بررسی تأثیر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در آموزش عالی بر تولید ناخالص

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین اهداف همه کشورها است؛ برای رسیدن به این هدف، دسترسی به تولید ناخالص داخلی بالا لازم است که آن نیز مستلزم سرمایه انسانی و تربیت نیروی متخصص می‌باشد. برای تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش عالی اهمیت زیادی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی اثرات هزینه‌های دولت( به‌عنوان عنصر مهم سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای در آموزش) در بخش آموزش عالی در کنار تعداد اعضای هیئت‌علمی شاغل در مؤسسات آموزش عالی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های 1394-1374 است. برای این منظور از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت در آموزش عالی به صورت اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت باعث بهبود در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی دوره مورد بررسی می‌شود.
واژه‌های کلیدی: مخارج دولت در بخش آموزش عالی، اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، تولید ناخالص داخلی، الگوهای خود توضیح برداری VAR

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Government Credit Costs and Credit Capital Asset Acquisition in Higher Education on GDP

نویسنده [English]

  • morteza abdolahi 2
2 university of Tehran
چکیده [English]

One of the most important objectives of all countries is economic development and social welfare; to achieve this aim; it is necessary to have high GDP and it requires human capital and training of experts. To train specialized manpower, higher education plays an important role and it requires investment in higher education. The aim of this paper is to study government spending as an important element of investment and expenditure on education on higher education along faculty members of higher education institutions in Iran's GDP during 1994-2014. For this purpose, we used Vector Autoregressive Models (VAR), impulse response functions and variance analysis. Results reveal that government spending on higher education in credits of cost and credits in the capital asset acquisition has a significant positive effect on GDP. Further number of full-time faculty members amends Gross Domestic Product (GDP)Keywords: Government Expenditures on Higher Education, Credit Costs, Credit Capital Asset Acquisition, Gross Domestic Product(GDP) , Vector Autoregressive Models( VAR)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Expenditures on Higher Education
  • Credit Costs
  • Credit Capital Asset Acquisition
  • Gross Domestic Product(GDP)
  • Vector Autoregressive Models( VAR)
بروکز، کریس (1389)، مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی مالی(تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در علوم مالی)، ترجمه بدری، احمد و عبد الباقی، عبدالمجید، چاپ اول، نشر نص، تهران
تاری، فتح‌الله و رسول ستاری (1384)، بررسی تأثیر مخارج دولت و مالیات‌ها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 16، صص 182-153
رجب زاده مغانی، ناهید، مصطفی سلیمی‌فر، محسن سید آقا حسینی (1394)، بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 21، شماره 1، صص 19-1
رئیس پور، علی، جمشید، پژویان (1392)، آثار مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی و بهره‌وری: رویکرد منطقه‌ای، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال هجدهم، شماره4، صص 68-43
سامتی، مرتضی، مجید، صامتی، مهشید، شاهچرا (1382)، جهت‌گیری مناسب هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به‌منظور دست‌یابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 15،صص18 – 1
سلمانی، بهزاد، علیرضا، محمدی (1388)، بررسی اثر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش‌های ایران، سال سیزدهم، شماره 39، صص93-73
شاکری، عباس (1392)، اقتصاد کلان (نظریه‌ها و سیاست‌ها)، چاپ چهارم، نشر رافع، تهران
صادقی، سید کمال، جلال، منتظری شورکچالی، علی، دهقانی (1390)، تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 1 «پیاپی 13»، بهار 1390، صص 107-91
صادقی، سیدکمال(1393)، بررسی رابطه بلندمدت بین مخارج آموزشی، بهداشتی، امنیت و رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(رهیافت حداقل مربعات پویا)، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و یکم، شماره هشتاد، صص 136-113
قطمیری، محمدعلی، کریم، اسلاملوئیان، مسعود، شیرازی (1385)، بررسی تأثیر مخارج و منابع تخمین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی: مورد ایران، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی ایران، دوره 3، شماره 1، صص 18-26
گسکری، ریحانه، علیرضا، اقبالی (1386)، مخارج دولت و رشد اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 81، زمستان 86، صص 226- 209