بررسی عوامل مؤثر بر دانش ‌پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

3 کارشناسی‌ارشد مطالعات هند، دانشکدۀ مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیش‌بینی عوامل مؤثر بر پذیرش کالای ایرانی با استفاده از فرایندهای القایی از موضوعات مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقالۀ حاضر کشف عوامل مؤثر بر دانش پذیرش  کالای ایرانی از طریق رسانه‌های اجتماعی است. با ادغام نظریۀ معناسازی، نظریۀ نفوذ اجتماعی، نظریۀ غنای اطلاعات، نظریۀ جاذبۀ ترس و روش احتمال مشارکت، یک الگو دانش پذیرش کالای ایرانی ساخته شده است. این تحقیق از دستۀ پژوهش‌های کاربردی و از  نظر روش گردآوری داده‌ها، از نوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ مورد مطالعۀ پژوهش مشتریان محصولات شرکت پارس‌خزر از طریق رسانه‌های اجتماعی هستند که با استفاده از روش سرشماری، 127 نفر انتخاب شدند. جامعۀ آماری تحقیق پرسش‌نامه‌های مربوط به مدل ساخته‌شده را که براساس طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت تقسیم‌بندی شده‌ است، تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار‌های اس‌پی‌اس‌‌اس و اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شده است. این مقاله اثر مداخله‌گر اعتماد را بر فرایند دانش پذیرش کالای ایرانی آزمون می‌کند. نتایج نشان داد که غنای دانش از طریق کیفیت دانش درک‌شده، اجماع دانش درک‌شده و اعتبار منبع درک‌شده بر اعتماد، و اعتماد بر پذیرش کالای ایرانی تأثیر مثبت و معناداری گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring Factors Influencing on Iranian Goods Knowledge Adoption in Social Media

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sadeghi 1
  • Vahid Nafisi 2
  • Asra Karim 3
1 Assistant Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MA of Business Management, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University Qazvin Branch, Qazvin, Iran
3 MA of Indian Studies, Faculty of World Studies, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Estimating the effective factors of Iranian goods adoption through induction processes is a much neglected area of research. The aim of this study, however, is to explore the effective factors on the Iranian goods adoption knowledge in social media. Mixing the meaning-making theory, social influence theory, information rich theory, fear attraction theory, and potential contribution method, a model for the Iranian goods adoption knowledge was constructed. This is a practical research which follows a descriptive-survey method. The research population is the customers of Pars-Khazar company in the social media, 127 of whom were selected through census sampling. The research sample answered to a 5-point likert scale. SPSS and PLS smart software were used for data analysis. This study tested the intervention variable of trust in the process of Iranian goods adoption knowledge. The findings showed that the knowledge richness had a significant positive effect on trust in general, and trust in Iranian goods adoption through knowledge quality, knowledge consensus, and knowledge richness in particular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Social Media
  • knowledge quality
  • knowledge consensus
  • knowledge richness