اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

   موانع قانونی در انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می گردد. مطالعه حاضر با بکارگیری روش داده‌های مقطعی پویا و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته به بررسی و مقایسه اثر شاخص‌های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی برای یک نمونه منتخب از 44 کشور عضو منا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2012-2006 می پردازد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران بدلیل فقدان محیط کسب و کار مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر بررسی شاخص‌های فضای کسب و کار حاکی از آن است که این شاخصها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشند. همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی است.در مورد کشورهای منا از بین شاخص‌های فضای کسب و کار بیشترین اثر بر رشد اقتصادی مربوط به شاخص انحلال (0.18) و کمترین اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزی (0.027) است. این در حالی است که برای کشورهای OECD بیشترین اثر مربوط به شاخص شروع کسب و کار (0.35) و کمترین اثر مربوط به شاخص پرداخت مالیات (0.12) است. در حالیکه شاخص پرداخت مالیات برای کشورهای منا دارای اثر منفی (0.23-) بر رشد اقتصادی است. زیرا با بدتر شدن فضای کسب و کار رشد اقتصادی کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the Effects of Doing Business on Economic Growth for Iran, MENA and OECD Countries by GMM Method

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mehrabani 1
  • Fereshteh Abdollahi 2
  • Mehdi Basirat 1
1 Assistant Professor Department of Management and Economics, Ahwaz Branch, Islamic Azad University Ahwaz, Iran
2 M.Sc. in Economics, Islamic Azad university, Ahvaz Branch
چکیده [English]

Regulatory barriers to doing economic activities lead to reducing entrepreneurship and entrepreneurial activities, investment, job creation, and ultimately economic growth will decrease. Thus, deregulation and structural adjustment in the laws and regulations in terms of improving the business environment is one of the main priorities to achieve economic growth and development. According to above, main purpose of this paper is investigating the effect of doing business (DB) indicators on economic growth by using panel data method and GMM estimator, for Iran, OECD and MENA countries during 2006-2012.The main findings of our investigation are: First, Iran economic growth has decreased in recent years. Second, studying and comparing Iran DB indicators with MENA and OECD countries show that they are low and Iran's ranking is undesirable. Third, the results show a robust support for the claim that the improvement in DB indicators will lead to an increase in the economic growth. About MENA countries, dissolution index (RI=0.18) has the greast effect on economic growth and least effect is related to cross-border index (0.027). However, for OECD countries the greatest and least effects are belong to starting business index (SB=0.35) and tax payment (PT=0.12). While the PT index has negative effect (-0.23) on MENA countries economic growth. Because worsening business environment leads to decreasing economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • Economic Growth
  • GMM