امکان‌سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک‌های توسعه‌ای و ارائۀ سیاست‌های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مالی و بانکی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شده است. بی‌ثباتی در اقتصاد می‌تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره‌های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکۀ بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل­های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهرۀ بانکی، افزایش نرخ بهرۀ وام‌های بین‌بانکی و مطالبات معوق بانک‌ها نمایان می‌گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک‌ها در سه سطح بررسی می‌شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایۀ نظارتی که بررسی می‌کند بستر ایجاد بانک‌های توسعه‌ای قانون است یا براساس اساسنامۀ آن‌هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری و تخصصی می‌توان گفت یکی از ضرورت‌های اساسی برای این دسته از بانک‌ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن‌هاست. بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک‌های توسعه‌ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک‌های توسعه‌ای است و چالش‌های هریک از پیمان‌های بازل چیست؟ طبق یافته‌های این مقاله، بانک‌های توسعه‌ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به‌دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک‌‌های توسعه‌ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می‌دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک‌های توسعه‌ای مشکل‌ساز به‌نظر نمی‌رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران‌کننده می‌نُماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Feasibility Study of the Regulatory and Prudential Regulations for the Development Banks and Some Regulatory Policies for the Resistance Economy

نویسندگان [English]

  • Razieh Ahmadi 1
  • Mohammad Hashem Botshekan 2
  • Jafar Jamali 3
  • Abbas Memarnejad 4
1 PhD student in finance, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Humanities, Azad University, Electronic Branch, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The general policies of the resistance economy aim to support development, dynamicity, and improvement of resistance economy indexes in order to achieve the 20-year development plan. This is issued through a flexible, opportunistic, and generative approach. The instability of economy can have irreparable consequences, resulting in instable periods in the macro-economy and banking system of the country. This manifests itself through increasing inflation, high bank interest rate, increased inter-banking loan interest, among others. It is evident that the developed and developing economies consider prudential macro-policies. Financial regulations in banks could be studied at three levels: 1. Regulatory rules concerning the establishment and activities in a country, 2. Regulations enacted by the administrative cabinet, 3. Prudential level which investigates the legality of development banks. Considering the different roles, aims, and performances of the development banks from commercial ones, one can suggest that one of the main necessities of these types of banks is to analyze the regulatory rules controlling them. Therefore, this study employs a descriptive-practical method to answer the following two questions: 1. From a theoretical perspective, should development banks be controlled through prudential regulations? Does Bazel agreement provide a proper framework for the development banks? If so, what are their challenges? The findings indicated that rather than enforcing prudential regulations, the development banks need to be controlled by the supervisor of the sector in order to achieve their aims. So far as the second question is concerned, after analyzing three Bazel agreements, it was found that the second agreement was more flexible, welcomed by most of the development banks around the world. The results concerning the third Bazel agreement showed that some of the requirements are not problematic for the development banks, such as cash risk treatment; however, some others are concerning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regulatory and prudential regulations
  • development bank
  • Bazel committee
Arjmandnezhad, A. (2006). Banking and credit study group: 25 principles of supervising effective banking. Central Bank of IRI, 1-23. (Persain)
Barros, P. (2016). Interview conducted on October, 30th, 2016.
BIS. (2016). Standards for interest rate risk in the banking book issued by the Basel Committee. 
BIS. (2021). A framework for dealing with domestic systemically important banks - final document.
Carvalho, F. C. (2009). Basel II: A Critical Assessment. Received from: http://www.ie.ufrj.br/eventos/seminarios/pesquisa/basel_ii_a_critical_assessment.pdf. Rio de Janeiro: UFRJ
Gurley, J. G., & Shaw, E. S. (1960). Money in a theory of finance. Washington: Brookings Institution.
Iranmanesh, M. (2002). Developmental banking: definitions, responsibilities, roles, and activities. Journal of Bank and Bahman Economy, 6(32), 36-41. (Persain)
Kordnouri, A., Edalatian Shahriari, J., & Azizi, M. (2020). A conceptual model for business in development banks through international entrepreneurship approach. Financial Economy. 14(53), 157-172. (Persain)
Luna-Martinez, J., & Vicente, C. L. (2012). Global Survey on Development Banks. Policy Research Working Paper, 5969. World Bank.
Mazzucato, M., & Wray, R. (2015). Financing the capital development of the economy: A keynes-schumpeter-minsky synthesis. Levy Institute of Bard College Working Paper, 837. New York: Levy Institute.
McKinnon, R. I. (1973). Money and capital in economic development. Washington DC: Brookings Institute. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 410, The Energy Crisis: Reality or Myth (Nov., 1973), 243-246. Published by: Sage Publications, Inc.
Ramezanzadeh, M. (2007). BAZEL 2, information security and risk management. Pars Processing Co. Received from: https://vista.ir/m/a/uew6y (Persain)
Sadeghi Lafmajani, M. (2016). Development banks: background, aims, and roles. The First Conference on the Role of Development Banks in the Economic Development of Iran. 265-296. (Persain)
Sehat, S., & Dehghanan, H. (2016). Identifying and prioritizing the effective management factors on the success of development banks in Iran: the case of Tavavon bank. Journal of Studies and Economic Policies, 24(80), 217-240. (Persain)
Sobreira, R., & Zendron, P. (2011). Implications of Basel II for National Development Banks. In Claude Gnos & Louis-Philippe Rochon (Eds.), Credit, Money and Macroeconomic Policy. chapter 10, Edward Elgar Publishing.
Wyman, O. (2016). Development finance best practices. Oliver Wyman Financial Services, January. IACPM/Oliver Wyman Financial Resource Management Survey, 2016.
Zanganeh, I., & Nahtani, N. (2017). The role of imbalanced information in financial decisions of banks and the risk of unwise decisions. Tenth International Conference on Economy and Management, Rasht, Iran. Received from: https://civilica.com/doc/650463 (Persain)