سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می‌باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه‌های ایران تشکیل می‌دهد که برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان(مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر پنج مولفه بعد قانونی نظام اداری ایران در وضعیت مناسب قرار داشته و بین وضعیت موجود و مطلوب بعد قانونی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating Components Influencing Iran Administrative System's Legal dimension

نویسندگان [English]

  • Hamed Mohammadi 1
  • S. Mehdi Alvani 2
  • G. reza Mehmarzade Tehran 3
  • Naser Hamidi 4
1 Ph.D Public Administration , Faculty of Management & Accounting , Islamic Azad University Qazvin , Qazvin , Iran
2 Professor, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabaii University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The present study aims to evaluate the components influencing the legal dimension of Iran Administrative system .In this line, the legal dimension of Iran Administrative system has been measured through five components including: administrative procedure, the ruling of law, observing the staff political rights, following the legal requirements governing the occupational and general behaviors of the staff and protecting the rights of people .This paper is an applied research, a survey in terms of strategy and descriptive in terms of goal. The statistical community of this research includes the managers of the ministries in Iran, here cluster sampling method has been used for sampling .In this research, fuzzy approach has been applied to analyze the data and this way, the required data have been collected and analyzed in the form of the natural language of the experts(managers).The results indicate that all five components of Iran Administrative System legal dimension are in appropriate condition and no meaningful difference has been found between the current status and the optimal status of Iran Administrative System legal dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative System’s
  • Legal dimension
  • Dimension Legal dimension
ابوالحمد، عبدالحمید. (1383). حقوق اداری ایران: استخدام‌های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران، تهران: توس.
الوانی، سیدمهدی. (1378). مدیریت عمومی، تهران: نی.
امین، سیدحسن. (1381). دادرسی و نظام قضایی در ایران، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
حقیقی، محمدعلی. (1384). مدیریت تطبیقی، تهران: ترمه.
دانایی‌فرد، حسن. (1391). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، تهران: سمت.
رهنورد، فرج‌اله. (1390). الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم‌انداز 1404، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 6.
شجاعی، منوچهر. (1384). نهضت نظام‌های اداری تطبیقی، فصلنامه فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره نهم.
شعبانی، قاسم. (1386). حقوق اساسی، تهران: انتشارات اطلاعات.
طباطبایی‌موتمنی، منوچهر. (1383). حقوق اداری، تهران: سمت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1368.
قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386.
معمارزاده‌طهران، غلامرضا. (1384). معماری مدیریت کلان کشور با رویکرد مدیریت دولتی نوین، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، نشست بیست و هفتم، بهمن 1384.