بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، مشاور وزیر دادگستری در امور ایثارگران

2 استادیار،گروهاقتصاد،واحدمرند،دانشگاهآزاداسلامی،مرند،ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران
بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان در جامعه می تواند موجب کاهش تجمع سرمایه فیزیکی شده و کارایی استفاده از
سرمایه های موجود در اقتصاد را کاهش دهد. در این مطالعه اثر شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره (95-1360) با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای مورد استفاده برای این منظور؛ نرخ تورم، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری تراز پرداخت ها به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی می باشند. بی ثباتی، قدر مطلق انحراف هر کدام از این متغیر ها از روند با ثبات آنها می باشد که با استفاده از روش میانگین متحرک با دوره ای 4 ساله بدست آمده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت بی ثباتی نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تأثیر منفی بی ثباتی نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد.
کلید واژه ها: بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان، سرمایه گذاری بخش خصوصی، میانگین متحرک.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Macroeconomic Instability on Private Investment in Iran

نویسندگان [English]

  • SeyyedKazem Mousavi 1
  • Ali salmanpour 2
  • siamak shokouhifard 3
1 Ph.D. student of law, Advisor to the Minister of Justice
2 Department of Economics, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
3 PhD Student, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Investigating the Impact of Macroeconomic Instability on Private Investment in Iran


Abstract
Macroeconomic instability can reduce the accumulation of physical capital and the efficiency of investment utility in economy. In this study, using the Auto Regressive Distributed Lagged (ARDL) model, we've evaluated the effects of instability in indicators of macroeconomic on private investment in Iran since 1981 to 2016. Variables used for this purpose are; inflation, government deficit ratio to GDP, balance of payments deficit ratio to GDP and real exchange rate. Here "instability" is the modular of each variables stable trend using the moving average method during four years. The Results indicate the positive impact of instability in government deficit ratio to GDP and the negative impacts of instability in inflation and in real exchange rate on private investment.

JEL classification: E63.

Key words: instability of macroeconomic indicators, private investment, moving average.

Key words: instability of macroeconomic indicators, private investment, moving average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • instability of macroeconomic indicators
  • Private Investment
  • moving average
آل عمران، رویا و آل عمران، سید علی (1390)، خصوصی­سازی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مجله اقتصادی، دوره11، شماره 12، ص 88- 73.
اقبالی، علیرضا.، حلافی ، حمیدرضا.، گسکری، ریحانه. (1380)، بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مطالعه موردی ایران ، پژوهشنامه اقتصادی، دوره4، شماره12، ص 167-137 .
جعفری، همت و محمدی، علی (1391)، بررسی تحقق برخی از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری شرکتهای ­دولتی، دانش حسابداری، سال دوازدهم، شماره 46، ص 11- 97.
جلایی اسفندآبادی, سیدعبدالمجید و صمیمی, سپیده. (1393). بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی نظام سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره7، ص 89-109.
خلیلی عراقی، منصور و رمضان پور، اسماعیل (1380) ، اهمیت محیط با ثبات اقتصاد ، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 58 ، ص 28-1.
رحمانی، تیمور(1380 )، اقتصادکلان ، انتشارات برادران ، جلد دوم ، چاپ هفتم.
زمان زاده، حمید و صادق الحسینی (1391اقتصادایراندرتنگنایتوسعه، نشرمرکز، چاپ اول.
سید صالحی، شهرزاد و آهنگری، عبدالمجید ) 1391 )، بررسیرابطهریسکوسرمایه‌گذاریخصوصیدربخشصنعتایران، ماهنامهروش، سال 21 ، شماره 132 ، ص 33-30.
شاکری، عباس (1394)، اقتصادکلان: نظریههاوسیاستها، تهران: انتشارات رافع.
کرمی، افشین (1395)، آسیب شناسی بازار سرمایه در ایران و چالش های پیش رو، تهران: موسسه تخقیقاتی تدبیر اقتصاد.
محمودگردی، رحیم، زمانی، امید، مرتضوی، ابوالقاسم و نادری، هیمن ) 1390 ".(تأثیرنرخارزواقعی ونااطمینانیآنبرسرمایه‌گذاریخصوصیدربخشکشاورزیمجلهتحقیقاتاقتصادکشاورزی، سال 3، صص 152-133.
نوفرستی ، محمد ( 1378 )، ریشه واحد همجمعی در اقتصادسنجی ، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول .
ورهرامی، ویدا و عبدالهی، مسعود (1394). بررسی اثر نااطمینانی ناشی از نوسانات حجم اقتصاد بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره 11، ص 36-7.