ارزیابی تاثیر گردشگری حلال بر حوزه‌های گردشگری ایران با استفاده از مدل جمع وزنی (WSM)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه توسعه انواع گردشگری از مهم‌ترین موضوعات تحقیق در گستره علم جغرافیای انسانی است؛ زیرا صنعت گردشگری از یک سو تنوع گسترده‌ای دارد و از سویی دیگر می‌تواند آثار مثبت عمیقی را در ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان و فضاهای جغرافیایی داشته باشد. در کنار ساختارهای مدیریتی و پیش‌نیازهای کالبدی و مادیِ لازم برای توسعه گردشگری، یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند آثار مثبت و منفی را بر توسعه گردشگری در یک کشور بگذارد، الگوی ناظر بر نظام گردشگری آن کشور است. گردشگری حلال؛ الگویی رفتاری- عملکردی است که ارزیابی تأثیرات آن بر انواع گردشگری کشور ایران، هدف تحقیق حاضر هست. ماهیت تحقیق بنیادی بوده و از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده‌ها؛ پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه خبرگان است. جامعه مورد نظر شامل 25 نفر از اساتید گردشگری دانشگاه‌های شهر تهران بوده است. روش‌ تحلیل داده‌ها، استفاده از مدل جمع وزنی WSMبوده و برای وزن‌دهی به شاخص‌ها از ضریب آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته‌های پژوهش گویای آن است که الگوی گردشگری حلال می‌تواند بر توسعه، کارایی و اثربخشی هر یک از انواع گردشگری کشور تأثیرات متفاوتی بگذارد، به‌گونه‌ای که برای برخی از انواع گردشگری به عنوان محرک و مشوق توسعه و برای برخی دیگر به عنوان مانع و محدودیت عمل می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که الگوی حلال می‌تواند منجر به توسعه برخی از انواع گردشگری مانند گردشگری مذهبی، فرهنگی، تاریخی، پزشکی و اکوتوریسم شود در حالیکه عامل محدودکننده‌ای برای گردشگری تفریحی، دریایی و گردشگری ماجراجویانه محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the Effect of Halal tourism in Iran's tourism by using method of weighted sum model

نویسندگان [English]

  • Ali Hajinejad 1
  • Abouzar Paydar 2
  • Fateme Baqeri 3
  • Naser Abdi 2
چکیده [English]

Nowadays, development of tourism types is one of the most important research topics in the area of human geography. Because the tourism, on the one hand, has different types and on the other hand, it can have profound and positive effects on the mundane and spiritual dimensions of the human life and geography areas. Development of tourism types in each geography area may encounter with different driver and barriers. Alongside the management structures and physical and mundane prerequisites, dominant tourism pattern on area’s tourism system is one of the factors that has positive and negative effects on its tourism development. Halal tourism is the behavioral-functional pattern that the goal of present research is assessment of its effects on Iran's tourism types. This article is fundamental and descriptive-analytical research. Method of gathering data is survey by the expert’s questionnaire. The sample consists of 25 tourism professors of Tehran universities. The method of data analysis is Weighted Sum Model (WSM) and Shannon Entropy is used for weighting of indicators. Research findings indicate that the tourism Halal pattern can have different effects on the development, efficiency and affectivity of each type of the country' tourism and this pattern can be a driver factor for some forms of tourism and as a limitation factor for some. The results show the Halal pattern can lead to development of some types of tourism such as religious, cultural, historical, health tourism and ecotourism, while it considers as a limiting factor for development of leisure, marine, adventure tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal Tourism
  • Areas Tourism
  • WSM Model
  • Iran
بازرگان, ع. (1389). مقدمه‌ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری (نسخه دوم). تهران: دیدار.
جبرائیلی, م., موسوی واعظی, س., میکائیلی, پ., سعادتیان, ر., & عقلمند, س. (2011, ژوئن). علل افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله افق توسعه آموزش پزشکی, 4(3), ص. 21-25.
خرازی, ک. (1393, اردیبهشت 20). سمینار مدیریت شناختی در آموزش عالی. تهران, تهران, ایران: دانشگاه تهران.
رحیمی, ب., کاظمی, ن., محمدپور, ی., رحمت نژاد, ل., & جباری, ن. (1392, آبان). بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1390. مجله دانشکده پرستاری و مامائی ارومیه، هشت (49), ص. 614-621.
سالاریفر, م. (1391). باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل‌کنندۀ نگرانی و خودتنظیمی تحصیلی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
فتی, ل., آذری, ش., برادران, ح., & اطلسی, ر. (1392). مرور سیستماتیک بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان پزشکی. گامهای توسعه در آموزش پزشکی, دهم (دوم), ص. 150-157.
کریمی, ف. (1390). ساخت و اعتباریابی ابزارهای سنجش فراشناخت حل مسئله(دانش، نظارت و باورهای فراشناختی) و بررسی رابطۀ فراشناخت دورۀ راهنمایی با عملکرد آنان در حل مسأله‌های کلامی ریاضی. تهران: دانشگاه خوارزمی.