالعه موردی: شیوه قیمت گذاری گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی، مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی.
سخایی، ف، جعفرزاده، ا و اسماعیلی، ع. (1392). مدل­های سنجش ریاضت مشتری در تعاملات آنلاین. دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 153-140.
سلیمانی، ی و پیغامی، ع. (1395). مؤلفه‌های الگوی مقاوم­سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 71، 29-5.
عبدالشاه، م و حسینی، ف. (1394). مقایسه کاربردهای کلی و معیارهای مدل­های بین­المللی کیفیت و مدل­های رایج در ایران. نخستین همایش بین­المللی جامع مدیریت ایران، 125-104.
قنبری، د. (1393). مطالعه تطبیقی جایزه ملی تعالی سازمانی ایران با مدل EFQM  و مالکوم بالدریج. فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی، دوره 7، شماره 27، 87-65.
موسسه مطالعات بهره­وری و منابع انسانی (1382). راهنمای متقاضیان جایزه ملی بهره­وری و تعالی سازمانی. تهران، ایران: دبیرخانه موسسه مطالعات بهره­وری و منابع انسانی.
مهرکی، حسین (1396). بررسینقشکیفیتتولیداتداخلیدردفاعاقتصادیوراهکارهایتقویتآن در صنعت پتروشیمی (مورد مطالعه: پتروشیمی بوشهر)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: پیام شجاعی، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی.
نجمی، م و حسینی، س. (1388). مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل. چاپ هشتم، تهران، ایران: انتشارات سرآمد.