واکاوی دلالت‌های خط‌مشی‌های کلان بر سیاست‌های کلی قضایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دکترای خط‌مشی‌گذاری عمومی، پژوهشکدۀ سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در تدوین سیاست­‌های کلان حوزۀ قضایی، توجه به دلالت‌های سایر خط‌مشی‌های کلی نظام برای دستیابی به هم‌راستایی افقی بین همۀ خط‌مشی‌های کشور ضروری است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی دلالت‌های سایر خط‌مشی‌های کلی نظام برای سیاست‌های کلی قضایی است. این پژوهش با روش دلالت‌پژوهی انجام شده است. بر این اساس، ابتدا همۀ­ 15 خط­مشی کلی نظام در بازۀ سال­های 1389 تا 1396 به‌مثابۀ «دال» گردآوری شد و سپس دلالت‌های هریک از بندهای خط‌مشی‌های کلی برای مأموریت‌های دستگاه قضایی به‌مثابۀ «مدلول» شناسایی گردید. با کنار گذاشتن دلالت‌های تکراری، نتایج پژوهش در 13 گزاره تنظیم و سازمان‌دهی شد. با عنایت به اهمیت موضوع پیشگیری در حوزۀ قضایی، اهم این گزاره­ها بعضاً شامل آموزش جذاب مسائل عمومی، حقوقی و قضایی به مردم (توسعۀ فرهنگ و دانش حقوقی مورد نیاز عامه در جامعه)، ارتقای مستمر شاخص‌های قضایی، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و نقش‌آفرینی فعال در موضوع «آسیب‌های اجتماعی» است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Implications of Macro-Policies of the State in the Macro-Policies of the Judiciary

نویسندگان [English]

  • Mahdy Mortazavi 1
  • Meisam Alipour 2
  • Hossein Mohammadi Doust 3
1 Associate Professor, Group of public administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 PhD of Public Policy Making, Hekmat Institute of Policy Research and Strategic Studies, Tehran, Iran
3 MA of Public Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiate Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In preparing the macro-policies of the judiciary, it is imperative to consider the macro-policies of the state in order to have a horizontal alignment with all the policies of the country. Accordingly, the current study aims to investigate the implications of macro-policies of the state in the macro-policies of the judiciary. Therefore, first, all the 15 macro-policies of the state from 2010 to 2016 are analyzed, and then the implications of each in the judiciary sector are investigated. Putting aside the repetitive implications, the findings were categorized into 13 statements. As the judiciary sector has a preventive approach, some of these statements were related to education in public, legal, and judiciary issues (improving culture and legal knowledge for the society), improving the judiciary indexes, improving business environment, and entrepreneurship, taking social issues into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macro-policies of the state
  • causal research
  • horizontal alignment
  • macro-policies of the judiciary
  • expediency discernment council
مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران: دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی. (1397). تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران، 51.
ازوجی، علاءالدین. (1386). تحلیل و ارزیابی سیاست­ها و عملکرد بازار کار در برنامه­های توسعه­ای ایران. فصلنامه علوم اقتصاد، سال اول، پاییز، صص. 25-54.
جباری پور، مجتبی؛ حسن، عابدی جعفری و محمد، ایوبی اردکانی. (1394). بررسی و ارزیابی خط­مشی­های مبارزه با فساد در برنامه­های چهارگانه توسعه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست­گذاری عمومی، دوره 1، ش 2، تابستان، صص. 51-68.
عطاردی، محمدرضا و همکاران. (1395). واکاوی علل ناکامی یکپارچه سازی خط مشی های فرهنگی در ایران مطالعه مبتنی بر روش نظریه پردازی داده بنیاد، اندیشه مدیریت راهبردی، ش 2، صص 81-126.
دانایی فرد، حسن. (1395). نهضت­های مدیریتی در بخش دولتی ایران ( گذشته، حال و آینده). جلد دوم، چاپ اول. تهران: سمت، 387.
قلی پور، رحمت الله و همکاران. (1394). مفهوم پردازی پدیده شکاف خط­مشی در فرآیند خط­مشی­گذاری فرهنگی، مجلس و راهبرد، 22(81)، 92-124.
عظیم زاده اردبیلی، فائزه؛ حسابی، ساره. (1390). سیاست جنایی و تطور مفهومی آن، تعالی حقوق، 15، صص. 113-133.
غلامی، علی. (1392). سیاست جنایی اسلام از منظر اندیشمندان غربی و نقد و تحلیل آن، مطالعات حقوقی دولت اسلامی، 3، صص. 95-129.
 
هداوند، مرضیه؛ فاتح راد، مهدی؛ طباطبائیان، سید حبیب الله. (1395). تحلیل فرایند سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی، سیاست‌های راهبردی و کلان، 4(16)، 1-18.