کنش‌های هویتی در جنبش‌های اجتماعی جدید (مورد مطالعه؛ جنبش‌های اعتراضی در ایران و انگلستان)

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه ارتباط بین فضای اینترنتی و محیط جامعه بر اعتراض‌های محلی و ملی تاثیرگذار بوده و به دگردیسی گسترده‌ای در فرهنگ‌های رسمی منجر شده است. در این معنا، شبکه‌های اجتماعی ابزاری برای جنبش‌های اجتماعی دانسته می‌شوند که معترضان هویت خود را در آن معنا کرده یا بروز می‌دهند. این جنبش‌ها در غیاب دستاوردهای سیاسی ملموس، به حوزه فرهنگ عمومی دسترسی مناسبی پیدا می‌کنند تا بتوانند از طریق جذب گسترده حامی در زمینه مسائل سیاسی تاثیرگذار باشند. آن‌ها از شبکه‌ها و فضای مجازی بهره می‌گیرند تا کنش‌های هویتی را در اجتماع شکل دهند. این پژوهش در صدد است تا با اتکای بر روش مقایسه‌ای، به پرسش از چگونگی ارتباط بین شبکه‌های مجازی و جنبش‌های اجتماعی جدید پاسخ دهد. مطالعه تحولات اجتماعی و سیاسی 2009 در ایران و 2012 در انگلستان، نشان می‌دهد جنبش‌های اجتماعی جدید با محوریت بخشیدن به کنش‌های هویتی، تلاش می‌کنند تا از شبکه‌های مجازی در راستای چیرگی بر کنترل اجتماعی الگوی فرهنگی، سازمان‌یابی جنبش‌های اجتماعی و گسترش اعتراض‌های مدنی بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identity Interactions in New Social Movements (Case Study: Protest Movements in Iran and England)

نویسنده [English]

  • Mahdi Baratalipour 1
1 عضو هیات علمی
چکیده [English]

