ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کارآفرینی گرایش آموزش عالی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد علیآباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علیآباد کتول، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد علیآباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علیآباد کتول، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد بابلسر، دانشگاه دولتی، بابلسر، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان با تآکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد شمال کشور (گلستان و مازندران) بوده، تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، از نوع آمیخته است. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مرتبط در شرکت‌های دانش‌بینان و در بخش کمی شامل مدیران و مسئولان خبرۀ شرکت‌های دانش‌بنیان است. نمونه‌گیری در بخش کیفی، هدفمند و در بخش کمی، تصادفی طبقه‌ای است. در بخش کیفی، 20 نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی، با حجم جامعه 118 نفر، 97 نفر به‌عنوان نمونه مشارکت داشتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مصاحبه و  پرسشنامه محقق‌ساخته بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. الگوی طراحی‌شده با 7 شاخص در تجاری‌سازی و 5 شاخص در اقتصاد مقاومتی ارایه شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامۀ طراحی شده با 87 گویه (تجاری‌سازی51 گویه و اقتصاد مقاومتی 37 گویه)، جمع‌آوری و از طریق نرم‌افزارهای SPSS و PLS تحلیل شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، شاخص‌های: 1. فردی، 2. مدیریتی و سازمانی 3. فرهنگی اجتماعی 4. قوانین و تاییدیه‌ها 5. مالی و اقتصادی 6. توانمندی بازاریابی و فروش و 7. قابلیت‌های فناورانه تبیین‌کنندۀ مؤلفه‌های تجاری‌سازی و شاخص‌های: 1. مدیریتی و اقتصادی 2. شاخص بین‌المللی 3. تولید ملی 4. شاخص راهبردی و5. شاخص الگوی مصرف به عنوان مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی و بر اساس ماتریس تحلیل اهمیت - عملکرد در مدل، رتبه‌بندی و اولویت‌بندی شدند. همچنین با توجه به تأییدشدن ضریب مسیر، آمارۀ t، شاخص‌های اقتصاد مقاومتی بر تجاری‌سازی، تاثیر معنی‌دار و مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The presentation of the model of commercialization of knowledge based products with an emphasis on resistance policies

نویسندگان [English]

  • Hossein Safarzad 1
  • Fereydon Azma 2
  • parviz saeeidi 3
  • hassanali aghajani 4
1 Department of Entrepreneurship Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Department of Management, Aliabad Katoul Branch,Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran (Corresponding Author
3 Department of Management, Aliabad Katoul Branch,Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
4 Department of Management, Babolsar University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model of commercialization of knowledge based products with an emphasis on resistance policies in knowledge based companies based in northern growth centers (Golestan and Mazandaran). The research, in terms of purpose, applied and in terms of research method, The mixing type is the statistical society of the research in the qualitative section including academic experts and relevant managers and experts in knowledge based compan. The data gathering tool was a researcher-made interview and interview. For data analysis, the coding method was used in the qualitative section and in the quantitative part, a confirmatory factor analysis was used. Designed with 7 indicators in commercialization and 5 indicators in resistance economy. Data were gathered using a questionnaire designed with 87 items ) and analyzed by SPSS and PLS software. According to the results of exploratory and confirmatory factor analysis, the indicators are: 1. individual, 2. managerial and organizational 3. cultural-cultural 4. rules and approvals 5. financial and economic 6. marketing and sales ability and 7. Technological capabilities explaining commercialization components and indicators 1. Management and Economics 2. International Indicators 3. National Production 4. Strategic Indicators and 5. The pattern of consumption patterns as indicators and indicators of resistance economy was identified and ranked and ranked based on the Matrix-Performance-Performance Analysis (IPMA) matrix in the model. Also, with regard to the confirmation of path coefficient, t statistic and p-value, resistance indexes on commercialization have a significant and direct effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Resistance Economics Policy
  • Knowledge Based Companies
  • Growth Centers in North of Iran (Golestan and Mazandaran
Alipoor A., et al. (2017). Presenting the model of reproductive research companies in order to commercialize university research in university growth centers and science and technology parks of Mazandaran province. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 23(1), 115-136. (Persain)
Ali Ahmadi A., Foruzandeh Dehkordi L. and Abassi H. (2015). Identify government support tools for commercializing academic researches. Rahyaft quarterly. Country Scientific Policies Research Center, 4, 56-45. (Persain)
Aghajani H., Hosseini A. and Sarvari Z. (2015). Identify and prioritize the effective factors on commercialization of knowledge-based companies products with "fahp" technique (Experimental control: knowledge-based companies based in growth centers of the north of country). Research in operations and its applications. Year 12s. 3, 85-100. (Persain)
Braun, M. & others.(2015). Getting more Innovation from public Research., European commission, Enterprise Directo General Development, 10(4), pp. 372-82.
