بررسی جهانی الگوی اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی کشور روسیه و ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران - ایران

چکیده

اقتصاد مقاومتی یکی از مفاهیم مهم و حیاتی در اقتصاد کشور ایران محسوب می شود. یکی از روش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی کارا و اثرگذار،بررسی الگوهای جهانی موجود در این زمینه می باشد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تفسیر مفهوم و ویژگی های اقتصاد مقاومتی در کشور روسیه و مقایسه آن با کشور ایران می باشد. نتایج تحقیق نشان از وجود شباهت ها و تفاوت های این مفهوم در هر دو کشور می باشد. هر دو کشور ایران و روسیه، افتصاد مقاومتی را راهکاری سازنده جهت تقویت اقتصاد داخلی حتی در صورت وجود تهدیدها و تحریم های کشورهای غربی در نظر می گیرند. تفاوت محسوس این مفهوم در این دو کشور را می توان در تعریف جامع تر آن در ایران – عدم اختصاص این مفهوم تنها در شرایط تحریم-، تعریف دفاعی – حمله ای اقتصاد مقاومتی در روسیه و وجود روح اقتنصاد اسلامی در اقتصاد مقاومتی کشور ایران دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Resistive Economy Pattern in the World: The case of Russian Federation and Iran

نویسنده [English]

  • Ehsan Rasoulinezhad
Assistant Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran-Iran
چکیده [English]

Resistive Economy is one of the vital and important concepts in Iran which has been considers as a golden economic key under resitrictions and economic sanctions to improve chiefly the economic infrastructures. Investigation of the resistive economic patterns in the world can help an economy to imply this kind of economy, efficiently. Hence, the main purpose of this paper is to theoretically investigate the concept and characters of the Russian Resistive Economy and compare it to the resistive economy in Iran as well. The Russian Resistive Economy (RRE) has been introduced to lower the negative effects of the West 2014-sanctions against Russia. The findings of this study express some similarities and dissimilarities between the resistive economy in Iran and Russia. Both of them consider the resistive economy as a good way to enhance the local economy. The main differences are the purpose of using this economy and also the combination of the resistive economy with the Islamic economic principles in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive economy
  • Economic Growth
  • Sanctions
  • Russia
آجیلی، هادی. (1392). اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی. علوم سیاسی. 9 (24): 87-105.
اسدی، علی. (1393). نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان. 2 (5): 25-39.
امیری طهرانی زاده، سید محمد رضا. (1394). مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی. دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران. 12 (23): 33-51.
پژوهنده، محمد حسین. (1394). موانع تحقق اقتصاد مقاومتی. پژوهش‌های اجتماعی اسلامی. 3 (106): 185-238.
دانایی فرد، حسن. (1390). تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست‌های ملی: طراحی مدل مفهومی و چالش‌های فرارو. اندیشه مدیریت راهبردی. 5 (2): 5-24.
خوشکلام خسروشاهی، موسی و هرورانی، حسین. (1395). اقتصاد مقاومتی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با رویکردهای خصمانه آمریکا و عربستان سعودی در بازار نفت. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی. 4 (15): 43-70.
سلیمانی، یاسر و سید حسین زاده یزدی، سعید. (1395). تبیین رویکردها و مولفه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست ها: مولفه‌های دیپلماسی اقتصادی. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان. 4 (ویژه نامه اقتصاد مقاومتی): 91-114.
شقاقی شهری، وحید و کریم، محمد حسین. (1395). اثرات فساد مالی بر درون زایی اقتصاد ایران در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان. 4 (ویژه نامه اقتصاد مقاومتی): 63-90.
مبینی، محمد و معمارزاده طهران، غلامرضا. (1395). آینده پژوهی سازمان‌های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان. 4 (ویژه نامه اقتصاد مقاومتی): 1-32.
نوفرستی، محمد. (1395). اقتصاد مقاومتی و راه‌های دستیابی به آن. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان. 4 (ویژه نامه اقتصاد مقاومتی): 157-168.
یلفانی، امیر و دیگران. (1395). بررسی اثرات و پیامدهای تحریم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران و رابطه اقتصاد مقاومتی با کاهش اثرات منفی تحریم. مطالعات علوم انسانی، 2 (2): 1-10.