موضوعات = جامعه شناسی سیاسی
نسبت دو مفهوم توسعه و محیط‌زیست در تحلیل گفتمان قوانین دوران برنامه پنجم و ششم توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.30507/jmsp.2022.330671.2383

نیلوفر هاشمی؛ محمد سعید ذکایی؛ محمدرضا تاجیک