عوامل مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای به‌کارگیری آن در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری با دیدگاه زیست‌محیطی

نوع مقاله : علمی -ترویجی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.331501.2388

چکیده

امروزه بهره‌گیری از منابع انسانی در مقام مهم‌ترین سرمایۀ سازمانی و مدیریت بهینۀ آن ضروری است. به‌دلیل افزایش مسائل زیست‌محیطی، سازمان‌ها باید به اقدامات مرتبط با توسعۀ پایدار نظیر به‌کارگیری شیوه‌های مدیریت منابع انسانی سبز بیشتر توجه کنند. لذا در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری، سازمان‌ها باید درخصوص اقدامات مدیریت منابع انسانی و مدیریت محیط‌زیست رویکردی راهبردی و همسو داشته باشند. در این باره، مدیریت منابع انسانی سبز یک رکن مهم در توسعۀ پایدار و مدیریت سبز است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل محوری مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای آن در سازمان‌ها بوده است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر مرور نظام‌مند تحقیقات پیشین و مصاحبۀ عمیق با صاحب‌نظران شامل مدیران، معاونان و کارشناسان بخش‌هایی از دانشگاه‌ها در سطح شهر تهران و سازمان حفاظت از محیط‌زیست و مشاوران منابع انسانی بود که در زمینۀ امور سبز فعالیت داشته‌اند. نمونه‌گیری با استفاده از روش هدفمند انجام شد و تعداد نمونه نوزده نفر تعیین گردید. طبق یافته‌های پژوهش، عوامل محوری و پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی و اولویت‌بندی شد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Core Factors of Green Human Resource Management and the Consequences of its Use based on the General Policies of Administrative System through an Environmental Perspective

نویسنده [English]

  • Bahareh Shahriari
Assistant Professor, Department of Business Management, faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Currently, one of the most important aspects of organizational capital and productive management is benefiting from the human resources. As the environmental issues emerge, organizations need to think of the related measures in relation to sustainable development to activate the green human resource management. Therefore, considering the general policies of administrative system, organizations have to follow up a general approach with respect to human resource management and environment management. In this regard, green human resource management is one of the key aspects of sustainable development and green management. The aim of this research is to identify the main issues of green human resource management and its consequences in organizations. The research method was qualitative, focusing on the previous studies and conducting interview with experts, managers, deputies, and staffs of academic centers in different parts of Tehran, as well as the environment organization and their human resource advisors who were active in green issues. A purposeful sampling was also employed, which handed in 19 participants. The findings revealed the main aspects and consequences of green human resource management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • green management
  • green human resource management
  • general policies of administrative system