Nowadays, the connection between cyberspace and the society has an effect on local and national protests and it leads to dramatic changes in official cultures. By this, we mean that social networks have become toolkits for social movements through which the protesters define and express their identity. In the absence of concrete political achievements, these movements gain access to the domain of public culture in order to emerge influential through widespread attraction of advocates. they use cyberspace and social networks to form identity interactions in the society. With the use of comparative method, This survey attempts to provide an answer to the question that how social networks and new social movements are interconnected. A study of Iran’s social and political developments of 2009 and England’s developments of 2012 reveals that new social movements with an emphasis on identity interactions try to use social networks to overcome the social authority of dominant cultural pattern, organize social movements and expand civic protests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Interactions
  • New Social Movements
  • Social control
  • Iran
  • England
   اطلس جامع گیتاشناسی. (1387). اطلس جامع گیتاشناسی. طرح و تهیه کارتوگرافی رایانه ای و چاپ از موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. زیر نظر سعید بختیاری. تهران: نشر موسسه جغرافیای و کارتوگرافی گیتاشناسی. چاپ اول.
  بل، دیوید. (1389). درآمدی بر فرهنگ‌های سایبر، ترجمه: مسعود کوثری و حسین حسنی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
  پژوهشنامه هویت اجتماعی. (1388). پژوهش نامه هویت اجتماعی، شماره 49، اسفند، معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک.
  تاجیک، محمدرضا. (1377). فرانوگرایی، غیریت و جنبش‌های نوین اجتماعی. نشریه گفتمان، شماره 1.
  تورن، آلن. (1380). نقد مدرنیته. ترجمه مرتضی مردی‌ها، تهران: نشر گام نو.
  جنکینز، ریچارد. (1391). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یاراحمدی. تهران: انتشارات پردیس دانش.
  جهانبگلو، رامین. (1372). گفتگو با آلن تورن. مجله گفتگو. آذرماه، پاریس.
  حسین زاده، فهیمه. (1386). جنبش‌های اجتماعی نوین، تهدید یا فرصت. سیاست داخلی، سال اول، شماره دوم.
  خانیکی، هادی، و بصیران جهرمی، حسین. (1392). کنشگری و قدرت در شبکه‌های اجتماعی مجازی. مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 61.
  دلاپورتا، دوناتلا و دیانی، ماریو. (1384). مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: انتشارات کویر.
  زاهد زاهدانی، سیدسعید. (1386). نظریه‌ای در مورد جنبش‌های اجتماعی (با توجه به اصالت فرد- جمع- رابطه). دانشگاه شیراز، بخش جامعه شناسی، آبان.
  ساروخانی، باقر. (1388). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  سردارنیا، خلیل الله. (1388). تأثیر اینترنت بر درگیرشدگی مدنی شهروندان. فصل نامه پژوهش ارتباطی، سال 16، شماره 4، زمستان.
شفیعی، محمود. (1389). جامعه شناسی سیاسی ایران (مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
  صالحی امیری، رضا. (1387). مجموعه مقالات همایش چالش‌های اجتماعی ایران. به کوشش سید جواد نگارنده و زهرا رضایی، تهران: نشر مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  صالحی امیری، رضا. (1389). مجموعه مقالات کنکاشی در هویت ایرانی. به کوشش ابراهیم حاجیانی، تهران نشر مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  ضیایی‌پرور، حمید. (1388). ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی. نشریه استاندارد، شماره 210، بهمن.
  عقیلی، سیدوحید و پوری، احسان. (1390). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارتباطات بین فردی کاربران. نشریه فرهنگ ارتباطات، شماره 3، پاییز.
  قانعی‌راد، محمدامین و خسروخاور فرهاد. (1386). جنبش‌های اجتماعی جدید، پایان مبارزه برای رفاه و سیاست اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25.
  قاسمی، محمدعلی. (1386). جنبش­های جدید اجتماعی: مطالعه موردی آذربایجان، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره اول، بهار.
  کالهون، کریج. (1389). نظریه اجتماعی و سیاست‌های هویت. ترجمه: محمدقلی پور و علی محمدزاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
  گریفیتس، مارتین. (1390). دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان. ترجمه علی رضا طیب تهران: نشر نی.
  گودوین، جف و جاسپیر، جیمز. (1393). جنبش‌های اجتماعی: مفاهیم حیاتی در جامعه شناسی. مترجمان: سعید حاجی ناصری و فریدالدین حسینی مرام. تهران: نشر میزان.
  گیدنز، آنتونی. (1388). جامعه شناسی. با همکاری کارن برد سال، ترجمه، حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
  لارنا، انریک و جانستون، هانک. (1389). جنبش‌های نوین اجتماعی. مترجمان محمد کمال سروریان و علی صبحدل تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  لطف‌آبادی، حسین. (1385). آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان. نوآوری‌های آموزشی، شماره 17، پاییز.
  محمدپور لیما، هرمز. (1388). نگاهی جامعه شناختی به هویت. قم: انتشارات ملینا.
  محمدی، اسعد. (1385). تاملی جامعه شناسی بر جنبش‌های جدید اجتماعی. زریبار، سال دهم، بهار شماره 60.
  مک دونالد، کوین. (1386). معرفی و نقد آثار آلن تورن. ترجمه داود حیدری، رشد علوم اجتماعی، دوره 11، شماره 2، زمستان
  مک لین، ایان. (1387). فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد. ترجمه حمید احمدی، تهران: نشر میزان
  نش، کیت(1390). جامعه‌شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: نشر کویر
  نش، کیت و اسکات، آلن (1388)، راهنمای جامعه شناسی سیاسی، جلد اول، مترجمان محمدعلی قاسمی و قدیر نصری، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی
  نیکانلو، سایه. (1388). نقش فناوری‌های نوین در انتخابات. نشریه تحلیلگران اطلاعات، شماره 22، تیر.
  واعظی، محمود. (1392)الف. بحران‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه: نظریه‌ها و روندها. تهران نشر وزارت امور خارجه.
  واعظی، منصور. (1392)ب. ایرانیان و اینترنت: سنجش وضعیت بهره برداری از اینترنت در سال 1392 و بررسی روند آن در سال‌های 1387 تا 1392. تهران: انتشارات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و موسسه انتشارات کتاب نشر.
  هیوود، اندرو. (1391). سیاست. ترجمه عبدالرحمن عالم. تهران: نشر نی.