ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کارآفرینی گرایش آموزش عالی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد بابلسر، دانشگاه دولتی، بابلسر ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرکت-های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد شمال کشور(گلستان و مازندران) بوده، تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، از نوع آمیخته، ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مصاحبه وپرسشنامۀ محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. الگوی طراحی شده با 7 شاخص در تجاری سازی و 5 شاخص در اقتصاد مقاومتی ارائه گردید. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه طراحی شده با 87 گویه(تجاری سازی51 گویه و اقتصاد مقاومتی 37 گویه)، جمع‌آوری و از طریق نرم-افزارهایSPSS و PLS مورد تحلیل قرارگرفت. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، شاخص های 1. فردی، 2. مدیریتی و سازمانی 3. فرهنگی اجتماعی 4. قوانین و تاییدیه ها 5. مالی و اقتصادی 6. توانمندی بازاریابی و فروش و7. قابلیت های فناورانه تبیین‌کننده مولفه های تجاری سازی و شاخص های 1. مدیریتی و اقتصادی 2. شاخص بین المللی 3. تولید ملی 4. شاخص راهبردی و5. شاخص الگوی مصرف به عنوان مولفه ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی و بر اساس ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد (IPMA ) در مدل، رتبه بندی و اولویت بندی شدند. همچنین با توجه به تایید شدن ضریب مسیر، آماره t و مقدار p-value ، شاخص‌های اقتصاد مقاومتی بر تجاری‌سازی، تاثیر معنی‌دار و مستقیم دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The presentation of the model of commercialization of knowledge based products with an emphasis on resistance policies

نویسندگان [English]

  • hossein safarzad 1
  • fereydon azma 2
  • parviz saeeidi 3
  • hassanali aghajani 4
1 Department of Entrepreneurship Management, Aliabad Katoul Branch,Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Department of Management, Aliabad Katoul Branch,Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran (Corresponding Author
3 Department of Management, Aliabad Katoul Branch,Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Department of Management, Babolsar University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of commercialization of knowledge based products with an emphasis on resistance policies in knowledge based companies based in northern growth centers (Golestan and Mazandaran). The research, in terms of purpose, applied and in terms of research method, The mixing type is the statistical society of the research in the qualitative section including academic experts and relevant managers and experts in knowledge based compan. The data gathering tool was a researcher-made interview and interview. For data analysis, the coding method was used in the qualitative section and in the quantitative part, a confirmatory factor analysis was used. Designed with 7 indicators in commercialization and 5 indicators in resistance economy. Data were gathered using a questionnaire designed with 87 items ) and analyzed by SPSS and PLS software. According to the results of exploratory and confirmatory factor analysis, the indicators are: 1. individual, 2. managerial and organizational 3. cultural-cultural 4. rules and approvals 5. financial and economic 6. marketing and sales ability and 7. Technological capabilities explaining commercialization components and indicators 1. Management and Economics 2. International Indicators 3. National Production 4. Strategic Indicators and 5. The pattern of consumption patterns as indicators and indicators of resistance economy was identified and ranked and ranked based on the Matrix-Performance-Performance Analysis (IPMA) matrix in the model. Also, with regard to the confirmation of path coefficient, t statistic and p-value, resistance indexes on commercialization have a significant and direct effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Resistance Economics Policy
  • knowledge based companies
  • Growth Centers in North of Iran (Golestan and Mazandaran