هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه یزد

چکیده

امید به زندگی، از جمله شاخص‌های مهمی است که نه تنها خود متأثر از مولفه‌های متعددی می‌باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیزمی‌باشد. امید به زندگی در بدو تولد، معرف متوسط سال‌هایی است که یک فرد به دنیا آمده و عمر خواهد کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش رگرسیونی با رویکرد داده‌های ترکیبی به بررسی هزینه‌های صرف شده سلامت بر امید به زندگی در کشورهای اسلامی می‌پردازد. داده‌های این مطالعه مربوط به 39 کشور منتخب اسلامی می‌باشد. بر اساس تقسیم‌بندی پایگاه اطلاعات بانک جهانی این کشورها به دو گروه کشورهای درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین تفکیک شده‌اند. داده‌ها و اطلاعات از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، استخراج شده است و دوره زمانی مورد بررسی از سال 2013-1995 می‌باشد. نتایج حاصل از تخمین در هر دو گروه کشورهاعلی‌رغم تئوری اقتصادی، بیانگر رابطه منفی بین متغیر امید به زندگی و مخارج بهداشتی افراد می‌باشد. مخارج بهداشتی دولت، در کشورهای با درآمد سرانه بالا رابطه مثبت و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین رابطه منفی با متغیر امید به زندگی دارد. هم‌چنین رابطه مثبت بین متغیر امید به زندگی با هر یک از متغیرهای آموزش، بهبود منابع آبی و درآمد ملی سرانه برقرار است. لذا، مناسب است کشور ما که در گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا قرار دارد سیاستی اتخاذ نماید که منجر به توسعه سلامت در اوایل سن افراد جامعه باشد. همچنین بر روی بهبود آموزش و منابع آبی توجه ویژه‌ای منظور دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Health Expenditure & Life-expectancy in Islamic Countries: A Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • S. Nezamuddin Makiyan 1
  • Effat Taherpour 2
  • Parvaneh Zangiabadi 2
1 Associate Professor in Economics,Yazd University
2 Graduate Student in Economics, Yazd University
چکیده [English]

Life expectancy is an important indicator which is not only affected by various components but also is an index of cultural, social, economic and health situations of every country. To analyze life expectancy in Islamic countries, this investigation used a regression analysis with Panel Data method. These countries are divided into two groups: high and low per capita income countries. The period of investigation is from 1995-2013.The results of the study indicate that there is a negative and significant relation between life-expectancy and individual’s health expenditure in both groups of the countries. Also, government’s health expenditure has a positive relation with life-expectancy in high per-capita income countries, but, a negative relation in low per-capita income countries. Moreover, results show that there are positive relation between life expectancy and education, improvement in water resource and per-capita income. Thus, it is appropriate that the policy-makers of our country pay more attention to health improvement in the beginning of ages of the people and enhancement of education and water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life expectancy
  • Health Expenditure
  • Islamic countries