بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کالا در کارگاه‌های صنعتی بزرگ با تأکید بر نقش کارگران و رونق تولید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، گروه اقتصاد گردشگری، پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران

2 پژوهشگر، گروه اقتصاد گردشگری، پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهی، مشهد. ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد گردشگری، پژوهشکدۀ گردشگری جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران

چکیده

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تکیه به تولید داخلی، سبب کاهش نیاز به واردات شده و به دنبال آن اشتغالزایی نیز رونق خواهد گرفت. تولید کالای با کیفیت، برای تامین تقاضای مصرف‌کنندگان مهم بوده و یکی از مهمترین فاکتورها برای ترغیب خرید کالای ایرانی است. یکی از عواملی که می‌تواند بر روی کیفیت موثر باشد نیروی کارِ شاغل در کارگاه است. کارگران از طریق قراردادهای کار در واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت شده و لذا نوع قرارداد آنها و شرایط آن، می‌تواند بر روی رضایت شغلی و در نتیجه کیفیتِ کار آنان و به تبع کیفیت کالای تولیدی، موثر باشد. این تحقیق به دنبال بررسی نقش کارگران و شرایط قرارداد کار آنها، بر روی کیفیت کالاها در کارگاه‌های صنعتی بزرگ می‌باشد. جامعه آماری «کارگاه‌های بزرگ صنعتی» استان بوده که نمونه‌ای مشتمل بر 163مورد بر حسب نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده و به کمک ابزار پرسشنامه‌ و استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در گروه متغیرهای مرتبط با ویژگی‌های فردی کارگران، عوامل «تحصیلات، تاهل، سن، سابقه کاری، میزان ساعت کاری و درآمد»، در گروه متغیرهای مرتبط با قرارداد کار، عوامل «وجود امتیازات موردی در قرارداد و وعده‌های غذایی» و در گروه متغیرهای مرتبط با شاخص‌های موثر بر کیفیت کالاهای صنعتی، عوامل «سیاست‌های بهبود تعادل کار و زندگی و مدیریت کارگاه»، دارای اثر مثبت ومعنی‌دار بر افزایش کیفیت کالاهای صنعتی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Quality of Products in Large Industrial Workshops: Emphasizing the Role of Workers and Production Improvement

نویسندگان [English]

  • Maryam Rasoulzadeh 1
  • Ali Rahnama 2
  • Javad Baraty 3
1 Researcher of Tourism Economics Department, Jihad University Tourism Research Institute, Mashhad, Iran
2 Researcher of Tourism Economics Department, Jihad University Tourism Research Institute, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Tourism Economics, Jihad University Tourism Research Institute, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Considering the current economic situation in Iran, domestic production can reduce import and consequently increase employment rate. High quality products have always been important for consumers as a main factor for purchasing Iranian products. One of the key factors of quality is labor force in workshops. Workers are employed in the workshops through a contract, thus, the type and the terms of contract can affect their job satisfaction and quality of work, and consequently the quality of product. This study aims to investigate the role of workers and their terms of contract on the quality of products in the workshops. The population was all the large industrial workshops of Khorasan Razavi province, sampling 163 workshops The data are extracted using questionnaire, and then analyzed through generalized order logit model. The findings show that the individual characteristics variables such as education, marital status, age, work experience, working hours, and income have a positive relationship with contract-related variables such as rewards and meal, and effective indexes of product quality such as policies for work-life balance and workshop management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product
  • workers
  • large scale industrial workshop
  • generalized ordered logit model
آیت. محمد قاسم، نظری­زاده. علیرضا(1375). بررسی عوامل موثر در بهبود کیفیت محصولات صنعتی در ایران. اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
پاشایی. حسین، نوری. ایرج (1392)، تعیین و رتبه­بندی عوامل موثر بر کیفیت محصولات با استفاده از رویکرد تلفیقی گسترش عملکرد کیفیت و منطق فازی (مورد مطالعه: صنایع کاشی و سرامیک). دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گلستان، گرگان.
بی نام، سایت سازمان صنعت، معدن، تجارت استان خراسان رضوی، قابل دسترس www. khrimt.ir
سعیدی. معصومه سادات (1388)، بررسی عوامل موثر در استفاده نامناسب برخی از کارفرمایان از قراردادهای مدت موقتماهنامه کار و جامعه، شماره 115،ص 91-81.
شاهنوشی. ناصر، فیروز زارع. علی، ژاله رجبی. مریم، دانشور. محمود. و دهقانیان. سیاوش (1389). کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان (مطالعه موردی شهر مشهد). مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 46، شماره 3: 132-111.
کلانتری. خلیل(1387). پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی، نشر شریف، تهران.
مومنی، منصور و فعال قیومی، علی (1388)، مقایسه انواع تحلیل­های رگرسیونی برای داده­های حسابداری، مجله بررسی­های حسایداری و حسابرسی، 16 (58): 112-103.
مهرابیان. فردین، فلکی. سید حمید، سیدفضلی. سیدمحمد (1392)، نقش سلامت عمومی در رضایت شغلی، مطالعه موردی در یک کارخانه تولید نئوپان، مجله سلامت و بهداشت، دوره چهارم، شماره چهارم، ص 330-338. 
مهرگان، محمدرضا (1373)، طراحی مدل انگیزشی برای کارگران خط تولید به منظور بهبود کیفیت محصول؛ پایان­نامه دکتری رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.
نصرتی. شهرزاد، حیاتی. باب­الله، اسماعیل. پیش­بهار، محمدرضایی، رسول(1392). تحلیل عوامل موثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 27، شماره 3،ص241-230.
نعیمی. اکبر، سلطان­آباد. وحید (1393). نقش کیفیت در تولیدات صنعتی، قابل دسترس http://www.modiryar.com