نویسنده = پروانه زنگی ابادی
هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 25-40

سید نظام الدین مکیان؛ عفت طاهرپور؛ پروانه زنگی ابادی