Danesh M. (2017). Identify and prioritize failure and success factors of technology commercialization in knowledge-based companies. M.sc. Thesis of Tehran Islamic Azad University. (Persain)
Dehdashti shahrokh Z. and Faraj Shooshtari poor H. (2018). Designing of a model for commercialization of knowledge-based goods in the information and communication technology industry in Tehran and Qom provinces. Journal of Modern Marketing Research, 8(29) 23-38. (Persain)
Del Bo, Chiara F. (2016), “The Rate of Return to Investment in R&D: The Case of Research Infrastructures”, Technological Forecasting & Social Change, 18487, 1-12.
Fakoor B. (2004). Commercialization of research results. Rahyaft publication. No 34. Winter. 53-58. (Persain)
Farhan J., Kamariah I., Nasir, M.­ (2015). A review of commercialization tools: university incubators and technology parks. International Journal of Economics and Financial, 5(1), 223-228.
Geuna, A. (2001). The changing rationale for European University research funding: Are there negative unintended consequences? Journal of Economic Issues, 35(3), 607-632.
Ghanei Rad, M.A. (2014), Science Anachronism, National Research Institute for Science Policy, Tehran.
John Ayisi, Gideon M Kivengea and George A Ombakho(2018), Initiatives to Promote Commercialization of ResearchOutputs by Kenyan Universities. Elixir International Journal, 100(5), 512-529.
Karim M. and Amiri H. (2017). Strategies and Challenges of Resistance Economics and Austerity. Special issue of resistance economics. Strategic and macro policies, 5, 61-80. (Persain)
Link, A.N. & Scott, J.T. (2016) "Government as entrepreneur: Evaluating the commercialization success of SBIR projects", Research Policy, 39, 589-601.
Mohseni rad H. and Rabiei M. (2017). Prioritization of effective factors in commercialization of knowledge-based products. Science and Technology Policy Science and Technology, 1, 6-24. (Persain)
Mo'meni niya Z. (2015). Identify the components of a resistance economy. The first national conference on business improvement. Entrepreneurship development in the context of a resistance economy. Zanjan. Al-Ghadir Zanjan Technical and Vocational College. (Persain)
Moon, T.H., Sohn, S.Y. (2014)."Structural equation model for predicting technology commercialization success index (TCSI), Technological Forecasting & Social Chang, 70, 885–899.
Noori J., Bonyadi A. and Esmaeel zade M. (2016). Determining Iran's position in the region from the perspective of knowledge-based economy based on clustering algorithm. Special issue of resistance economics. Strategic and macro policies, 4, 133-156. (Persain)
Ruhi farshmi F. (2017). Investigating the relationship between resistance economy and development of entrepreneurial culture in schools of Golestan province. National Conference on New Research in Management. Economics and Humanities. Kazerun. Islamic azad university of Kazerun. (Persain)
Shaghaghi shahri V., Karim M.  (2016). Resistance Economics. Endogeneity of Iran's economy and financial corruption. Special issue of Resistance Economics. Strategic and Macro Policies, 4, 63-90. (Persain)
Smith, K. B. & Larimer, C. W. (2015). The Public Policy Theory Primer. 2nd ed. Boulder, CO: Westview Press
Weckowska, D.M. (2015). Learning in university technology transfer offices: transactions-focused and relations-focused approaches to commercialization of academic research. Technovation, 41, 42, 62–74.