بررسی رابطه علی بین عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 گروه آموزشی اقتصاد.دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

ﻫﺪف این مقاله بررسی رابطه علی بین انتشار سرانه دی اکسید کربن، سرانه مصرف انرژی، سرانه تولید ناخالص داخلی، آزاد سازی تجاری، توسعه مالی و جمعیت شهری در ایران برای دوره (1355-1394) است. از این رو با استفاده از آزمون هم انباشگی کرانه‌ها به بررسی رابطه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت بین متغیرهای فوق ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه است. ﻧﺘﺎﯾﺞ نشان می دهد که کشش انتشار سرانه دی اکسید کربن نسبت به سرانه تولید خالص داخلی، آزاد سازی تجاری، سرانه مصرف انرژی و جمعیت شهری مثبت و نسبت به شاخص توسعه مالی منفی است. به علاوه، در این مقاله رابطه علی بین متغیرها مدل را با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری بر اساس آزمون علیت گرنجر بررسی شده است. نتایج آزمون علی نشان می دهد که یک رابطه علی دو طرفه از سرانه تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی و رابطه علی یک طرفه از آزاد سازی تجاری، سرانه مصرف انرژی، شهر نشینی به انتشار سرانه دی اکسیدکربن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the Causal Relationship between Effective Factors Environmental Pollution in Iran during 1977 to 2015

نویسندگان [English]

  • anahita roozitalab 1
  • Abdolkarim Hoseinpour 2
1 Department of Economics.Economic and Management Faculty, Islamic Azad University, Shiraz.
2 Faculty of the Persian Gulf University Bushehr
چکیده [English]

The aim of this paper is to examine the causal relationship between carbon dioxide emissions per capita, energy consumption per capita, gross domestic production per capita, trade openness, financial development and urban population in Iran for the 1977-2015 periods. Hence, the bounds F-test of co-integration was used to explore the relationship between above variables. The results show that elasticity of carbon dioxide emissions per capita relative to gross domestic production per capita, trade openness, energy consumption per capita and urban population is positive and to the financial development index is negative. In addition, this paper explores the causal relationship between the study variables using the error-correction model based on Granger’s causality tests. The causality test results showed that there is two-way causality between financial development and gross domestic production per capita while there is one-way causality between carbon dioxide emissions per capita and trade openness, energy consumption per capita and urban population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade openness
  • energy consumption
  • Financial Development
  • causality
  • carbon emissions
برقی اسگویی، محمد مهدی و فیروز فلاحی و صونا ژنده خطیبی (1391). تأثیر تولیدات کارخانه‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر انتشار 2CO در کشور‌های عضو گروه D8 . فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال ششم، زمستان 91، 4: 109-93.
پی‌یرس، دیوید ویلیام و جرمی‌فی وارفورد (1994). دنیای بیکران (اقتصاد، محیط‌زیست و توسعه پایدار). ترجمه عوض کوچکی و دیگران، مشهد، دانشگاه فردوسی.
فطرس، محمد حسن و رضا معبودی (1390). رشد اقتصادی، مصرف انرژی وآلودگی هوا درایران. فصلنامه اقتصادی محیط زیست و انرژی، سال اول ،1: 211-189.
فطرس، محمد حسن و ابوذر فتحی (1390). شهرنشینی و آلودگی هوا درایران. اولین کنفرانس اقتصاد شهری ،1: 3.
لطفعلی پور، محمدرضا و محمد علی فلاحی و ملیحه آشنا (1389). بررسیرابطهیانتشار دیاکسید کربنبارشد اقتصادی، انرژیوتجارتدر ایران. تحقیقاتاقتصادی، علمی-پژوهشی،94 .151-174.
عمادزاده، مصطفی، باستانی فر، ایمان و سعید ابراهیمی (1386). بررسی پیش بینی همزمان تاثیرات اقتصادی-زیست محیطی طرح‌ها (مطالعه موردی: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان)، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، 4 (1)، 74-51.
محمدی، حسین و محمد تیرگری سراجی (1392). بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزاد سازی تجاری وآلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه. فصلنامه اقتصادی محیط زیست و انرژی، سال دوم، 6 : 207-183.
نشریه خبری مدریت و پژوهش فناوری (1393). گزارش پنجمین سمینار علمی مدریت و پژوهش فناوری با موضوع مقاوم سازی. سال هفتم، 25 آبان93، 112: 15.